Przejdź do menu Przejdź do treści

O inwestycji

Budowę CNTI można rozpatrywać w dwóch kontekstach: uczelnianym oraz lokalnym i regionalnym.

Kontekst uczelniany

Projekt budowy Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) ma na celu usunięcie barier infrastrukturalnych, a tym samym stworzenie korzystnych warunków do kształcenia w zakresie nowych technologii i ich zastosowań, zapewniając w rezultacie systematyczny wzrost liczby studentów oraz absolwentów priorytetowych kierunków studiów, wyposażonych w najnowszą wiedzę i kwalifikacje, przygotowanych do funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.

Dzięki zaawansowanej technologicznie zintegrowanej infrastrukturze dydaktycznej i badawczej CNTI umożliwia usprawnienie procesu dydaktycznego i rozwój nowych form kształcenia, takich jak nauczanie na odległość (e-learning).

Zapewniono szeroki dostęp do elektronicznych zasobów edukacyjnych (portal edukacyjny) poprzez włączenie narzędzi informatycznych w proces nauczania studentów na priorytetowych kierunkach studiów.

Ponadto, projekt ten poszerza wachlarz możliwości kształcenia w zakresie zastosowania ICT we wszystkich zawodach ekonomicznych. W szczególności wzbogaca kształcenie praktyczne na kierunkach:

  • gospodarka przestrzenna (m.in. systemy GIS, systemy katastralne, narzędzia informatyczne w administracji publicznej, zarządzanie projektami),
  • finanse i rachunkowość (m.in. systemy finansowo-księgowe, systemy zarządzania finansowego, serwisy finansowe i giełdowe, narzędzia analizy inwestycyjnej),
  • zarządzanie i ekonomia (m.in. systemy wspomagania zarządzania, systemy zarządzania relacjami z klientami, systemy logistyczne, systemy obsługi kadrowej, finansowej, magazynowej, itp., zarządzanie łańcuchami dostaw, e-logistyka).

Utworzenie CNTI poprawia także dostępność do elektronicznej literatury fachowej i specjalistycznych baz danych dla studentów w/w kierunków studiów. CNTI gwarantuje wolny, równy, swobodny dostęp do cyfrowych źródeł informacji oraz ułatwia wyszukiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie ich w procesie kształcenia, a także przedsięwzięciach naukowo-badawczych realizowanych na Uczelni.

Kontekst lokalny i regionalny

Dzięki zaawansowanej technologicznie, zintegrowanej infrastrukturze dydaktycznej i badawczej, projekt CNTI pozytywnie wpływa  na kreowanie  kompetencji pozwalających na wdrażanie zaawansowanych usług tworzących
w perspektywie warunki dla rozwoju gospodarki w regionie i przyciągania inwestorów zewnętrznych.

Realizacja projektu ma być pozytywnym impulsem do wzmocnienia kapitału innowacyjnego i kreatywnego regionu oraz jeszcze większego zaangażowania zespołów naukowych w kształtowaniu europejskiej przestrzeni badawczej, a także do tworzenia i wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwach.

Zakładany w CNTI dostęp do elektronicznej literatury fachowej, specjalistycznych baz danych, do cyfrowych źródeł informacji z jednoczesnym usprawnieniem ich wyszukiwania, przetwarzania i wykorzystywania niewątpliwie wpisuje się też w podstawowe elementy rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Prowadzona w obiekcie działalność nie tylko wzmocni już nawiązaną współpracę pomiędzy sferą naukowo-dydaktyczną i biznesem w zakresie kreowania oraz zastosowania ICT, ale także stanowić będzie nowoczesną platformę do wypracowywania jej nowych form nastawionych na innowacyjność.

Dodatkowo, z uwagi na zastosowanie najnowocześniejszych technologii informatycznych i audiowizualnych (np. jedyna w okolicy aula wyposażona w stanowiska komputerowe, specjalistyczne laboratoria informatyczne, czytelnia multimedialna itd.), a także dostęp do specjalistycznego oprogramowania, baz danych itp., obiekt ma za zadanie stać się nie tylko centralnym ośrodkiem w zakresie kształcenia informatycznego, ale w sposób naturalny także miejscem integrującym wydarzenia branży IT w regionie (sympozja naukowe, konferencje i spotkania biznesowe, samorządowe, szkolenia, itp.).

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie potencjału dydaktyczno – badawczego i tym samym wzmocnienie pozycji największej publicznej uczelni ekonomicznej w regionie, ale także w istotnym stopniu przyczyni się do osiągnięcia przyjętych w „Strategii Województwa Śląskiego – Śląskie 2020”, jak i „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015” założeń rozwojowych w zakresie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3