Przejdź do menu Przejdź do treści

Regulamin świadczenia usług w oparciu o usługę Google Workspace dla Szkół i Uczelni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Świadczenie usług określonych w niniejszym regulaminie związane jest bezpośrednio z zawartą przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (zwanym dalej Uniwersytetem) Umową na korzystanie z usługi Google Workspace dla Szkół i Uczelni (zwaną w dalszej części Umową) z Google Inc., korporacją zarejestrowaną w Delaware, z siedzibą główną pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (zwanym dalej Google). Świadczenie usług jest ograniczone czasem trwania umowy.

 

§ 1

 

 1. Świadczenie usług w ramach usługi Google Workspace odbywa się w oparciu o konto przydzielone użytkownikowi końcowemu, którym może być:
 • student (student I st., II st., III st.,uczestnik studiów podyplomowych, słuchacz, uczestnik kursów oraz wszelkich innych form kształcenia realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • absolwent,
 • pracownik, 

       Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

 1. Wszystkie konta zostaną założone w domenie: „uekat.pl” lub jej poddomenach.
 2. Konto i związane z nim usługi dostępne są jedynie na czas trwania umowy.
 3. Nazwa konta dla studenta i absolwenta będzie tworzona zgodnie ze wzorem: xxx.yyy, gdzie xxx to imię studenta/absolwenta a yyy to nazwisko studenta/absolwenta. W przypadku, gdy nazwa utworzona zgodnie z podanym wzorem już istnieje przy tworzeniu nazwy zostanie wykorzystane dodatkowo oznaczenie cyfrowe. W przypadku typowych liter polskich w imieniu lub nazwisku zostaną one zastąpione poprzez znaki z alfabetu łacińskiego optycznie najbardziej zbliżone do tych liter. Konto zostanie założone w poddomenie: „edu.uekat.pl”. Uczelnia zastrzega sobie możliwość skorzystania z innej poddomeny w uzasadnionych przypadkach.
 4. Nazwa konta dla pracownika będzie tworzona zgodnie ze wzorem: xxx.yyy gdzie xxx to imię pracownika a yyy to nazwisko pracownika. W przypadku, gdy nazwa utworzona zgodnie z podanym wzorem już istnieje przy tworzeniu nazwy zostanie wykorzystane drugie imię lub oznaczenie cyfrowe. W przypadku typowych liter polskich w imieniu lub nazwisku zostaną one zastąpione poprzez znaki z alfabetu łacińskiego optycznie najbardziej zbliżone do tych liter.
 5. Nazwa konta dodatkowego dla użytkowników końcowych realizujących określone zadania na rzecz Uniwersytetu zostanie ustalona w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Infrastruktury Informatycznej Centrum Informatycznego.
 6. Konta dla studenta będą zakładane automatycznie, natomiast konta dla absolwentów i pracowników poprzez złożenie podania o utworzenie konta zgodnie z procedurą określoną na stronie Centrum Informatycznego.
 7. Konta studenta nie mogą być usuwane na wniosek jego użytkownika końcowego.
 8. Konta absolwenta i pracownika mogą być usunięte na wniosek użytkownika końcowego zgodnie z procedurą określoną na stronie Centrum Informatycznego.
 9. Konto studenta stanie się kontem absolwenta o tej samej nazwie po ukończeniu studiów przez użytkownika końcowego.
 10. Konto pracownika zostanie usunięte w przypadku ustania stosunku pracy z Uniwersytetem. Pracownik przed ustaniem stosunku pracy zobowiązany jest do wykonania kopii ważnych z jego punktu widzenia danych. Usunięcie konta Użytkownika nie może stanowić dla Użytkownika podstawy do żądania odszkodowania ani przedstawiania innych roszczeń wobec Uniwersytetu
 11. W zależności od statusu konta wynikającego bezpośrednio z aktualnego stosunku danego użytkownika z Uniwersytetem mogą być udostępnione przez Google różne zestawy usług o różnym zakresie. Zestawy usług i ich zakres mogą również zmieniać się w czasie trwania umowy niezależnie od statusu konta. Uniwersytet dołoży wszelkich starań aby status konta był zgodny z stanem rzeczywistym w szczególności ze stanem w systemie dziekanatowym.
 12. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do włączania lub wyłączania usług dostępnych w pakiecie Google Workspace w domenie głównej „uekat.pl” oraz wszystkich poddomenach. Usługi mogą również zostać włączone lub wyłączone przez Google. W związku z tym Użytkownik nie może żądać zadośćuczynienia z powodu niedostępności danej usługi.
 13. Użytkownik nie ma prawa do żądania odszkodowania lub przedstawiania innych roszczeń, w tym wykonania jakichkolwiek czynności dodatkowych od Uniwersytetu w związku z zakończeniem umowy i związanym z tym zaprzestaniem świadczenia usług.
 14. Użytkownikowi mogą być świadczone również przez Google Usługi dodatkowe w tym usługi płatne, które nie podlegają Umowie dotyczącej usługi Google Workspace – podlegają one wyłącznie Warunkom korzystania z usługi Google właściwym dla danej usługi. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkownika celem uzyskania takich usług i wynikających z tego zobowiązań.
 15. Użytkownik końcowy może wykupić na swoje potrzeby dodatkowe płatne usługi o ile takie będą przez Google kierowane do niego. Uniwersytet nie będzie stroną i nie będzie ponosił żadnych zobowiązań, które zostały zaciągnięte przez użytkownika końcowego.
 16. Uczelnia zastrzega sobie możliwość komunikacji z użytkownikiem poprzez przydzielone konto. W szczególności konto dla użytkowników o statusie studenta będzie traktowane przez Uniwersytet jako podstawowe konto do komunikacji z danym użytkownikiem i jako podstawowe konto do świadczenia innych usług realizowanych przez Uniwersytet poza tą Umową. 
 17. Użytkownicy posiadający inny status konta niż status studenta mogą mieć, w ramach udostępnianych usług, wyświetlane reklamy przez Google zgodnie z zawartą umową. Użytkownik w związku z tym nie może żądać zaprzestania wyświetlania reklam i nie może żądać również żadnego zadośćuczynienia z tego tytułu.

