Przejdź do menu Przejdź do treści

Rekrutacja główna organizowana jest raz w roku na przełomie marca i kwietnia
oraz obejmuje wyjazdy w kolejnym roku akademickim.

Aktualizacja zasad rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 nastąpi wkrótce.

Do rekrutacji głównej w marcu oraz dodatkowej w maju/czerwcu może przystąpić student:

  • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
  • 1. roku studiów I stopnia – wyjazd możliwy tylko w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego;
  • 2. roku studiów I stopnia – wyjazd w semestrze zimowym lub letnim kolejnego roku akademickiego;
  • 3. roku studiów I stopnia (za wyjątkiem studentów 3,5-letniego kierunku Logistyka) - wyjazd tylko w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pod warunkiem rozpoczęcia studiów II stopnia);
  • 1. roku studiów II stopnia – wyjazd w semestrze zimowym lub letnim kolejnego roku akademickiego;
  • 1. semestru 1,5-letnich studiów magisterskich na kierunku Logistyka (tytuł zawodowy inżyniera) – wyjazd w semestrze zimowym lub letnim kolejnego roku akademickiego.

Studenci 6. semestru 3,5-letnich studiów inżynierskich na kierunku Logistyka nie mogą przystąpić do rekrutacji.

Do rekrutacji dodatkowej w październiku może przystąpić student:

  • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
  • 2. i 3. roku studiów I stopnia
  • 1. i 2. roku studiów II stopnia (także absolwenci studiów licencjackich innych uczelni)

Studenci 7. semestru 3,5-letnich studiów inżynierskich na kierunku Logistyka nie mogą przystąpić do rekrutacji.

 

Zasady rekrutacji

Minimalna średnia ocen - 3,5

Trzeba posiadać minimalną średnią ocen 3,5 z wszystkich zamkniętych semestrów do semestru zimowego włącznie.
Średnia ocen jest obliczana przez Dziekanat i przekazywana do Biura Współpracy Międzynarodowej.

Rekomendacja Dziekana

Aby zakwalifikować się na wyjazd w ramach programu Erasmus+ student musi otrzymać pełną lub warunkową rekomendację Dziekana. Decyzja o rekomendacji jest przekazywana do Biura Współpracy Międzynarodowej.

Zgoda Promotora

Student, który aplikuje o wyjazd na ostatnim semestrze studiów, musi otrzymać mailową zgodę Promotora. Biuro Współpracy Międzynarodowej poprosi o przesłanie zgody promotora po wstępnym zakwalifikowaniu studenta na wyjazd. Studenci, którzy w trakcie rekrutacji nie mieli możliwości wybrania promotora, muszą przesłać jego zgodę w najszybszym możliwym czasie po jego wybraniu.

Język wykładowy - B2

Student musi posiadać znajomość języka wykładowego uczelni partnerskiej na poziomie minimum B2. Jeśli w pliku z kryteriami przy uczelni, którą student jest zainteresowany, znajduje się informacja o wymogu certyfikatu lub zaświadczenia od lektora, student musi je dołączyć w momencie składania wniosku o stypendium na naszej stronie.

Wzór zaświadczenia od lektora w języku angielskim

Rozliczenie poprzednich wyjazdów

Student musi posiadać rozliczone wszystkie zrealizowane wyjazdy w ramach programów międzynarodowych i umów bilateralnych za wyjątkiem studentów przebywających w trakcie rekrutacji w uczelni partnerskiej oraz studentów kierunków z podwójnym dyplomem.

Aplikowanie o stypendium w trakcie realizowania wyjazdu zagranicznego w ramach Programu Erasmus+

Rekrutacja główna w marcu i dodatkowa w maju/czerwcu:

Studenci przebywający w uczelni partnerskiej w trakcie rekrutacji, mogą do niej przystąpić i aplikować o wyjazd tylko w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (z wyjątkiem studentów realizujących studia w ramach podwójnego dyplomu). Studentom sugeruje się aplikowanie do uczelni partnerskich rozpoczynających semestr letni po zakończeniu sesji zimowej w UE Katowice.

Rekrutacja dodatkowa w październiku:

Brak możliwości przystąpienia do rekrutacji w trakcie pobytu.

Kwalifikacja do wyjazdu

Ostatecznej kwalifikacji na wyjazd udziela Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ oraz Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej.

Odwołanie od wyników kwalifikacji

Studentom przysługuje prawo odwołania się od decyzji w ciągu 7 dni od dnia otrzymania z Biura Współpracy Międzynarodowej informacji o wynikach kwalifikacji. Odwołania należy kierować do Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej za pośrednictwem Biura Współpracy Międzynarodowej. Prorektorowi przysługuje 14 dni na podjęcie decyzji, którą należy traktować jako ostateczną.

Rezygnacja ze stypendium w poprzednich latach

Jeżeli rezygnacja ze stypendium w poprzednich latach była spowodowana ważnym powodem osobistym (udokumentowanym mailowo), ograniczeniami dotyczącymi Covid-19, wcześniejszą rezygnacją z uczelni losowo wybranej, student może przystąpić do rekrutacji w kolejnym roku akademickim.

Doktoranci

Wyjazd doktoranta realizowany jest na podstawie indywidualnych ustaleń z Biura Współpracy Międzynarodowej po sprawdzeniu dostępności oferty konkretnej uczelni partnerskiej.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3