Ogólne zasady rekrutacji

Rekrutacja główna organizowana jest raz w roku na przełomie marca i kwietnia oraz obejmuje wyjazdy w kolejnym roku akademickim.

Do rekrutacji mogą przystąpić studenci:

 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • 1 i 3 roku studiów I stopnia – wyjazd możliwy tylko w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego;
 • 2 roku studiów I stopnia – wyjazd na semestr zimowy lub letni;
 • 1 roku studiów II stopnia (z wyjątkiem 1,5 rocznego Kierunku Logistyka) – wyjazd na semestr zimowy lub letni;
 • 1 roku studiów I stopnia 3,5-letniego Kierunku Logistyka - wyjazd tylko na semestr letni
 • 2 roku studiów I stopnia 3,5-letniego Kierunku Logistyka – wyjazd na semestr zimowy bądź letni;
 • 3 roku studiów I stopnia 3,5-letniego Kierunku Logistyka – brak możliwości aplikowania o wyjazd w kolejnym  roku akademickim;
 • 1 roku studiów 1,5-letniego  Kierunku Logistyka – wyjazd tylko ma semestr zimowy;
 • doktoranci  zainteresowani wyjazdem proszeni są o bezpośredni kontakt z BWM;    
 • studenci, którzy odbyli wyjazd w semestrze zimowym, a nie dostarczyli kompletu wymaganych dokumentów rozliczeniowych do BWM mogą przystąpić do rekrutacji, jednak zostaną do niej dopuszczeni warunkowo.

Studenci realizujący wyjazd stypendialny w trakcie rekrutacji nie mogą przystąpić do naboru. Stypendia przyznawane są tylko na jeden semestr. 

Przedłużenie pobytu na semestr letni jest możliwe bez gwarancji otrzymania stypendium.

Szczegółowe zasady są udostępniane podczas rekrutacji.

WARUNKI FORMALNE

 • Średnia ocen  nie mniejsza niż  3,5 z wszystkich poprzedzających semestrów na danym poziomie studiów
 • Znajomość języka wykładowego uczelni partnerskiej na poziomie B2 w skali ekspertów Rady Europy (wymóg przedłożenia certyfikatu – nie starszego niż 2 lata -określony indywidualnie przez każdą uczelnię partnerską). W niektórych przypadkach wystarczającym potwierdzeniem znajomości języka jest zaświadczenie od lektora. Wzór tutaj.
 • Pozytywna opinia Dziekana i BWM (w tym pełne rozliczenie poprzednich wyjazdów)
 • Zgoda Promotora (studenci aplikujący o wyjazd na ostatnim roku studiów są zobowiązani do przesłania drogą mailową do BWM zgody promotora na wyjazd)
 • Terminowe złożenie aplikacji on-line.

 

OGÓLNY HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • styczeń/luty – spotkanie ogólnouczelniane dotyczące bieżącej rekrutacji
 • marzec- składanie wniosków on-line
 • kwiecień – weryfikacja kandydatów oraz ogłoszenie wyników  rekrutacji
 • maj- obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd w semestrze zimowym
 • wrzesień- obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd w semestrze letnim