Zasady ogólne rekrutacji

Rekrutacja jest organizowana dwa razy w roku (najczęściej przełom września oraz października oraz kwiecień) w zależności od dostępności stypendiów na wyjazdy dla studentów w ramach realizowanego projektu.

 

Warunki formalne:

- wypełniony formularz aplikacyjny

- list motywacyjny w języku angielskim (list powinien mieścić się na jednej stronie A4)

- znajomość języka angielskiego lub języka wykładowego uczelni przyjmującej na poziomie min. B2

- rekomendacja Dziekana/ Promotora (studenci ostatniego roku studiów) oraz Biura Współpracy Międzynarodowej

- średnia minimum 3,5 z zamkniętych semestrów

- zamknięte wszystkie poprzedzające sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne oraz rozliczone wyjazdy w ramach programów międzynarodowych.

 

 Dokumentami poświadczającymi znajomość języka obcego mogą być:

- certyfikaty językowe nie starsze niż  2 lata (nie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

- zaświadczenie od lektora potwierdzające znajomość języka na wskazanym powyżej poziomie

 

Oferta jest dostępna dla studentów 2. i 3. roku studiów I stopnia oraz 1. i 2. roku studentów II stopnia

 

Ogólny harmonogram rekrutacji:

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu CEEPUS składa się z dwóch etapów:

 

ETAP 1

Na wskazany adres należy przesłać pocztą elektroniczną następujące dokumenty w postaci jednego pliku PDF:

- wypełniony formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem,

- list motywacyjny w wymaganym języku obcym  (list powinien mieścić się na 1 stronie A4),

- potwierdzenie znajomości wymaganego języka obcego na poziomie min. B2

- dokument z Dziekanatu potwierdzający średnią ocen

- rekomendacja na wyjazd Prodziekana Właściwego Wydziału (akceptowana również zgoda mailowa)

- zgoda Promotora (akceptowana również zgoda mailowa)

- dokument poświadczający znajomość języka wykładowego uczelni (o ile zasadne)

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej zastrzega sobie możliwość zweryfikowania znajomości języka obcego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Weryfikacja formalna, czyli sprawdzenie kompletu nadesłanych dokumentów, uzyskanie informacji dotyczącej średniej ocen oraz ocena listów motywacyjnych stanowi pierwszy etap rekrutacji.

 

PUNKTACJA:

• list motywacyjny: max. 5 punktów

• średnia ocen ze wszystkich semestrów poprzedzających rekrutację: ilość punktów = średnia ocen

 

Lista zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie rozesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do wybranych kandydatów wraz z informacją o miejscu i godzinie rozmów.

 

ETAP 2

Biuro Współpracy Międzynarodowej przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap rekrutacji.

 

PUNKTACJA:

• rozmowa kwalifikacyjna:  max. 5 punktów

 

Informacja o zakwalifikowaniu do wyjazdu zostanie przesłana drogą mailową.


Wszystkie osoby zainteresowane ofertą wyjazdów w ramach  programu CEEPUS proszone są o szczegółowe zapoznanie się z ofertą dydaktyczną, warunkami studiowania oraz kosztami pobytu w uczelni przyjmującej.