Rekrutacja

Rekrutacja na studia w ramach programu CEEPUS 2018/19 (semestr wiosenny)

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu CEEPUS na studia w semestrze wiosennym roku akademickiego 2018/2019

Dział Programów Międzynarodowych ogłasza rekrutację na wyjazdy na studia w ramach następujących sieci:

IEIBE (International Experience for International Business Education) – w rekrutacji preferowani będą studenci kierunku International Business:

- Masaryk University in Brno, Czechy

- University of Ljubljana, Słowenia

 

REDENE (Regional Development Network) - w rekrutacji preferowani będą studenci kierunku Gospodarka przestrzenna:

- Masaryk University in Brno, Czechy

W rekrutacji mogą brać udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obecnie 2. i 3. roku studiów I stopnia oraz studenci 1. i 2. roku studiów II stopnia.  

Studenci wyjeżdżający na cały semestr otrzymują 4-miesięczne stypendia strony przyjmującej; program CEEPUS zapewnia także refundację kosztów podróży do i z uczelni przyjmującej najtańszym środkiem transportu (kolej II klasa).

Miesięczne stawki stypendiów:

- Czechy: 9000 CZK/m-c

- Słowenia: 296 EUR/m-c

 

Warunki formalne:

·          znajomość języka angielskiego lub języka wykładowego uczelni przyjmującej na poziomie min. B2 (w zależności od wymogu uczelni partnerskiej- poświadczona certyfikatem nie starszym niż 3 lata lub zaświadczeniem od lektora lub wykaz ocen uzyskanych podczas studiów za granicą trwających co najmniej 1 semestr)

·         średnia minimum 3,5 z zamkniętych semestrów

·         rekomendacja Dziekana/ Promotora (studenci ostatniego roku studiów) oraz Biura Współpracy Międzynarodowej

·         zamknięte wszystkie poprzedzające sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne oraz rozliczone wyjazdy w ramach programów międzynarodowych (do semestru letniego 2017/2018 włącznie).

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

1. Do 26 września 2018 r. należy przesłać pocztą elektroniczną na adres ceepus@ue.katowice.pl następujące dokumenty w postaci jednego pliku pdf:

 • wypełniony formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem
 • list motywacyjny w wybranym języku wykładowym uczelni partnerskiej, na podstawie którego kandydat może zostać dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • dokument z Dziekanatu potwierdzający średnią ocen
 • rekomendacja na wyjazd Prodziekana Właściwego Wydziału (akceptowana również zgoda mailowa)
 • zgoda Promotora (akceptowana również zgoda mailowa)
 • dokument poświadczający znajomość języka wykładowego uczelni (o ile zasadne)

 

Dokumentami poświadczającymi znajomość języka obcego mogą być:

 • certyfikaty językowe nie starsze niż  3 lata (nie zaświadczenia o ukończeniu kursu)
 • zaświadczenie od lektora potwierdzające znajomość języka na wskazanym powyżej poziomie
 • wykaz ocen uzyskanych podczas studiów za granicą trwających co najmniej 1 semestr (jeśli kandydat brał wcześniej udział w wymianie jako student naszej uczelni, nie trzeba dołączać wykazu ocen)

Zastrzegamy sobie możliwość zweryfikowania znajomości języka obcego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Weryfikacja formalna stanowi pierwszy etap rekrutacji.

PUNKTACJA:

 • list motywacyjny:  5 punktów
 • średnia ocen ze wszystkich semestrów poprzedzających rekrutację:  5 punktów

Lista zakwalifikowanych do rozmów kwalifikacyjnych zostanie rozesłana do wszystkich kandydatów 2 października br. za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z informacją o miejscu i godzinie rozmowy.

2. W dniu 4 października DPM przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap rekrutacji.

 

PUNKTACJA:

 • rozmowa kwalifikacyjna:  5 punktów

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu zostanie przesłana e-mailem do wszystkich kandydatów 8 października 2018r.

Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o szczegółowe zapoznanie się z ofertą dydaktyczną oraz warunkami studiowania (również kosztami pobytu i przepisami wizowymi).