Przejdź do menu Przejdź do treści

Rektorskie Granty Naukowe 2023

W dniach od 2 do 15 listopada br. w Biurze Doskonałości Naukowej składać można wnioski o przyznanie Rektorskich Grantów Naukowych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

O przyznanie grantu może ubiegać się nauczyciel akademicki dla którego Uniwersytet jest podstawowym miejsce pracy.

Rektorskie Granty Naukowe przyznawane są za szczególne osiągnięcia naukowe uzyskane w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku obejmujące:

  • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych opublikowanych w wydawnictwach zamieszczonych  na liście wydawnictw poziomu II z wykazu sporządzonego i udostępnionego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, a także autorstwo lub współautorstwo rozdziałów zamieszczonych w tego typu monografiach
  • autorstwo lub współautorstwo artykułów w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science Core Collection oraz zamieszczonych w wykazie sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, obowiązującym w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku. Wartość punktowa pracy zgodnie z wykazem musi wynosić nie mniej niż 100 pkt. w przypadku artykułów naukowych oraz nie mniej niż 140 pkt. w przypadku recenzowanych materiałów konferencyjnych
  • pozyskanie finansowania projektu badawczego dla Uniwersytetu w konkursie zewnętrznym – o grant ubiega się kierownik zespołu, który uzyskał finansowanie zewnętrzne z możliwością wskazania innych członków zespołu, którzy przyczynili się do uzyskania finansowania

W przypadku ubiegania się o grant na podstawie dorobku publikacyjnego konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • prace muszą być afiliowane w Uniwersytecie,
  • praca musi stanowić dorobek w jednej z ewaluowanych dyscyplin lub dyscyplinie określonej jako wiodąca dla przynajmniej jednego kierunku studiów prowadzonych przez Uniwersytet,
  • prace zostały zarejestrowane w systemie Expertus
  • łączne koszty wydania publikacji wykazanych we wniosku, finansowane ze środków Uniwersytetu (z wyłączeniem finansowania zewnętrznego) nie mogą przekroczyć 12 tys. zł. W przypadku publikacji wieloautorskich koszty wydania przypadające na każdego z nich oblicza się proporcjonalnie do liczby autorów zatrudnionych w Uniwersytecie.

Liczba punktów przypisanych danej publikacji ustalana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w procesie ewaluacji naukowej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku z zastrzeżeniem, że jeżeli przynajmniej jednym z autorów jest osoba, która nie złożyła oświadczenia o zaliczeniu do liczby N, a osoba taka złożyła wniosek o przyznanie grantu, wówczas dla każdego z współautorów ubiegających się o grant wartość punktową publikacji ustala się tak jakby każdy ze współautorów ubiegających się o grant złożył oświadczenie o zaliczeniu do liczby N (dyscyplina naukowa autorów bez oświadczenia ustalana jest na podstawie wcześniejszego dorobku naukowego).

Do wniosku należy dołączyć wydruk z systemu Expertus oraz informacje o projekcie badawczym, który jest podstawą ubiegania się o grant.

Zasady przyznawania Rektorskich Grantów Naukowych określono w  Zarządzenie Rektora nr 54/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Wnioski należy składać w terminie od 2 do 15 listopada 2023 roku w Biurze Doskonałości Naukowej:

  • W formie zeskanowanego dokumentu przesłanego na adres bdn@ue.katowice.pl
  • W formie papierowej

Prosimy o składanie wniosków o grant naukowy na aktualnym formularzu

 

Kontakt w sprawie Rektorskich Grantów Naukowych – Biuro Doskonałości Naukowej
Aleksandra Kustroń, aleksandra.kustron@ue.katowice.pl, tel 32 257 7387
Łukasz Korach, lukasz.korach@ue.katowice.pl, tel 32 257 7202

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca