Ogólne zasady rekrutacji

Rekrutacja główna organizowana jest raz w roku na przełomie marca i kwietnia oraz obejmuje wyjazdy w kolejnym roku akademickim.

Do rekrutacji głównej w marcu oraz dodatkowej w maju/czerwcu może przystąpić student:

 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • 1. roku studiów I stopnia – wyjazd możliwy tylko w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego;
 • 2. roku studiów I stopnia – wyjazd w semestrze zimowym lub letnim kolejnego roku akademickiego;
 • 3. roku studiów I stopnia - wyjazd tylko w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (pod warunkiem rozpoczęcia studiów II stopnia);
 • 1. roku studiów II stopnia – wyjazd w semestrze zimowym lub letnim kolejnego roku akademickiego;
 • 2. semestru 3,5-letnich studiów inżynierskich na kierunku Logistyka – wyjazd w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego;
 • 4. semestru 3,5-letnich studiów inżynierskich na kierunku Logistyka – wyjazd w semestrze zimowym lub letnim kolejnego roku akademickiego;
 • 1. semestru 1,5-letnich studiów magisterskich na kierunku Logistyka (tytuł zawodowy inżyniera) – wyjazd w semestrze zimowym lub letnim kolejnego roku akademickiego.

Studenci 6. semestru 3,5-letnich studiów inżynierskich na kierunku Logistyka nie mogą przystąpić do rekrutacji.

Do rekrutacji dodatkowej w październiku może przystąpić student:

 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • 2. i 3. roku studiów I stopnia
 • 1. i 2. roku studiów II stopnia (także absolwenci studiów licencjackich innych uczelni)
 • 3. i 5. semestru 3,5-letnich studiów inżynierskich na kierunku Logistyka
 • 2. semestru 1,5-letnich studiów magisterskich na kierunku Logistyka

Studenci 7. semestru 3,5 - letnich studiów inżynierskich na kierunku Logistyka nie mogą przystąpić do rekrutacji.

Minimalna średnia ocen- 3,31

W przypadku wszystkich 3 naborów trzeba posiadać minimalną średnią 3,31 z wszystkich zamkniętych semestrów na danym poziomie studiów (do semestru zimowego 2020/2021 włącznie).
Średnia jest obliczana przez Dziekanat i przekazywana BWM.

Rekrutacja główna w marcu oraz dodatkowa w maju/czerwcu

Średnia dla studentów 1. semestru studiów II stopnia (studenci 1,5- letniego kierunku Logistyka inżynierska) wymagana jest z dyplomu z poprzedniego poziomu studiów.

Rekrutacja dodatkowa w październiku

Średnia dla studentów 1. roku studiów II stopnia wymagana jest z dyplomu z poprzedniego poziomu studiów.

 

Rekomendacja Dziekana

Aby zakwalifikować się na wyjazd w ramach programu Erasmus+ student musi otrzymać pełną lub warunkową rekomendację Dziekana. Decyzja o rekomendacji jest przekazywana do BWM.

Rekrutacja główna w marcu oraz dodatkowa w maju/czerwcu

Warunkową rekomendację Dziekana otrzymują studenci będący na 1. roku studiów lub studenci, którzy mają niezdane przedmioty/ tryby poprawkowe lub studenci realizujący wyjazd zagraniczny w ramach Programu Erasmus+ podczas rekrutacji lub studenci 3. roku studiów do momentu przyjęcia na studia II stopnia.

Rekrutacja dodatkowa w październiku

Studenci 1. semestru studiów II stopnia otrzymują warunkową rekomendację na wyjazd (pod warunkiem zaliczenia pierwszego semestru), natomiast studenci 7. semestru 3,5-letnich studiów na kierunku Logistyka otrzymają warunkową zgodę do momentu przyjęcia na studia II stopnia.

Zgoda Promotora

Student, który aplikuje o wyjazd na ostatnim semestrze studiów, musi otrzymać mailową zgodę Promotora. BWM poprosi o przesłanie zgody promotora po wstępnym zakwalifikowaniu studenta na wyjazd. Studenci, którzy w trakcie rekrutacji nie mieli możliwości wybrania promotora, muszą przesłać jego zgodę w najszybszym możliwym czasie po jego wybraniu.

Język wykładowy - B2

Student musi posiadać znajomość języka wykładowego uczelni partnerskiej na poziomie minimum B2. Jeśli w pliku z kryteriami przy uczelni, którą student jest zainteresowany, znajduje się informacja o wymogu certyfikatu lub zaświadczenia od lektora, student musi je dołączyć w momencie składania wniosku o stypendium na naszej stronie.

Rozliczenie poprzednich wyjazdów

Student musi posiadać rozliczone wszystkie zrealizowane wyjazdy w ramach programów międzynarodowych i umów bilateralnych za wyjątkiem studentów przebywających w trakcie rekrutacji w uczelni partnerskiej.

Aplikowanie o stypendium w trakcie realizowania wyjazdu zagranicznego w ramach Programu Erasmus+

Rekrutacja główna w marcu i dodatkowa w maju/czerwcu

Studenci przebywający w uczelni partnerskiej w trakcie rekrutacji, mogą do niej przystąpić i aplikować o wyjazd tylko
w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego (z wyjątkiem studentów realizujących studia w ramach podwójnego dyplomu). Studentom sugeruje się aplikowanie do uczelni partnerskich rozpoczynających semestr letni po zakończeniu sesji zimowej w UE Katowice.

Rekrutacja dodatkowa w październiku

Brak możliwości przystąpienia do rekrutacji w trakcie pobytu.

 

Rezygnacja ze stypendium w poprzednich latach

Jeżeli rezygnacja ze stypendium w poprzednich latach była spowodowana ważnym powodem osobistym (udokumentowanym mailowo), ograniczeniami dotyczącymi Covid-19, wcześniejszą rezygnacją z uczelni losowo wybranej, student może przystąpić do rekrutacji w kolejnym roku akademickim.

Doktoranci

Wyjazd doktorantów realizowany jest na podstawie indywidualnych ustaleń z BWM po sprawdzeniu dostępności oferty konkretnej uczelni partnerskiej.

English version HERE