Rekrutacja na rok 2020/21

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

W związku z obostrzeniami i zróżnicowaną sytuacją epidemiczną w poszczególnych krajach, Biuro Współpracy Międzynarodowej zdecydowało na przeprowadzenie rekrutacji na zasadach indywidualnych.

Studentów zainteresowanych wyjazdem prosimy o bezpośredni kontakt z BWM na adres erasmus@ue.katowice.pl.

Na podstawie indywiduanego zgłoszenia mailowego, BWM wstępnie zweryfikuje kandydata oraz  prześle zapytanie do uczelni partnerskiej w sprawie możliwości przyjęcia studenta i kryteriów jakie musi spełnić.

Więcej szczegółów w zakładce bieżąca rekrutacja.

 

Ogólne zasady rekrutacji/ General recruitment conditions

 

English version- scroll down

 

Rekrutacja jest organizowana raz lub dwa razy w roku.

 

Warunki formalne:

- znajomość języka angielskiego lub języka wykładowego uczelni przyjmującej na poziomie min. B2 (poświadczona certyfikatem nie starszym niż 2 lata lub zaświadczeniem od lektora

- średnia minimum 3,5 z zamkniętych semestrów do semestru zimowego włącznie (rekrutacja na przełomie marca/kwietnia)

- średnia minimum 3,5 z zamkniętych semestru do semestru letniego włącznie (rekrutacja na przełomie września/października)

- w wyjątkowych sytuacjach średnia 4,0- jeśli wymaga tego uczelnia partnerska

- rekomendacja Dziekana/ Promotora (studenci ostatniego roku studiów) oraz Biura Współpracy Międzynarodowej


- zamknięte wszystkie poprzedzające sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne oraz rozliczone wyjazdy w ramach programów międzynarodowych.

OGÓLNY HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rekrutacja na wyjazdy w ramach umowy bilateralnej składa się z dwóch etapów:

Etap 1


Na wskazany adres należy przesłać pocztą elektroniczną następujące dokumenty w postaci jednego pliku PDF:
- wypełniony formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem,
- list motywacyjny w wymaganym języku obcym  (list powinien mieścić się na 1 stronie A4),
- potwierdzenie znajomości wymaganego języka obcego na poziomie min. B2

- zgoda Dziekana/ Promotora

- dokument z Dziekanatu potwierdzający średnią ocen

Dokumentami poświadczającymi znajomość języka obcego mogą być:
- certyfikaty językowe nie starsze niż  2 lata (nie zaświadczenia o ukończeniu kursu)
- zaświadczenie od lektora potwierdzające znajomość języka na wskazanym powyżej poziomie

Biuro Współpracy Międzynarodowej zastrzega sobie możliwość zweryfikowania znajomości języka obcego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

PUNKTACJA:

• list motywacyjny:  5 punktów
• średnia ocen ze wszystkich semestrów poprzedzających rekrutację: ilość punktów = średnia ocen

Lista zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie rozesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich kandydatów wraz z informacją o miejscu i godzinie rozmów.

Etap 2

Biuro Współpracy Międzynarodowej przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap rekrutacji.

PUNKTACJA:
• rozmowa kwalifikacyjna:  5 punktów

Informacja o zakwalifikowaniu do wyjazdu zostanie przesłana drogą mailową.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

General recruitent conditions

The recruitment is organized once or twice a year. 

Formal criteria   

 • Minimum B2 level of the language of instruction (confirmed with the certificate issued not earlier than 2 years or confirmation from the language instructor); 
 • Grade average- minimum 3,5 from all closed semesters including the winter semester (recruitment in March/April);  
 • Grade average- minimum 3,5 from all closed semesters including the spring semester (recruitment in September/October);  
 • In some cases- the grade average required by the receiving institution is 4,0;  
 • Recommendation of the Dean/ Thesis supervisor (mobility in the last semester of studies) and of the International Relations;  
 • Closed all previous examination sessions and mobilities within the international programs;

Recruitment steps   

Recruitment for the mobilities within the bilateral agreements consists of 2 stages: 

Stage 1

A candidate should send the following documents (in one PDF file) to the given email address of the International Relations: 

 • completed application form with a photograph completed application form with a photograph;
 • covering letter in English (should take one A4 page);
 • confirmation of B2 level of the language of instruction;
 • consent of the Vive-Dean/ Thesis Supervisor and information on the grade average confirmed by the Dean’s Office (form in the attachment); 

B2 level language skills can be confirmed by:

 • official certificates issued not earlier than 2 years (confirmation of completing a language course is not accepted)
 • confirmation from the university language instructor

The International Relations reserves the right to verify the language skills in the form of an interview.   

Scoring system   

 • Covering letter: 5 points 
 • Grade average from all previous semesters: points = grade average 

Information on the qualification to the second stage of the recruitment will be sent to the candidates via email with the details of the date and place of the interview. 

Stage 2  

International Relations will conduct an interview with the candidates who were successful in the first stage of the recruitment. 

Scoring system

 • Interview: 5 points 
 • Information on the qualification will be sent via email.