Rekrutacja na wyjazdy na studia do uczelni poza UE w roku akademickim 2017/2018

Dział Programów Międzynarodowych ogłasza rekrutację na wyjazd na studia do uczelni

WARUNKI FORMALNE

- potwierdzona certyfikatem bądź zaświadczeniem od lektora znajomość języka hiszpańskiego na poziomie minimum B2 (studia w języku hiszpańskim)

- potwierdzona certyfikatem bądź zaświadczeniem od lektora znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (studia w języku angielskim)

- rekomendacja Dziekana i DPM

W rekrutacji mogą brać udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obecnie 1. i 2. roku studiów I stopnia. Studenci 1. roku mogą aplikować o wyjazd tylko w semestrze letnim.   

Przystępując do rekrutacji, student musi mieć zamknięte wszystkie poprzedzające ją sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne, włącznie z sesją zimową 2016/17.


HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do 18 kwietnia 2017 r. należy przesłać pocztą elektroniczną na adres incoming@ue.katowice.pl następujących dokumentów w postaci jednego pliku .pdf:

  1. formularz aplikacyjny
  2. list motywacyjny w wybranym języku wykładowym uczelni partnerskiej, na podstawie którego kandydat może zostać dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej,
  3. dokument poświadczający znajomość języka wykładowego uczelni (przykładowe zaświadczenie).

UWAGA! List powinien mieścić się na jednej stronie A4. Ocena listów motywacyjnych stanowi pierwszy etap rekrutacji.

Lista zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie rozesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich kandydatów wraz z informacją o miejscu i godzinie rozmów.

Rozmowy kwalifikacyjne, służące także weryfikacji znajomości języka wykładowego wybranej uczelni, odbędą się 20 kwietnia 2017 r. w DPM.

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu zostanie przesłana e-mailem do wszystkich kandydatów 21 kwietnia 2017 r.

PUNKTACJA:
• list motywacyjny: 5 punktów
• średnia ocen ze wszystkich semestrów poprzedzających rekrutację: 5 punktów
• rozmowa kwalifikacyjna: 5 punktów

Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o szczegółowe zapoznanie się z ofertą dydaktyczną oraz warunkami studiowania (również kosztami pobytu i przepisami wizowymi). Koszty podróży, pobytu oraz ubezpieczenia studenci pokrywają we własnym zakresie. Uczelnia przyjmująca zwalnia z opłaty czesnego.

 

Informacje:
patrycja.swierkot@ue.katowice.pl
tel. 32 257 70 24

Dział Programów Międzynarodowych
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Budynek N, pok. 331
pon.- czw., godz. 12.00- 15.00