Przejdź do menu Przejdź do treści

Zakres zadań biura

Biuro Współpracy Międzynarodowej jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Sławomirowi Smyczkowi. 

Do zadań Biura Współpracy Międzynarodowej należy organizacja i koordynacja działań związanych z realizacją współpracy międzynarodowej w dziedzinie kształcenia, badań naukowych i rozwijania relacji z uczelniami i instytucjami zagranicznymi, w szczególności:

 1. obsługa administracyjna wyjazdów zagranicznych studentów, doktorantów, pracowników Uniwersytetu oraz osób niebędących pracownikami,
 2. obsługa przyjazdów gości zagranicznych,
 3. obsługa płatności związanych z publikacjami zagranicznymi oraz wirtualnym udziale w wydarzeniach międzynarodowych,
 4. nadzór nad realizacją międzynarodowych projektów dydaktycznych,
 5. realizacją międzynarodowych mobilnościowych projektów dydaktycznych,
 6. pełnienie roli Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+,
 7. rekrutacja kandydatów oraz obsługa administracyjna studentów zakwalifikowanych na studia krótkoterminowe w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w ramach programów wymiany międzynarodowej i umów bilateralnych,
 8. rekrutacja i obsługa administracyjna studentów Uniwersytetu na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programów wymiany międzynarodowej i umów bilateralnych,
 9. obsługa administracyjna studentów Uniwersytetu zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki zagraniczne w ramach programów wymiany międzynarodowej i umów trójstronnych,
 10. organizacja i wsparcie uczelnianych wydarzeń edukacyjnych o charakterze międzynarodowym,
 11. prowadzenie ewidencji i monitorowanie realizacji podpisanych umów międzynarodowych,
 12. opracowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących współpracy międzynarodowej,
 13. gromadzenie, promowanie i udostępnianie informacji na temat trybu i kryteriów finansowania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zagranicznych,
 14. pomoc przy konstruowaniu umów w zakresie zapisów dotyczących finansowania, określenia kosztów kwalifikowanych, prefinansowania itp. w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zagranicznych,
 15. opracowanie rocznych planów w zakresie współpracy międzynarodowej Uczelni leżącej w kompetencjach Biura,
 16. obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej,
 17. obsługa korespondencji Władz Rektorskich Uczelni w zakresie leżącym po stronie Biura,
 18. przygotowywanie sprawozdań, analiz i zestawień dotyczących realizacji zadań objętych zakresem Biura,
 19. koordynacja zadań związanych z działalnością Uczelni jako członka IROs Forum - sieci działów współpracy z zagranicą wiodących polskich uczelni,
 20. pełnienie roli jednostki realizującej zamówienia w zakresie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kształcenia, badań naukowych i rozwijania relacji z uczelniami i instytucjami zagranicznymi.

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca