Kursy i egzaminy językowe w programie studiów pierwszego stopnia

Studenci studiów pierwszego stopnia uczą się obowiązkowo dwóch języków obcych:

  1. języka 'kontynuowanego' (zazwyczaj jest to język zdawany jako przedmiot maturalny) - głównym celem kształcenia w zakresie tego języka jest wyposażenie studentów w wiedzę i kompetencje specjalistyczne, tzn. nauka języka dla ogólnych celów biznesowych na poziomie zadeklarowanym w ankiecie rekrutacyjnej, przy jednoczesnym rozwijaniu ogólnych kompetencji językowych,
  2. języka 'drugiego' - celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowanie drugiego języka obcego w stopniu podstawowym lub średniozaawansowanym, z elementami języka dla celów biznesowych.

Zajęcia językowe na I stopniu studiów stacjonarnych trwają cztery semestry i kończą się egzaminem. Każdy semestr nauki to 30 godzin podzielonych na 15 spotkań. 

Zajęcia językowe na I stopniu studiów niestacjonarnych trwają cztery semestry i kończą się egzaminem. Każdy semestr nauki to 15 godzin podzielonych na 5 spotkań.

Egzamin językowy

Pod koniec ostatniego semestru kursu wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) zobowiązani są do przystąpienia do standaryzowanego egzaminu końcowego z 2 języków obcych.

Na ocenę końcową składają się:

  • ocena z egzaminu pisemnego o wartości 70% oceny końcowej,
  • ocena wystawiona na zaliczenie ostatniego semestru kursu (zawierająca oceny za wypowiedzi ustne) o wartości 30% oceny końcowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat egzaminu.

Zwolnienia z lektoratu i egzaminu

Studenci posiadający międzynarodowe certyfikaty językowe poświadczające znajomość języka obcego dla celów biznesowych na odpowiednim poziomie ( B1 lub wyższy dla grupy na poziomie B1, B2 lub wyższy dla grupy na poziomie B2, C1 lub wyższy dla grupy na poziomie C1) mogą ubiegać się o całkowite bądź częściowe zwolnienie z lektoratu lub egzaminu.

Student ubiegający się o zwolnienie z lektoratu i egzaminu powinien złożyć odpowiedni wniosek na ręce kierownika Studium Języka Angielskiego (w przypadku egzaminu z języka angielskiego) lub Kierownika Studium Języków Romańskich, Słowiańskich, Języka Niemieckiego i Języka Chińskiego (w przypadku pozostałych języków). Kierownik stwierdza, czy i w jakim stopniu student może być zwolniony z lektoratu i egzaminu.