Zakres zadań biura

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Edukacji i Internacjonalizacji Prof. dr hab. Sławomirowi Smyczkowi.

Do zadań Biura należy koordynacja działań związanych z realizacją współpracy międzynarodowej w dziedzinie kształcenia, badań naukowych i rozwijania relacji z uczelniami i instytucjami zagranicznymi, w tym:

 

w zakresie organizacji pobytu gości z zagranicy i obsługi wyjazdów zagranicznych, w tym pracowników Uczelni (naukowo-dydaktycznych, administracji) oraz osób niebędących pracownikami, doktorantów, studentów:

 1. Obsługa wyjazdów zagranicznych.
 2. Obsługa przyjazdów gości zagranicznych na Uczelnię.

 

w zakresie projektów międzynarodowych:

 1. Pełnienie roli Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.
 2. Nadzór nad realizacją międzynarodowych projektów dydaktycznych (Erasmus+, CEEPUS).
 3. Poszukiwanie i promowanie możliwości związanych z działaniami w zakresie uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych, edukacyjnych i innych (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowanych lub współfinansowanych ze środków zagranicznych.
 4. Gromadzenie i udostępnianie informacji na temat trybu i kryteriów finansowania projektów wskazanych w punkcie 3.
 5. Pomoc przy negocjowaniu i konstruowaniu umów w zakresie zapisów dotyczących finansowania, określenia kosztów kwalifikowanych, prefinansowania, w szczególności weryfikacja w tym zakresie umów zawieranych w ramach projektów wskazanych w punkcie 3.

 

 w pozostałym zakresie:

 1. Opracowanie planów rocznych i wieloletnich z zakresu współpracy międzynarodowej Uczelni leżącej w kompetencjach Biura w tym również: 
  • bieżące dokonywanie zmian w planach w celu ich aktualizacji na podstawie zatwierdzonych wniosków jednostek organizacyjnych Uczelni,
  • bilansowanie potrzeb w zakresie środków finansowych,
  • opracowywanie projektów planów środków finansowych na podstawie planów poszczególnych jednostek organizacyjnych,
  • opracowanie i przekazywanie jednostkom zasad i wytycznych w zakresie opracowania planów związanych z współpracą międzynarodową.
 2. Współpraca z Senacką Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej.
 3. Obsługa korespondencji Władz Rektorskich Uczelni w zakresie leżącym po stronie Biura.
 4. Opracowanie niezbędnych informacji dla Władz Uczelni.
 5. Współpraca z innymi jednostkami Uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej Uczelni.
 6. Przygotowywanie wniosków oraz opinii dotyczących wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie współpracy międzynarodowej Uczelni.
 7. Koordynacja zadań związanych z działalnością Uczelni jako Lokalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE.
 8. Koordynacja zadań związanych z działalnością Uczelni jako członka IROs Forum- sieci działów współpracy z zagranicą wiodących polskich akademickich uczelni państwowych.
 9. Pełnienie roli jednostki realizującej zamówienia w zakresie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kształcenia, badań naukowych i rozwijania relacji z uczelniami i instytucjami zagranicznymi.