Rekrutacja na rok 2020/21

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

W związku z obostrzeniami i zróżnicowaną sytuacją epidemiczną w poszczególnych krajach, Biuro Współpracy Międzynarodowej zdecydowało na przeprowadzenie rekrutacji na zasadach indywidualnych.

Studentów zainteresowanych wyjazdem prosimy o bezpośredni kontakt z BWM na adres erasmus@ue.katowice.pl.

Na podstawie indywiduanego zgłoszenia mailowego, BWM wstępnie zweryfikuje kandydata oraz  prześle zapytanie do uczelni partnerskiej w sprawie możliwości przyjęcia studenta i kryteriów jakie musi spełnić.

Więcej szczegółów w zakładce bieżąca rekrutacja.

 

Ogólne zasady rekrutacji

Rekrutacja jest organizowana raz lub dwa razy w roku.

Warunki formalne:

- znajomość języka angielskiego lub języka wykładowego uczelni przyjmującej na poziomie min. B2 (poświadczona certyfikatem nie starszym niż 2 lata lub zaświadczeniem od lektora

- średnia minimum 3,5 z zamkniętych semestrów do semestru zimowego włącznie (rekrutacja na przełomie marca/kwietnia)

- średnia minimum 3,5 z zamkniętych semestru do semestru letniego włącznie (rekrutacja na przełomie września/października)

- w wyjątkowych sytuacjach średnia 4,0- jeśli wymaga tego uczelnia partnerska

- rekomendacja Dziekana/ Promotora (studenci ostatniego roku studiów) oraz Biura Współpracy Międzynarodowej


- zamknięte wszystkie poprzedzające sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne oraz rozliczone wyjazdy w ramach programów międzynarodowych.

OGÓLNY HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rekrutacja na wyjazdy w ramach umowy bilateralnej składa się z dwóch etapów:

Etap 1


Na wskazany adres należy przesłać pocztą elektroniczną następujące dokumenty w postaci jednego pliku PDF:
- wypełniony formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem,
- list motywacyjny w wymaganym języku obcym  (list powinien mieścić się na 1 stronie A4),
- potwierdzenie znajomości wymaganego języka obcego na poziomie min. B2

- zgoda Dziekana/ Promotora

- dokument z Dziekanatu potwierdzający średnią ocen

Dokumentami poświadczającymi znajomość języka obcego mogą być:
- certyfikaty językowe nie starsze niż  2 lata (nie zaświadczenia o ukończeniu kursu)
- zaświadczenie od lektora potwierdzające znajomość języka na wskazanym powyżej poziomie

Biuro Współpracy Międzynarodowej zastrzega sobie możliwość zweryfikowania znajomości języka obcego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

PUNKTACJA:

• list motywacyjny:  5 punktów
• średnia ocen ze wszystkich semestrów poprzedzających rekrutację: ilość punktów = średnia ocen

Lista zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie rozesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich kandydatów wraz z informacją o miejscu i godzinie rozmów.

Etap 2

Biuro Współpracy Międzynarodowej przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap rekrutacji.

PUNKTACJA:
• rozmowa kwalifikacyjna:  5 punktów

Informacja o zakwalifikowaniu do wyjazdu zostanie przesłana drogą mailową.