Rektorskie granty naukowe 2022

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku zmianie uległy zasady przyznawania grantów naukowych dla nauczycieli akademickich (tzw. Rektorskich Grantów Naukowych).

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami (Zarządzenie Rektora nr 54/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) podstawą przyznania grantu są następujące osiągnięcia (zmiany wyróżniono pogrubioną czcionką):

-  autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych opublikowanych w wydawnictwach zamieszczonych  na liście wydawnictw poziomu II z wykazu sporządzonego i udostępnionego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, a także autorstwo lub współautorstwo rozdziałów zamieszczonych w tego typu monografiach,

-  autorstwo lub współautorstwo artykułów w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science Core Collection oraz zamieszczonych w wykazie sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, obowiązującym w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku. Wartość punktowa pracy zgodnie z wykazem musi wynosić nie mniej niż 100 pkt. w przypadku artykułów naukowych oraz nie mniej niż 140 pkt. w przypadku recenzowanych materiałów konferencyjnych,

-  pozyskanie finansowania projektu badawczego dla Uniwersytetu w konkursie zewnętrznym – o grant ubiega się kierownik zespołu, który uzyskał finansowanie zewnętrzne z możliwością wskazania innych członków zespołu, którzy przyczynili się do uzyskania finansowania.

Podstawą przyznania grantów są osiągnięcia uzyskane w okresie od dnia 1 listopada roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 31 października roku, w którym przyznawany jest grant.

W przypadku ubiegania się o grant na podstawie dorobku publikacyjnego konieczne jest spełnienie następujących warunków:

-  prace muszą być afiliowane w Uniwersytecie,

-  praca musi stanowić dorobek w jednej z ewaluowanych dyscyplin lub dyscyplinie określonej jako wiodąca dla przynajmniej jednego kierunku studiów prowadzonych przez Uniwersytet,

-  łączne koszty wydania publikacji wykazanych we wniosku, finansowane ze środków Uniwersytetu (z wyłączeniem finansowania zewnętrznego) nie mogą przekroczyć 12 tys. zł. W przypadku publikacji wieloautorskich koszty wydania przypadające na każdego z nich oblicza się proporcjonalnie do liczby autorów zatrudnionych w Uniwersytecie.

Liczba punktów przypisanych danej publikacji ustalana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w procesie ewaluacji naukowej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku z zastrzeżeniem, że jeżeli przynajmniej jednym z autorów jest osoba która nie złożyła oświadczenia o zaliczeniu do liczby N, a osoba taka złożyła wniosek o przyznanie grantu, wówczas dla każdego z współautorów ubiegających się o grant wartość punktową publikacji ustala się tak jakby każdy ze współautorów ubiegających się o grant złożył oświadczenie o zaliczeniu do liczby N (dyscyplina naukowa autorów bez oświadczenia ustalana jest na podstawie wcześniejszego dorobku naukowego).

Wnioski składane są w terminie od 2 do 15 listopada roku, w którym przyznawane są granty naukowe.

Do wniosku należy załączyć wydruk z systemu Expertus lub informację o projekcie badawczym, który jest podstawą ubiegania się o grant.

Prosimy o składanie wniosków o grant naukowy na aktualnym formularzu.

Osobą kontaktową jest Pani Aleksandra Kustroń, tel. 32 257 7387