Zadania Biura Zarządzania Kadrami

Zadania pracowników zatrudnionych w Dziale Planowania Polityki Zarządzania Kadrami: 

 1. projektowanie strategii zarządzania kadrami i formułowanie propozycji zmian w prowadzonej polityce kadrowej; bieżące dostosowywanie przyjętych regulacji do zmieniających się przepisów prawnych oraz decyzji podejmowanych przez Kierownictwo Uniwersytetu,
 2. monitorowanie, pod kątem realizowanej polityki kadrowej, poziomu spełniania wymagań z zakresu zabezpieczenia minimów kadrowych (naukowych i dydaktycznych) niezbędnych dla utrzymania uprawnień do nadawania stopni naukowych i prowadzenia poszczególnych kierunków studiów; sygnalizowanie zagrożeń i opracowywanie projektów zmian w polityce kadrowej,
 3. bieżące monitorowanie: poziomu obciążeń dydaktycznych przydzielanych poszczególnym nauczycielom, zakresu obniżania obowiązującego pensum oraz elastyczności w zakresie podejmowania przez pracowników nowych przedmiotów nauczania; opracowywanie wniosków i ewentualnych propozycji zmian w przyjętych rozwiązaniach wewnętrznych,
 4. prowadzenie bieżącej analizy stanu i struktury zatrudnienia w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne i grupy pracownicze; sporządzanie okresowych sprawozdań z tego zakresu; kontrolowanie gospodarki etatami,
 5. opracowywanie procedur z zakresu polityki kadrowej,
 6. wdrażanie i realizacja procesu opisywania i wartościowania stanowisk pracy,
 7. projektowanie wewnętrznego systemu kształtowania wynagrodzeń zasadniczych,
 8. doskonalenie zasad motywowania płacowego (analiza funkcjonowania przyjętych systemów premiowania, nagradzania i przyznawania dodatków specjalnych; opracowywanie projektów zmian w tym zakresie) oraz projektowanie możliwości pozapłacowego motywowania pracowników,
 9. planowanie i nadzorowanie wykorzystania środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji przez pracowników oraz wyjazdy służbowe z tym związane.

Zadania pracowników zatrudnionych w Dziale Rozwoju Kadr: 

 1. prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu aktualnych ofert pracy w Uniwersytecie, w tym prowadzenie zakładki na stronie internetowej UE w Katowicach (informowanie o konkursach dla nauczycieli akademickich oraz o ich rozstrzygnięciach),
 2. organizowanie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych (w tym ustalanie: wymaganych kryteriów, składu komisji, terminów posiedzeń oraz ich protokołowanie),
 3. organizowanie konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz udział w procesie ich rekrutacji,
 4. prowadzenie spraw związanych z rozwojem kadry naukowej (w tym: prowadzenie centralnego rejestru tytułów i stopni naukowych nadanych pracownikom Uczelni; prowadzenie całokształtu spraw związanych z przyznawaniem stypendiów doktorskich i rozliczania pracowników z zobowiązań wynikających z zawartych umów; prowadzenie rejestru przyznanych stypendiów naukowych oraz rejestru pracowników skierowanych na staże naukowe lub korzystających z urlopów naukowych; prowadzenie ewidencji dokumentów finansowych oraz rozliczeń dotyczących kosztów rozwoju naukowego pracowników),
 5. prowadzenie całokształtu spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji lub kompetencji zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (rozpoznawanie, na podstawie analizy ocen pracowniczych oraz zgłoszeń bezpośrednich przełożonych, potrzeb w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników oraz  opracowywanie planów w tym zakresie; przygotowywanie umów określających warunki kierowania pracowników na określoną formę podnoszenia kwalifikacji i prowadzenie ich rejestru; organizowanie wewnętrznych szkoleń i warsztatów dla kadry kierowniczej i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; prowadzenie całokształtu spraw związanych z udziałem pracownika w szkoleniach otwartych),
 6. przyjmowanie zgłoszeń pracowników ubiegających się z własnej inicjatywy o skierowanie lub dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych i pozaszkolnych,
 7. prowadzenie ewidencji dokumentów (skierowań, umów) oraz rozliczeń dotyczących kosztów udziału w szkoleniach, kursach oraz innych formach dokształcania pracowników,
 8. współtworzenie systemu oceniania pracowników Uniwersytetu (nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi); prowadzenie działalności informacyjnej z tego zakresu,
 9. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem uruchamianych procesów oceniania i odwołań od wystawionych ocen (opracowywanie harmonogramów przeprowadzania ocen okresowych pracowników; nadzorowanie terminowości i poprawności ich przebiegu),
 10. dokonywanie analizy wypełnionych arkuszy ocen okresowych i formułowanie wniosków podsumowujących; sporządzanie wykazu pracowników, w odniesieniu do których wskazano potrzebę dokonania zmian w zakresie stanowiska, statusu zatrudnienia, rozwoju lub motywowania,
 11. opracowywanie, przy współudziale kierowników jednostek, ścieżek kariery dla poszczególnych pracowników,
 12. prowadzenie wykazu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wchodzących w skład rezerwy kadrowej  (potencjalnych kandydatów do wzmocnienia kadry kierowniczej lub objęcia samodzielnych stanowisk),
 13. obsługa organizacyjna/administracyjna komisji i zespołów wskazanych przez Rektora; przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,
 14. przygotowanie dla władz Uczelni raportów i sprawozdań z zakresu bieżącego zarządzania kadrami Uniwersytetu.

