Rektorskie granty naukowe 2021

Podstawą przyznania grantu naukowego są następujące osiągnięcia:

  • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej a także rozdziału zamieszczonego w monografii opublikowanej w wydawnictwie poziomu II zamieszczonym na ministerialnej liście wydawnictw;
  • publikacja artykułów naukowych w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych, których wartość punktowa wynosi nie mniej niż 70;
  • pozyskanie przez kierownika projektu badawczego finansowania dla Uniwersytetu w konkursie zewnętrznym;
  • udział w zespole badawczym, który uzyskał dla Uniwersytetu kwotę finansowania zewnętrznego co najmniej 500 tys. złotych w roku przyznania grantu.

Podstawą ubiegania się i przyznania grantów są osiągnięcia uzyskane w okresie od 1 listopada roku poprzedzającego rok złożenia wniosku do 31 października roku, w którym składa się wniosek i przyznaje grant naukowy.

Wniosek o przyznanie grantu składa się w terminie 2-15 listopada roku, w którym przyznawane są granty naukowe.
Do wniosku należy załączyć wydruk z systemu Expertus lub informację o projekcie badawczym, który jest podstawą ubiegania się o grant.

Wszystkie szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu nr 43/21.

Prosimy o składanie wniosków o grant naukowy na aktualnym formularzu.

Osobą kontaktową jest Pani Aleksandra Kustroń, tel. 32 257 7387

Rektorskie granty naukowe dla nauczycieli akademickich w roku 2020

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe w 2020 roku otrzymało 44. pracowników Uniwersytetu, w tym:

  • 41 osób za publikację artykułów w czasopismach naukowych / recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • 3 osoby za pozyskanie finansowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w konkursie zewnętrznym oraz publikację artykułów w czasopismach naukowych / recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Serdecznie gratulujemy!