Rozporządzenia w sprawie nowych kwot progowych, nowego kursu złotego w stosunku do euro oraz wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP

Lp.Treść RozporządzeniaDo pobrania
1

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453)

Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, począwszy od dnia 01 stycznia 2020 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenie wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693

 

2

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii europejskiej (Dz. U. poz. 2450)

Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, począwszy do dnia 01 stycznia 2020 r. tzw. progi unijne dla Zamawiających wynosić będą:

a) 5 350 000 euro - dla robót budowlanych

b) 214 000 euro - dla dostaw i usług

 

3.Informacje dodatkowe

Przesunięcie pełnej elektronizacji zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1603 została ogłoszona ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1603 została ogłoszona ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Czytaj dalej https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/przesuniecie-pelnej-elektronizacji-zamowien-publicznych

Wzory druków do pobrania:

Nazwa dokumentuDo pobrania
Zarządzenie nr 91/16 w sprawie wprowadzenia " Instrukcji udzielania zamówień publicznych"
Instrukcja udzielania zamówień publicznych - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 91/16

      Załączniki do "Instrukcji udzielania zamówień publicznych"
nr  1   Określenie zaplanowanych potrzeb jednostki
nr 2Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr 3Proces powstawania planu postępowań i planu zamówień publicznych w korelacji z planem rzeczowo - finansowym
nr 4Wykaz dostaw, usług i robót budowlanych realizowanych przez wytypowane jednostki organizacyjne w skali potrzeb wszystkich wnioskujących jednostek Uniwersytetu

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie potrzeb do planu zamówień publicznych
Określenie zaplanowanych potrzeb jednostki - konferencje naukowe

https://www.ue.katowice.pl/?file:99659