Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Koncerty i spektakle

Informacje dotyczące biletów na spektakle operowe i koncerty: tel.  32 257-7060.

Płatności należy dokonać w kasie Uniwersytetu lub przelewem bezpośrednio na wskazane poniżej konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A. Katowice
21 1050 1214 1000 0007 0000 7990
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Regulamin ZFŚS

Dofinansowanie wypoczynku

Uruchomienie procesu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wypoczynku w 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 czerwca br. Biuro Zarządzania Kadrami uruchamia proces przyjmowania wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego z tytułu dofinansowania wypoczynku w 2020 roku.

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemicznego informujemy, że działając zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w okresie stanu epidemii zalecającej wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich,

w odniesieniu do pracowników dopuszcza się możliwość składania przedmiotowych wniosków:

  1. drogą elektroniczną (zeskanowany druk wniosku o gruszę, skany dokumentów potwierdzających wysokość przychodów osiągniętych w 2019 roku, tj. PIT rozliczony elektronicznie, PIT  potwierdzony w Urzędzie Skarbowym czy też zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych przychodach, oraz ewentualny skan zaświadczenia o kontynuacji nauki przez dziecko w wieku 19-25 lat)  na mail grusza2020@uekat.pl w tytule wpisując swoje imię i nazwisko,
  2. w zaklejonych kopertach wykorzystując system komunikacji wewnętrznej (wypełniony wniosek, kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość przychodów osiągniętych w 2019 roku oraz ewentualne zaświadczenie o kontynuacji nauki przez dzieci w wieku 19-25 lat.) zaadresowanych do Biura Zarządzania Kadrami z dopiskiem grusza 2020,
  3. osobiście po umówieniu terminu z pracownikiem Biura Zarządzania Kadrami (nr tel. 7162  lub 7050);

w odniesieniu do byłych pracowników (emerytów i rencistów) dopuszcza się możliwość składania przedmiotowych wniosków:

  1. za pośrednictwem  operatora pocztowego (wypełniony wniosek oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość przychodów osiągniętych w 2019 r.) zaadresowanych do Biura Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice z dopiskiem grusza 2020,
  2. osobiście po umówieniu terminu z pracownikiem Biura Zarządzania Kadrami (nr tel. 32 257 71 62 lub 32 257 70 50);

Przypominamy, że zgodnie z §  8 ust. 8 Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, po zweryfikowaniu wysokości osiągniętych przychodów kserokopie załączonych do wniosku dokumentów oraz przesłane drogą elektroniczną skany takich dokumentów zostaną zniszczone /trwale usunięte.

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. a Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach osoby oświadczające osiągnięcie przychodów z ostatniego przedziału zwolnione są z obowiązku ich udokumentowania.

W załączeniu druk wniosku o gruszę oraz progi dofinansowań obowiązujące w 2020 roku.

Wszelkich wyjaśnień udzielamy telefonicznie pod numerem 32 257 71 62.

Formy finansowania:

  • "Wczasy pod gruszą" dla pracowników i emerytowanych pracowników Uniwersytetu
  • "Wczasy pod gruszą" dla dzieci pracowników i emerytowanych pracowników Uniwersytetu lub "Dofinansowanie kolonii i zimowisk" (z wymienionych form można korzystać zamiennie)
  • "Zielona Szkoła"

Pomoc w trudnych sytuacjach życiowych i losowych (zapomogi)

Uprzejmie informujemy,że z dniem 4 czerwca br.

obowiązuje nowa tabela maksymalnych wysokości pożyczek z ZFŚS.