Erasmus+ wyjazdy poza Unię Europejską (stypendia)

 

UWAGA: Rekrutacja na wyjazdy została zakończona.

 

Oferta stypendialna obejmuje wyjazdy w semestrze wiosennym 2017/18 do wskazanych poniżej uczelni.

Oferta dostępna dla studentów 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz 1 i 2 roku studiów II stopnia.

Rosja, Saint Petersburg State University of Economics - 2 miejsca, język wykładowy angielski lub rosyjski

Stypendium: 650 euro/m-c + dofinansowanie kosztów podróży (kwota ryczałtowa w zależności od odległości: Rosja 275 euro)

Warunki formalne:

 • znajomość języka angielskiego (B2) / rosyjskiego (C1)
 • rekomendacja Dziekana/Promotora i DPM

Przystępując do rekrutacji, student musi mieć zamknięte wszystkie poprzedzające ją sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne (włącznie z sesją wiosenną 2016/17) oraz rozliczone wyjazdy w ramach programów międzynarodowych.


HARMONOGRAM REKRUTACJI

ETAP I

 • do 6 października 2017r. należy przesłać pocztą elektroniczną na adres erasmus@ue.katowice.pl następujące dokumenty w postaci jednego pliku pdf:
 1. wypełniony formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem,
 2. list motywacyjny w języku angielskim / rosyjskim  (list powinien mieścić się na jednej stronie A4),
 3. potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2 / rosyjskiego na poziomie min. C1

Dokumentami poświadczającymi znajomość języka obcego mogą być:

 • certyfikaty językowe nie starsze niż 2 lata (nie zaświadczenia o ukończeniu kursu)
 • zaświadczenie od lektora potwierdzające znajomość języka na wskazanym powyżej poziomie
 • wykaz ocen uzyskanych podczas studiów za granicą trwających co najmniej 1 semestr (jeśli kandydat brał wcześniej udział w wymianie jako student naszej uczelni, nie trzeba dołączać wykazu ocen)*

*W przypadku chęci studiowania w j. rosyjskim obowiązkowo należy dołączyć certyfikat językowy lub zaświadczenie od lektora.

Zastrzegamy sobie możliwość zweryfikowania znajomości języka obcego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Weryfikacja formalna, czyli sprawdzenie kompletu nadesłanych dokumentów, uzyskanie informacji dotyczącej średniej ocen oraz ocena listów motywacyjnych stanowi pierwszy etap rekrutacji.

PUNKTACJA:

 • list motywacyjny:  5 punktów
 • średnia ocen ze wszystkich semestrów poprzedzających rekrutację:  5 punktów

Lista zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie rozesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich kandydatów wraz z informacją o miejscu i godzinie rozmów 11 października br.

ETAP II

 • w dniu 12 października DPM przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap rekrutacji.

PUNKTACJA:

 • rozmowa kwalifikacyjna:  5 punktów

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu zostanie przesłana e-mailem do wszystkich kandydatów 13 października 2017r.

Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o szczegółowe zapoznanie się z ofertą dydaktyczną oraz warunkami studiowania (również kosztami pobytu) w uczelni przyjmującej.

 

Kontakt:

Patrycja Macioł

erasmus@ue.katowice.pl
tel. 32 25 77 386

Dział Programów Międzynarodowych
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Budynek N (pokój 262, 2. piętro, wejście "C" od ul. Koszarowej)
ul. Adamskiego 7