Przejdź do menu Przejdź do treści

Szkolenia i warsztaty wewnętrzne oraz finansowanie udziału w szkoleniach zewnętrznych w ramach projektu pt. "Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT"

Szkolenia organizowane przez Uniwerystet Ekonomiczny w Katowicach

 1. Szkolenia rozwijające kompetencje dydaktyczne w zakresie nowoczesnych metod nauczania są adresowane do pracowników realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunkach studiów związanych z dyscypliną ekonomia i finanse (dyscyplina wiodąca lub dodatkowa).
 2. Szkolenia rozwijające kluczowe kompetencje z punktu widzenia prowadzonej działalności naukowej oraz szkolenia rozwijające kompetencje językowe są adresowane do pracowników deklarujących w Oświadczeniu o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej udział w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 3. Informacja o organizowanych przez Uniwersytet szkoleniach będzie przekazywana za pośrednictwem strony internetowej uczelni oraz poczty elektronicznej. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Tematyka planowanych szkoleń wewnętrznych:

 1. Kompetencje komunikacyjne
 2. Metody i techniki badań społecznych
 3. Narzędzia analityczne oraz interpretacja wyników badań
 4. Wyszukiwanie informacji naukowej
 5. Budowanie efektywnych zespołów badawczych
 6. Narzędzia informatyczne o programy specjalne wspierające pracę badawczą
 7. Doskonalenie umiejętności językowych
 8. Zwiększanie efektywności publikowania w czasopismach o zasięgu międzynarodowym
 9. Design thinking
 10. Grywalizacja
 11. Tutoring akademicki
 12. Technologie cyfrowe
 13. Doskonalenie warsztatu dydaktycznego

Indywidualne szkolenia zewnętrzne

1. O dofinansowanie może wnioskować pracownik, który deklaruje w Oświadczeniu o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej udział min. 50% czasu pracy w dyscyplinie ekonomia i finanse;

2. Kwota dofinansowania indywidualnego szkolenia zewnętrznego wynosi do 3 000 zł. W uzasadnionych wypadkach kierownik projektu może wyrazic zgodę na zwiększenie kwoty dofinansowania.  Dofinansowanie obejmuje koszty udziału w szkoleniu, koszty dojazu, zakwaterowania i diet.

3. Tematyka szkolenia indywidualnego nie może się pokrywać z zakresem planowanych szkoleń wewnętrznych.

Wykaz dokumentów

Zasady dofinansowania ustalone są w Regulaminie wprowadzonym  Zarządzeniem Rektora nr 46/24z dnia 16 kwietnia 2024 r. 

- Regulamin finansowania w ramach projektu „Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT” 

- Wniosek o dofinansowanie indywidualnego udziału w szkoleniu w ramach projektu „Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT”

Termin składania wniosków

Wnioski o indywidulane szkolenia zewnętrzne są rozpatrywane w sposób ciągły (nie rzadziej niż raz w miesiącu)

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w formacie PDF. na adres: brk@ue.katowice.pl lub formie papierowej w Biurze Rozwoju Kadr (bud. R, pokój 2/23)

Informacji związanych z dofinansowaniem udziela Biuro Rozwoju Kadr : Edyta Listek, tel.32 2577051, edyta.listek@ue.katowice.pl; brk@ue.katowice.pl

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3