Przejdź do menu Przejdź do treści

Dofinansowanie kosztów publikacji w ramach projektu pt. "Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT"

Dla kogo

O dofinansowanie może wnioskować:

  • pracownik, który deklaruje w Oświadczeniu o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej udział min. 50% czasu pracy w dyscyplinie ekonomia i finanse;
  • doktorat Szkoły Doktorskiej, który realizuje program kształcenia w ramach dyscypliny ekonomia i finanse.

Warunki uzyskania dofinansowania

  1. Tematyka publikacji musi mieścić się w dyscyplinie ekonomia i finanse.
  2. Autorami publikacji są wyłącznie pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach lub doktoranci Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  3. Publikacja w renomowanych czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych z konferencji międzynarodowych indeksowanych w bazach Web of Science Core Collection lub Scopus, których wartość punktowa, zgodnie z wykazem sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, obowiązującym dla roku opublikowania pracy , nie jest niższa niż 100.
  4. Dofinansowanie można uzyskać maksymalnie cztery razy w trakcie trwania projektu.

Wykaz dokumentów

Zasady dofinansowania ustalone są w Regulaminie wprowadzonym  Zarządzeniem Rektora nr 35/24 z dnia 20 marca 2024 r. 

- Regulamin dofinansowania kosztów publikacji w ramach projektu „Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT” 

- Wniosek o dofinansowanie kosztów publikacji w ramach projektu „Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT”

- Informacja dotycząca publikacji dofinansowanej w ramach projektu „Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT”

Termin składania wniosków konkursowych

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciąglym, do momentu wyczerpania środków przenaczonych na to działanie w projekcie.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w formacie pdf. na adres: katarzyna.goralczyk@ue.katowice.pl lub formie papierowej w Biurze Doskonałości Naukowej.

Informacji związanych z dofinansowaniem udziela Biuro Doskonałości Naukowej:  Katarzyna Góralczyk, tel. 32 257 7384, katarzyna.goralczyk@ue.katowice.pl

 

Dofinansowanie publikacji realizowane jest w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3