CEEPUS (stypendia)

Oferta stypendialna obejmuje wyjazdy w semestrze letnim 2020/21 do wskazanych poniżej uczelni:

- University of Ljubljana, Słowenia – 1 miejsce, język wykładowy angielski
- University of Economics in Bratislava, Słowacja – 1 miejsce, język wykładowy angielski
- Varna University of Economics, Bułgaria – 1 miejsce, język wykładowy angielski

Studenci wyjeżdżający na cały semestr otrzymują 4 miesięczne stypendia strony przyjmującej; program CEEPUS zapewnia także refundację kosztów podróży do i z uczelni partnerskiej najtańszym środkiem transportu (kolej II klasa).

Miesięczne stawki stypendiów:
- Słowenia: 300 EUR/miesiąc
- Słowacja: 280 EUR/miesiąc
- Bułgaria: 250 GBL/miesiąc

Warunki formalne:
- znajomość języka angielskiego (B2)
 - rekomendacja Dziekana /Promotora/DPM

Przystępując do rekrutacji, student musi mieć zamknięte wszystkie poprzedzające ją sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne (włącznie z sesją zimową 2019/20).

HARMONOGRAM REKRUTACJI
1. Do 9 października 2020r. należy przesłać pocztą elektroniczną na adres ceepus@ue.katowice.pl następujące dokumenty w postaci jednego pliku pdf:

- wypełniony formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem,
- list motywacyjny w języku angielskim (list powinien mieścić się na jednej stronie A4),
- potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2

Dokumentami poświadczającymi znajomość języka obcego mogą być:
- certyfikaty językowe nie starsze niż 2 lata (nie zaświadczenia o ukończeniu kursu)
- zaświadczenie od lektora potwierdzające znajomość języka na wskazanym powyżej poziomie
- wykaz ocen uzyskanych podczas studiów za granicą trwających co najmniej 1 semestr (jeśli kandydat brał wcześniej udział w wymianie jako student naszej uczelni, nie trzeba dołączać wykazu ocen)

Zastrzegamy sobie możliwość zweryfikowania znajomości języka obcego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o szczegółowe zapoznanie się z ofertą dydaktyczną oraz warunkami studiowania (również kosztami pobytu) w uczelni przyjmującej.

W rekrutacji mogą brać udział studenci 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz studenci 1 i 2 roku studiów II stopnia.

Kontakt:
Patrycja Macioł
ceepus@ue.katowice.pl
tel. 32 25 77 386

Dział Programów Międzynarodowych
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Budynek Rektoratu (pokój 1/23, parter)
ul. 1 Maja 50