Wymagania dot. znajomości języka obcego

Składając oświadczenie o znajomości języka obcego, student powinien pamiętać, że w tym języku będzie studiował i zdawał egzaminy. Wymagana jest znajomość języka na poziomie co najmniej B2 w skali ekspertów Rady Europy. DPM zastrzega sobie prawo weryfikacji wybranych oświadczeń złożonych przez kandydatów i ich umiejętności językowych.

W przypadku wątpliwości dot. oceny własnej znajomości języka, można skorzystać z programu do testowania DIALANG. We wniosku można wskazać maksimum dwa języki obce.

W przypadku wyboru uczelni z zaznaczonym wymaganym certyfikatem językowym lub innym zaświadczeniem potwierdzającym znajomość języka obcego, należy obowiązkowo załączyć we wniosku dobrej jakości skan wymaganego zaświadczenia (rozmiar do 300 kB, PDF, ewentualnie JPG), wystawionego maksymalnie 2 lata temu. Brak stosownego załącznika we wniosku technicznie uniemożliwi przyznanie kandydatowi miejsca w uczelni, która wymaga certyfikatu.

Jeżeli potwierdzeniem znajomości języka będzie zaświadczenie od lektora, musi ono być sporządzone w języku, którego dotyczy zaświadczenie. Nie przyjmujemy zaświadczeń wystawionych w języku polskim.

Przykładowe zaświadczenie od lektora w języku angielskim

Zaświadczenie o udziale w zajęciach z lektoratu lub ukończeniu kursu językowego nie jest potwierdzeniem znajomości języka.

Jeżeli przy jednej uczelni zaznaczono dwa języki wykładowe, nie jest wymagana znajomość obydwu. Można wybrać ofertę w języku ojczystym uczelni przyjmującej lub w języku angielskim.