Uznanie efektów uczenia się

Zgodnie z §22 Regulaminu studiów, student może ubiegać się o uznanie efektów uczenia się dla kompetencji językowych, składając odpowiednie podanie do Dziekana, gdy

  1. osiągnął zakładane efekty uczenia się na innym kierunku UE Katowice lub w innej uczelni; efekty te - zgodnie z Kartą Opisu Przedmiotu UE Katowice - powinny obejmować język biznesu (wzór podania);
  2. posiada stosowny certyfikat językowy (wzór podania).*

Podania można składać wyłącznie w terminach wyznaczonych w szczegółowym harmonogramie roku akademickiego 2022/2023, zgodnie z zasadami określonymi przez Dziekanat.

*Certyfikaty 

Podstawę zwolnienia z zajęć i egzaminu stanowią aktualne i pełne certyfikaty z języka biznesu (obejmujące cztery kompetencje językowe), o ile poświadczają znajomość języka obcego w biznesie na poziomie odpowiadającym docelowemu poziomowi grupy, do której student został zapisany.

Posiadanie certyfikatu języka ogólnego na poziomie wyższym niż lektorat prowadzony dla danego kierunku (najwyższy oferowany poziom lektoratu dla danego języka) również uprawnia studenta do złożenia podania - rozwiązania będę dostosowane do indywidualnych sytuacji.