Rekrutacja na studia poza Unią Europejską 2017/18 (semestr wiosenny)

 

UWAGA: Rekrutacja na wyjazdy została zakończona.

 

Rekrutacja na wyjazdy BEZ STYPENDIUM na studia do uczelni poza Unię Europejską  w semestrze wiosennym roku akademickiego 2017/2018

Dział Programów Międzynarodowych ogłasza rekrutację na wyjazd na studia do poniższych uczelni.

Lista uczelni partnerskich z kryteriami

W rekrutacji mogą brać udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obecnie 2. i 3. roku studiów I stopnia oraz studenci 1. i 2. roku studiów II stopnia.  

Warunki formalne:

 • znajomość języka  wykładowego uczelni partnerskiej
 • rekomendacja Dziekana/ Promotora (studenci ostatniego roku studiów) oraz DPM

Przystępując do rekrutacji, student musi mieć zamknięte wszystkie poprzedzające ją sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne (włącznie z sesją letnią 2016/17) oraz rozliczone wyjazdy w ramach programów międzynarodowych.  

HARMONOGRAM REKRUTACJI

1. Do 23 października 2017r. należy przesłać pocztą elektroniczną na adres erasmus@ue.katowice.pl następujące dokumenty w postaci jednego pliku pdf:

 • wypełniony formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem
 • list motywacyjny w wybranym języku wykładowym uczelni partnerskiej, na podstawie którego   kandydat może zostać dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • dokument poświadczający znajomość języka wykładowego uczelni (przykładowe zaświadczenie).

Dokumentami poświadczającymi znajomość języka obcego mogą być:

 • certyfikaty językowe nie starsze niż  2 lata (nie zaświadczenia o ukończeniu kursu)
 • zaświadczenie od lektora potwierdzające znajomość języka na wskazanym powyżej poziomie
 • wykaz ocen uzyskanych podczas studiów za granicą trwających co najmniej 1 semestr (jeśli kandydat brał wcześniej udział w wymianie jako student naszej uczelni, nie trzeba dołączać wykazu ocen)

Zastrzegamy sobie możliwość zweryfikowania znajomości języka obcego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Weryfikacja formalna, uzyskanie informacji dotyczącej średniej ocen oraz ocena listów motywacyjnych stanowi pierwszy etap rekrutacji.

PUNKTACJA:

 • list motywacyjny: 5 punktów
 • średnia ocen ze wszystkich semestrów poprzedzających rekrutację: 5 punktów

Lista zakwalifikowanych do rozmów kwalifikacyjnych zostanie rozesłana do wszystkich kandydatów 26 października br. za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z informacją o miejscu i godzinie rozmowy.

2. W dniu 30 października DPM przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap rekrutacji.

PUNKTACJA:

 • rozmowa kwalifikacyjna:  5 punktów

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu zostanie przesłana e-mailem do wszystkich kandydatów 31 października 2017r.

Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o szczegółowe zapoznanie się z ofertą dydaktyczną oraz warunkami studiowania (również kosztami pobytu i przepisami wizowymi). Koszty podróży, pobytu oraz ubezpieczenia studenci pokrywają we własnym zakresie. Uczelnia przyjmująca zwalnia z opłaty czesnego.

 

Informacje:

Patrycja Świerkot
erasmus@ue.katowice.pl
tel. 32 257 70 24

Dział Programów Międzynarodowych
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Budynek N, pok. 257 (2. piętro, wejście "C" od ul. Koszarowej)
pon.- czw., godz. 10.00- 13.00