Rozporządzenia w sprawie nowych kwot progowych, nowego kursu złotego w stosunku do euro oraz wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP

Lp.Treść RozporządzeniaDo pobrania
1

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453)

Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, począwszy od dnia 01 stycznia 2020 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenie wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693

 

2

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii europejskiej (Dz. U. poz. 2450)

Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, począwszy do dnia 01 stycznia 2020 r. tzw. progi unijne dla Zamawiających wynosić będą:

a) 5 350 000 euro - dla robót budowlanych

b) 214 000 euro - dla dostaw i usług

 

3.Informacje dodatkowe

Obowiązująca od 01-01-2021 roku ustawa Prawo Zamówień Publicznych: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45359/Ujednolicony-tekst-nowej-Pzp.pdf

Wzory druków do pobrania:

Nazwa dokumentuDo pobrania
Zarządzenie nr 174/20 w sprawie wprowadzenia " Instrukcji udzielania zamówień publicznych"
Instrukcja udzielania zamówień publicznych - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 174/20

      Załączniki do "Instrukcji udzielania zamówień publicznych"
nr  1   Określenie zaplanowanych potrzeb jednostki w zakresie robót budowlanych/dostaw/usług

nr 2Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- część A

nr 3Formularz - wzór wg którego jednostka realizująca składa plan zamówień publicznych- Zgłoszenie potrzeb do planu zamówień publicznych

nr 4

Wykaz dostaw, usług i robót budowlanych realizowanych przez wytypowane jednostki organizacyjne w skali potrzeb wszystkich wnioskujących jednostek Uniwersytetu

 

 

Formularz - dane potrzebne do sporządzenia OGŁOSZENIA O WYKONANIU UMOWY (dla jednostki realizującej)