Zadania pracowników zatrudnionych w Dziale Obsługi Kadrowej: 

 1. prowadzenie zbioru danych osobowych zatrudnionych w Uniwersytecie pracowników oraz byłych pracowników i członków ich rodzin uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych,
 2. prowadzenie całokształtu spraw kadrowych w zakresie nawiązywania, przebiegu i rozwiązywania stosunku pracy (m.in.: przygotowywanie umów o pracę/aktów mianowania, kart obiegowych, pisemnych decyzji powołujących pracowników do pełnienia funkcji oraz ich odwoływania, przygotowywanie wszystkich dokumentów dokonujących zmian w warunkach zatrudnienia oraz powstających w konsekwencji rozwiązania umowy o pracę/aktu mianowania),
 3. ustalanie uprawnień pracowników do świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w tym m. in. do: dodatku stażowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zmiany uposażenia zasadniczego, wysokości dodatku funkcyjnego oraz nagrody jubileuszowej, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów i innych wynikających z obowiązujących przepisów,
 4. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych, a po ustaniu stosunku pracy – przekazywanie akt do archiwum,
 5. prowadzenie ewidencji osób pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz pracowników u których stwierdzono chorobę zawodową lub orzeczono stopień niepełnosprawności,
 6. prowadzenie spraw związanych z weryfikacją wykształcenia zatrudnionych w Uniwersytecie cudzoziemców (uzyskanie dokumentów potwierdzających równoważność  posiadanego wykształcenia z polskim odpowiednikiem),
 7. ustalanie wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego; nadzorowanie procesu planowania urlopów wypoczynkowych i kontrola terminowości ich wykorzystania,
 8. rejestracja wszystkich nieobecności pracowników w pracy; prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
 9. sprawowanie nadzoru nad ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; sporządzanie rocznych kart czasu pracy,
 10. sprawowanie, w ramach udzielonych dyspozycji, nadzoru w zakresie przestrzegania przez pracowników ustalonych zasad postępowania, porządku i dyscypliny pracy, 
 11. przygotowywanie postępowania wyjaśniającego w przypadku zgłoszenia naruszenia porządku    i dyscypliny pracy,
 12. obsługa informatycznego systemu kadrowego oraz wprowadzanie wymaganych danych kadrowych do systemu POL-on,
 13. prowadzenie bazy danych nauczycieli akademickich firmujących poszczególne kierunki kształcenia,
 14. obsługa Rektora i Kanclerza w zakresie spraw kadrowych podległych im pracowników oraz współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Uczelni w sprawach personalnych,
 15. informowanie pracowników o przysługujących im prawach i nałożonych obowiązkach, udzielanie informacji i porad w sprawach pracowniczych; współtworzenie kultury organizacyjnej Uniwersytetu,
 16. rozpoznanie ofert rynku usług medycznych umożliwiających Kierownictwu Uczelni dokonanie wyboru jednostki organizacyjnej zapewniającej profilaktyczną ochronę zdrowia zatrudnionych; kierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne; przeprowadzanie kontroli merytorycznej faktur za zrealizowane badania; prowadzenie ewidencji kosztów badań lekarskich,
 17. realizowanie zadań związanych z przyznawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz medali i odznaczeń resortowych (przygotowywanie, przy współudziale kierowników jednostek organizacyjnych, wniosków w sprawach odznaczeń i wyróżnień pracowników, obsługa posiedzeń Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń, przygotowywanie i przedstawianie wniosków Rektorowi; obsługa uroczystości wręczania odznaczeń,
 18. realizowanie zadań związanych z przyznawaniem nagród ministra dla nauczycieli akademickich oraz nagród rektora dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (obsługa posiedzeń Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń, obsługa uroczystości wręczania nagród),
 19. obsługa administracyjna procesów oceniania – personalizacja arkuszy ocen, ustalanie indywidualnych terminów przeprowadzania ocen,
 20. udzielanie pomocy pracownikom Uniwersytetu przy kompletowaniu dokumentacji emerytalno-rentowej oraz załatwianiu spraw związanych z przechodzeniem na emeryturę lub rentę,
 21. wystawianie nauczycielom akademickim legitymacji służbowych; wydawanie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie w Uczelni; wydawanie kart obiegowych i świadectw pracy (duplikatów, odpisów świadectw pracy),
 22. uwierzytelnianie/weryfikowanie dokumentów związanych ze sprawami kadrowymi,
 23. współpraca z Działem Płac w zakresie planowania rezerwy na fundusz nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rentowych,
 24. współpraca z inspektorem ds. BHP i ppoż. w zakresie obowiązkowych szkoleń pracowników oraz występowania czynników szkodliwych na poszczególnych stanowiskach pracy,
 25. obsługa organizacyjna/administracyjna komisji i zespołów wskazanych przez Rektora; przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,
 26. zapewnienie bieżącej współpracy władz Uczelni z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych w zakresie spraw pracowniczych,
 27. monitoring zmian przepisów prawa pracy i prawa o szkolnictwie wyższym,
 28. merytoryczny udział w opracowywaniu regulaminu pracy; inicjowanie zmian i aktualizacji pozostałych regulacji wewnętrznych dotyczących spraw pracowniczych,
 29. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa pracy oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
 30. sporządzanie sprawozdań i analiz stanu zatrudnienia dla władz Uczelni oraz innych instytucji, m.in.: MNiSW, GUS-u.