 

§ 2

 

 1. Administrowanie kont realizowane jest przez Uniwersytet poprzez jego Centrum Informatyczne.
 2. W przypadku naruszenia warunków korzystania z usług powiązanych z kontem Uniwersytet lub Google ma prawo do zawieszenia konta, a w szczególnych przypadkach do usunięcia konta użytkownika. Uniwersytet ma prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia dobrego imienia Uniwersytetu.
 3. Użytkownik może korzystać z usług wyłącznie do celów legalnych, stosownych i zgodnych z niniejszą Umową oraz wszelkimi obowiązującymi zasadami i wskazówkami, w szczególności przedstawionymi w momencie rejestracji lub uzyskania dostępu do tych usług.
 4. Uniwersytet może mieć możliwość uzyskiwania dostępu do danych przekazanych przez Użytkowników końcowych w Usługach dodatkowych oraz monitorowania, używania lub ujawniania tych danych, a także do wyłączania Kont Użytkowników końcowych w tych Usługach dodatkowych. Uniwersytet powiadomi swoich Użytkowników końcowych o jego możliwościach do wykonywania wspomnianych działań.
 5. W sytuacji, gdy ma to zastosowanie, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników końcowych zawartych w Usługach dodatkowych w domenie Uniwersytetu firma Google jest podmiotem przetwarzającym dane, a Uniwersytet jest podmiotem kontrolującym te dane.
 6. Google świadczy usługi pomocy technicznej dla Użytkowników końcowych wyłącznie za pośrednictwem Centrum pomocy Google.pl, które jest dostępne pod adresem www.google.pl/support/ lub pod innym adresem URL wskazanym przez Google.
 7. Wszelkie pytania i zażalenia użytkownik końcowy ma prawo kierować do Uniwersytetu, w szczególności do jego Centrum Informatycznego. 

 

§ 3

 

 1. W związku z udostępnieniem i świadczeniem usług określonych w Umowie i innych realizowanych przez Uczelnię w oparciu o konto w domenie „uekat.pl” , Uczelnia nie zmienia zasad określonych dla zakładania kont służbowych dla pracowników i zasad ich obsługi określonych w zarządzeniu nr 78/08 z późn. zmianami, w szczególności obowiązku kierowania korespondencji służbowej do pracowników na adresy pocztowe w domenie „ue.katowice.pl”, a także podawania jako adresu do korespondencji służbowej adresu w domenie „ue.katowice.pl”.
 2. W związku z udostępnieniem i świadczeniem usług określonych w Umowie i innych realizowanych przez Uczelnię w oparciu o konto w domenie: „uekat.pl”, lub jej poddomenach, Uczelnia z dniem 1 stycznia 2015 zablokuje wszystkie konta w domenie: „ue.katowice.pl”, których użytkownikami końcowymi są studenci lub absolwenci Uniwersytetu z wyłączeniem przypadków określonych w ust. 3.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach studenci i absolwenci Uniwersytetu mogą po 1 stycznia 2015 dodatkowo posiadać konto w domenie „ue.katowice.pl”.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

 

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3