Dział Rekrutacji

 • planowanie i organizowanie działań w zakresie rekrutacji kandydatów na studia I i II stopnia oraz do Szkoły Doktorskiej,
 • przygotowywanie i aktualizowanie informacji dla kandydatów na studia na stronie internetowej Uniwersytetu,
 • prowadzenie stałego punktu informacyjno-konsultacyjnego dla kandydatów na studia,
 • obsługa administracyjna kandydatów cudzoziemców (obsługa elektronicznego systemu rekrutacji cudzoziemców),
 • współpraca z uczelnianymi komisjami rekrutacyjnymi
 • przyjmowanie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 • wsparcie Działu Nowych Mediów w opracowywaniu materiałów informacyjnych dotyczących oferty dydaktycznej Uniwersytetu,
 • promowanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu we współpracy z dziekanatami, filią, kolegiami, Działem Nowych Mediów oraz Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami, informowanie o kierunkach studiów i specjalnościach, stopniach kształcenia i formach studiów oraz warunkach kształcenia w Uniwersytecie,
 • opracowywanie i realizowanie kampanii marketingowych i promocyjnych oferty dydaktycznej Uniwersytetu w wymiarze krajowym i międzynarodowym we współpracy z Działem Nowych Mediów,
 • organizowanie wydarzeń promujących rekrutację i ofertę dydaktyczną,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z otoczeniem zewnętrznym, w tym ze szkołami średnimi, agencjami pośredniczącymi w procesie rekrutacji i innymi podmiotami na rynku edukacyjnym,
 • sporządzanie sprawozdań i statystyk dotyczących rekrutacji na studia.