Zadania pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. Obsługi Spraw Socjalnych: 

 1. opracowywanie rocznych planów zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych pracowników Uczelni oraz uprawnionych emerytów i rencistów,
 2. naliczanie wysokości funduszu świadczeń socjalnych na dany rok kalendarzowy oraz przygotowywanie propozycji jego podziału na poszczególne obszary,
 3. współpraca z uczelnianymi organizacjami związków zawodowych w zakresie racjonalnego wykorzystania funduszu socjalnego; zapewnienie obsługi administracyjnej Międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej,
 4. monitorowanie i merytoryczna kontrola wszelkich wydatków z funduszu socjalnego; prowadzenie komputerowej bazy danych wszystkich udzielonych świadczeń i pożyczek z ZFŚS,
 5. przyjmowanie i obsługa wniosków o wypłatę świadczeń socjalnych (ustalanie uprawnień do świadczeń i ich wysokości, przedkładanie wniosków do zaopiniowania Międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej, realizowanie świadczeń socjalnych na podstawie podjętych decyzji, prowadzenie bieżącej ewidencji w systemie informatycznym, przygotowywanie list wypłat dla Działu Płac oraz Działu Finansowo-Księgowego),
 6. zapewnienie pomocy rzeczowej pracownikom i ich rodzinom oraz emerytom, rencistom i ich rodzinom znajdującym się stale lub przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,
 7. organizowanie corocznego spotkania władz Uczelni i przedstawicieli działających w Uniwersytecie związków zawodowych z emerytami i rencistami – byłymi pracownikami UE w Katowicach,
 8. prowadzenie spraw organizacyjno-administracyjnych związanych z zakupem i udostępnianiem abonamentów oraz biletów na imprezy kulturalne; bieżące monitorowanie i ewidencjonowanie dokonywanych przez pracowników wpłat,
 9. planowanie środków finansowych przeznaczonych na posiłki regeneracyjne dla uprawnionych pracowników uczelni; prowadzenie rozliczeń faktur i rachunków z tego tytułu,
 10. przyjmowanie i obsługa wniosków o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe (ustalanie uprawnień do świadczeń i ich wysokości, przedkładanie wniosków do zaopiniowania Międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej, sporządzanie i zawieranie umów z pożyczkobiorcami zgodnie z decyzją Kanclerza, wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przygotowywanie list wypłat dla Działu Płac oraz Działu Finansowo-Księgowego),
 11. sprawowanie nadzoru nad terminowością spłat zobowiązań wynikających z umów o udzieleniu pożyczek na cele mieszkaniowe; ewidencjonowanie spłat dokonywanych indywidualnie; bieżące nadzorowanie prawidłowości wysokości rat potrącanych z wynagrodzenia i aktualnego stanu zadłużenia pożyczkobiorców; przygotowywanie wniosków o wszczęcie procesu windykacyjnego w przypadkach braku dokonywania terminowych spłat lub ich spłat w zaniżonych wysokościach,
 12. opracowywanie merytoryczne wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw socjalnych pracowników i uprawnionych byłych pracowników Uniwersytetu,
 13. opracowywanie sprawozdań z działalności socjalnej dla potrzeb władz Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych.