Informujemy, że:

I.  w dniu 16 kwietnia 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo  Zamówień     Publicznych. Zgodnie z nowelizacją procedurom ustawowym podlegają zamówienia o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro.

II.  od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulega wysokość kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, jak również zmianie ulegają kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały ogłoszone rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.:

1.   w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania   wartości zamówień publicznych (poz. 2254), zgodnie z którym średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749.

2.   w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (poz. 2263), zgodnie z którym ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień udzielanych (m.in. przez uczelnie publiczne) jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a)    209 000 euro – dla dostaw lub usług;

b)    5 225 000 euro – dla robót budowlanych.

  •  Biorąc pod uwagę aktualny kurs euro obowiązujący w zamówieniach publicznych, wartość zamówień bez obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp wynosi:

          30 000 x 4,1749 = 125 247,00 zł. netto.

  •  Wartość zamówień od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:

          -       dla dostaw lub usług wynosi: 209 000 x 4,1749 = 872 554,10 zł. netto.

          -       dla robót budowlanych wynosi: 5 225 000 x 4,1749 = 21 813 852,50 zł. netto.

III. w dniu 22 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2164 zamieszczone zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Poniżej link do strony internetowej Dziennika Ustaw zawierającej opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych:

dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2164/1

 

Wzory druków do pobrania:

Nazwa dokumentuDo pobrania
Zarządzenie nr 91/16 w sprawie wprowadzenia " Instrukcji udzielania zamówień publicznych"
Instrukcja udzielania zamówień publicznych - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 91/16

      Załączniki do "Instrukcji udzielania zamówień publicznych"
nr  1   Określenie zaplanowanych potrzeb jednostki
nr 2Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr 3Proces powstawania planu postępowań i planu zamówień publicznych w korelacji z planem rzeczowo - finansowym
nr 4Wykaz dostaw, usług i robót budowlanych realizowanych przez wytypowane jednostki organizacyjne w skali potrzeb wszystkich wnioskujących jednostek Uniwersytetu

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie potrzeb do planu zamówień publicznych
Określenie zaplanowanych potrzeb jednostki - konferencje naukowe