Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia

  • koordynowanie działań z zakresu zapewnienia, oceny i doskonalenia jakości kształcenia, w tym opracowywanie i monitoring realizacji wewnętrznych aktów prawnych dotyczących doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie,
  • prowadzenie badań jakości obsługi studentów i doktorantów przez właściwe jednostki organizacyjne Uniwersytetu,
  • prowadzenie badań dotyczących studenckiej/doktoranckiej oceny jakości kształcenia,
  • współpraca z przedstawicielami środowiska biznesu i samorządów w zakresie doskonalenia jakości kształcenia,
  • koordynowanie programu „Tutoringu akademickiego” i „Indywidualnych Ścieżek Edukacyjnych”,
  • koordynowanie działań w ramach systemu zarządzania kierunkami studiów,
  • współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie przygotowania dokumentacji wymaganej w procesie akredytacji krajowych oraz ewaluacji jakości kształcenia na studiach i ewaluacji Szkoły Doktorskiej,
  • przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań dotyczących badań jakościowych,
  • obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
  • obsługa administracyjna uczelnianego systemu zapewniania jakości.