008/06001/17

Dostawa sprzętu komputerowego

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.08-06-2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 20 czerwca 2017 r.

2.08-06-2017Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.08-06-2017Formularz nr 1 - Druk Oferty
4.08-06-2017Formularz nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
5.08-06-2017Formularz nr 3 - Kalkulacja ceny ofertowej
6.08-06-2017Formularz nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku lub przynależności do grupy kapitałowej
7.19-06-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Nowy termin otwarcia ofert: 21 czerwca 2017 r.

8.19-06-2017Zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
9.22-06-2017Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 21 czerwca 2017 r.
10.28-06-2017Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej