Zakres zadań biura

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomirowi Smyczkowi. 

Do zadań Biura Współpracy Międzynarodowej należy organizacja i koordynacja działań związanych z realizacją współpracy międzynarodowej w dziedzinie kształcenia, badań naukowych i rozwijania relacji z uczelniami i instytucjami zagranicznymi, w szczególności:

a)       obsługa administracyjna wyjazdów zagranicznych studentów, doktorantów, pracowników Uniwersytetu oraz osób niebędących pracownikami,

b)      obsługa przyjazdów gości zagranicznych,

c)       obsługa płatności związanych z publikacjami zagranicznymi,

d)      nadzór nad realizacją międzynarodowych projektów dydaktycznych,

e)      realizacją międzynarodowych mobilnościowych projektów dydaktycznych,

f)        pełnienie roli Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+,

g)       rekrutacja kandydatów oraz obsługa administracyjna studentów zakwalifikowanych na studia krótkoterminowe w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w ramach programów wymiany międzynarodowej i umów bilateralnych,

h)      rekrutacja i obsługa administracyjna studentów Uniwersytetu na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programów wymiany międzynarodowej i umów bilateralnych,

i)        obsługa administracyjna studentów Uniwersytetu zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki zagraniczne w ramach programów wymiany międzynarodowej i umów trójstronnych,

j)        organizacja i wsparcie uczelnianych wydarzeń edukacyjnych o charakterze międzynarodowym,

k)       prowadzenie ewidencji i monitorowanie realizacji podpisanych umów międzynarodowych,

l)        opracowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących współpracy międzynarodowej,

m)    gromadzenie, promowanie i udostępnianie informacji na temat trybu i kryteriów finansowania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zagranicznych,

n)      pomoc przy konstruowaniu umów w zakresie zapisów dotyczących finansowania, określenia kosztów kwalifikowanych, prefinansowania itp. w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zagranicznych,

o)      opracowanie planów rocznych i wieloletnich z zakresu współpracy międzynarodowej Uczelni leżącej w kompetencjach Biura,

p)      obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej,

r)      obsługa korespondencji Władz Rektorskich Uczelni w zakresie leżącym po stronie Biura,

s)       realizacja tłumaczeń związanych z działalnością edukacyjną,

t)       przygotowywanie sprawozdań, analiz i zestawień dotyczących realizacji zadań objętych zakresem Biura,

u)        koordynacja zadań związanych z działalnością Uczelni jako członka IROs Forum - sieci działów współpracy z zagranicą wiodących polskich uczelni,

w)      koordynacja zadań związanych z działalnością Uczelni jako członka konsorcjum Progres 3 – konsorcjum uczelni wyższych działające na pograniczu Polski, Czech i Słowacji,

y)       pełnienie roli jednostki realizującej zamówienia w zakresie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kształcenia, badań naukowych i rozwijania relacji z uczelniami i instytucjami zagranicznymi.