Rekrutacja na wyjazd w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

 

Rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim 2021/2022 została zakończona!

 

Szanowni Studenci

Serdecznie zapraszamy do aplikowania na wyjazd w ramach Programu CEEPUS w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 do uczelni University of Ljubljana w Słowenii.

Link do strony uczelni:

www.uni-lj.si/study/eng/eng-subjects-ef

Dofinansowanie: 

www.ceepus.info/content/contact;

 

Ważne: W związku z ograniczeniami spowodowanymi przez Covid-19, ostateczna kwalifikacja nastąpi po zaakceptowaniu nominowanego studenta przez uczelnię partnerską. Forma zajęć nie została jeszcze ustalona ale student jest uprawniony do otrzymania stypendium tylko w momencie, gdy będzie studiował w kraju uczelni przyjmującej.  


Zasady rekrutacji

Do rekrutacji może przystąpić student:

 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • 2. i 3. roku studiów I stopnia
 • 1 i 2. roku studiów II stopnia
 • 3. i 5. semestru 3,5-letnich studiów inżynierskich na kierunku Logistyka
 • który posiada średnią nie niższą niż 3,5 z wszystkich zamkniętych semestrów (do semestru letniego włącznie)
 • który otrzyma rekomendację właściwego Prodziekana oraz Promotora (w przypadku mobilności na ostatnim semestrze)

Student realizujący obecnie mobilność w ramach Programu Erasmus+ nie może przystąpić do rekrutacji.

Proces aplikacyjny

Prześlij skanem w jednym pliku Pdf komplet poniższych dokumentów na adres ceepus@ue.katowice.pl
w terminie do 10 października 2021 r.:

 • list motywacyjny w j. angielskim (na 1 stronę A4)
 • Transcript of Records z Dziekanatu

Etapy procesu aplikacyjnego

 • weryfikacja dokumentów aplikacyjnych przez BWM
 • weryfikacja przez Dziekanat Kolegium Studiów średniej ocen z wszystkich zamkniętych semestrów (do semestru letniego włącznie)
 • otrzymanie przez BWM rekomendacji Prodziekana
 • rozmowa kwalifikacyjna studentów z rekomendacją BWM i Prodziekana (najprawdopodobniej online).

Po uzyskaniu z BWM informacji o niezakwalifikowaniu do wyjazdu z powodów formalnych, przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W tym celu należy napisać podanie do Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej i przesłać drogą mailową na adres BWM. Wszystkie pisma będą wcześniej opiniowane przez BWM oraz odpowiedniego Prodziekana. 

Harmonogram rekrutacji

 • 1 – 10 października 2021 r. - etap przesłania aplikacji do BWM
 • 11 – 12 października 2021 r. - weryfikacja formalna przesłanych dokumentów aplikacyjnych oraz informacja e-mailowa dot. zakwalifikowania do rozmów kwalifikacyjnych
 • 13 – 14 października 2021 r. - rozmowa kwalifikacyjna
 • 15 października 2021 r. - ogłoszenie wyników e-mailem   

 

Zapraszamy do aplikowania!!!

English version HERE