Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Biura Zarządzania Kadrami

 1. prowadzenie bieżącej analizy stanu i struktury zatrudnienia w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne i grupy pracownicze; sporządzanie okresowych sprawozdań z tego zakresu; kontrolowanie gospodarki etatami,
 2. projektowanie wewnętrznego systemu kształtowania wynagrodzeń zasadniczych,
 3. doskonalenie zasad motywowania płacowego,
 4. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem uruchamianych procesów oceniania i odwołań od wystawionych ocen (opracowywanie harmonogramów przeprowadzania ocen okresowych pracowników; nadzorowanie terminowości i poprawności ich przebiegu),
 5. dokonywanie analizy wypełnionych arkuszy ocen okresowych i formułowanie wniosków podsumowujących; sporządzanie wykazu pracowników, w odniesieniu do których wskazano potrzebę dokonania zmian w zakresie stanowiska, statusu zatrudnienia, rozwoju lub motywowania,
 6. przygotowanie dla władz Uczelni raportów i sprawozdań z zakresu bieżącego zarządzania kadrami Uniwersytetu,
 7. prowadzenie zbioru danych osobowych zatrudnionych w Uniwersytecie pracowników oraz byłych pracowników i członków ich rodzin uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych,
 8. prowadzenie całokształtu spraw kadrowych w zakresie nawiązywania, przebiegu i rozwiązywania stosunku pracy (m.in.: przygotowywanie umów o pracę/aktów mianowania, kart obiegowych, pisemnych decyzji powołujących pracowników do pełnienia funkcji oraz ich odwoływania, przygotowywanie wszystkich dokumentów dokonujących zmian w warunkach zatrudnienia oraz powstających w konsekwencji rozwiązania umowy o pracę/aktu mianowania),
 9. ustalanie uprawnień pracowników do świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w tym m. in. do: dodatku stażowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zmiany uposażenia zasadniczego, wysokości dodatku funkcyjnego oraz nagrody jubileuszowej, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów i innych wynikających z obowiązujących przepisów,
 10. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych, a po ustaniu stosunku pracy – przekazywanie akt do archiwum,
 11. prowadzenie ewidencji osób pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz pracowników u których stwierdzono chorobę zawodową lub orzeczono stopień niepełnosprawności,
 12. prowadzenie spraw związanych z weryfikacją wykształcenia zatrudnionych w Uniwersytecie cudzoziemców (uzyskanie dokumentów potwierdzających równoważność  posiadanego wykształcenia z polskim odpowiednikiem),
 13. ustalanie wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego; nadzorowanie procesu planowania urlopów wypoczynkowych i kontrola terminowości ich wykorzystania,
 14. rejestracja wszystkich nieobecności pracowników w pracy; prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
 15. sprawowanie nadzoru nad ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; sporządzanie rocznych kart czasu pracy,
 16. sprawowanie, w ramach udzielonych dyspozycji, nadzoru w zakresie przestrzegania przez pracowników ustalonych zasad postępowania, porządku i dyscypliny pracy, 
 17. przygotowywanie postępowania wyjaśniającego w przypadku zgłoszenia naruszenia porządku    i dyscypliny pracy,
 18. obsługa informatycznego systemu kadrowego oraz wprowadzanie wymaganych danych kadrowych do systemu POL-on,
 19. prowadzenie bazy danych nauczycieli akademickich firmujących poszczególne kierunki kształcenia,
 20. obsługa Rektora i Kanclerza w zakresie spraw kadrowych podległych im pracowników oraz współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Uczelni w sprawach personalnych,
 21. informowanie pracowników o przysługujących im prawach i nałożonych obowiązkach, udzielanie informacji i porad w sprawach pracowniczych; współtworzenie kultury organizacyjnej Uniwersytetu,
 22. rozpoznanie ofert rynku usług medycznych umożliwiających Kierownictwu Uczelni dokonanie wyboru jednostki organizacyjnej zapewniającej profilaktyczną ochronę zdrowia zatrudnionych; kierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne; przeprowadzanie kontroli merytorycznej faktur za zrealizowane badania; prowadzenie ewidencji kosztów badań lekarskich,
 23. realizowanie zadań związanych z przyznawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz medali i odznaczeń resortowych (przygotowywanie, przy współudziale kierowników jednostek organizacyjnych, wniosków w sprawach odznaczeń i wyróżnień pracowników, obsługa posiedzeń Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń, przygotowywanie i przedstawianie wniosków Rektorowi; obsługa uroczystości wręczania odznaczeń,
 24. realizowanie zadań związanych z przyznawaniem nagród ministra dla nauczycieli akademickich oraz nagród rektora dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (obsługa posiedzeń Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń, obsługa uroczystości wręczania nagród),
 25. obsługa administracyjna procesów oceniania – personalizacja arkuszy ocen, ustalanie indywidualnych terminów przeprowadzania ocen,
 26. udzielanie pomocy pracownikom Uniwersytetu przy kompletowaniu dokumentacji emerytalno-rentowej oraz załatwianiu spraw związanych z przechodzeniem na emeryturę lub rentę,
 27. wystawianie nauczycielom akademickim legitymacji służbowych; wydawanie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie w Uczelni; wydawanie kart obiegowych i świadectw pracy (duplikatów, odpisów świadectw pracy),
 28. uwierzytelnianie/weryfikowanie dokumentów związanych ze sprawami kadrowymi,
 29. współpraca z Działem Płac w zakresie planowania rezerwy na fundusz nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rentowych,
 30. współpraca z inspektorem ds. BHP i ppoż. w zakresie obowiązkowych szkoleń pracowników oraz występowania czynników szkodliwych na poszczególnych stanowiskach pracy,
 31. obsługa organizacyjna/administracyjna komisji i zespołów wskazanych przez Rektora; przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,
 32. zapewnienie bieżącej współpracy władz Uczelni z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych w zakresie spraw pracowniczych,
 33. monitoring zmian przepisów prawa pracy i prawa o szkolnictwie wyższym,
 34. merytoryczny udział w opracowywaniu regulaminu pracy; inicjowanie zmian i aktualizacji pozostałych regulacji wewnętrznych dotyczących spraw pracowniczych,
 35. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa pracy oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
 36. sporządzanie sprawozdań i analiz stanu zatrudnienia dla władz Uczelni oraz innych instytucji, m.in.: MNiSW, GUS.

Zadania pracowników Działu Socjalnego: 

 1. opracowywanie rocznych planów zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych pracowników Uczelni oraz uprawnionych emerytów i rencistów,
 2. naliczanie wysokości funduszu świadczeń socjalnych na dany rok kalendarzowy oraz przygotowywanie propozycji jego podziału na poszczególne obszary,
 3. współpraca z uczelnianymi organizacjami związków zawodowych w zakresie racjonalnego wykorzystania funduszu socjalnego; zapewnienie obsługi administracyjnej Międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej,
 4. monitorowanie i merytoryczna kontrola wszelkich wydatków z funduszu socjalnego; prowadzenie komputerowej bazy danych wszystkich udzielonych świadczeń i pożyczek z ZFŚS,
 5. przyjmowanie i obsługa wniosków o wypłatę świadczeń socjalnych (ustalanie uprawnień do świadczeń i ich wysokości, przedkładanie wniosków do zaopiniowania Międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej, realizowanie świadczeń socjalnych na podstawie podjętych decyzji, prowadzenie bieżącej ewidencji w systemie informatycznym, przygotowywanie list wypłat dla Działu Płac oraz Działu Finansowo-Księgowego),
 6. zapewnienie pomocy rzeczowej pracownikom i ich rodzinom oraz emerytom, rencistom i ich rodzinom znajdującym się stale lub przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,
 7. organizowanie corocznego spotkania władz Uczelni i przedstawicieli działających w Uniwersytecie związków zawodowych z emerytami i rencistami – byłymi pracownikami UE w Katowicach,
 8. prowadzenie spraw organizacyjno-administracyjnych związanych z zakupem i udostępnianiem abonamentów oraz biletów na imprezy kulturalne; bieżące monitorowanie i ewidencjonowanie dokonywanych przez pracowników wpłat,
 9. planowanie środków finansowych przeznaczonych na posiłki regeneracyjne dla uprawnionych pracowników uczelni; prowadzenie rozliczeń faktur i rachunków z tego tytułu,
 10. przyjmowanie i obsługa wniosków o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe (ustalanie uprawnień do świadczeń i ich wysokości, przedkładanie wniosków do zaopiniowania Międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej, sporządzanie i zawieranie umów z pożyczkobiorcami zgodnie z decyzją Kanclerza, wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przygotowywanie list wypłat dla Działu Płac oraz Działu Finansowo-Księgowego),
 11. sprawowanie nadzoru nad terminowością spłat zobowiązań wynikających z umów o udzieleniu pożyczek na cele mieszkaniowe; ewidencjonowanie spłat dokonywanych indywidualnie; bieżące nadzorowanie prawidłowości wysokości rat potrącanych z wynagrodzenia i aktualnego stanu zadłużenia pożyczkobiorców; przygotowywanie wniosków o wszczęcie procesu windykacyjnego w przypadkach braku dokonywania terminowych spłat lub ich spłat w zaniżonych wysokościach,
 12. opracowywanie merytoryczne wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw socjalnych pracowników i uprawnionych byłych pracowników Uniwersytetu,
 13. opracowywanie sprawozdań z działalności socjalnej dla potrzeb władz Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3