Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Działu Analiz

 1. Koordynowanie procesu budżetowania, tj. planowania, tworzenia i zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego, a także kontrola jego realizacji.
 2. Przygotowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego w oparciu o budżety cząstkowe poszczególnych jednostek organizacyjnych, przedsięwzięć, projektów, funduszy.
 3. Przygotowywanie zmian planu rzeczowo-finansowego.
 4. Weryfikacja zmian budżetów zgłaszanych przez jednostki organizacyjne, monitorowanie zmian w budżetach jednostek organizacyjnych.
 5. Przygotowywanie projektu sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.
 6. Monitorowanie i kontrola realizacji budżetów jednostek organizacyjnych, przedsięwzięć, funduszy, projektów oraz Uniwersytetu.
 7. Uzgadnianie wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz wykonania budżetów jednostek organizacyjnych z ewidencją księgową.
 8. Weryfikacja dokumentów finansowych pod względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym w sposób zapobiegający przekroczeniom.
 9. Raportowanie na potrzeby systemu POL-on.
 10. Wsparcie kierowników jednostek organizacyjnych przy opracowywaniu budżetów.
 11. Obsługa planu rzeczowo-finansowego Uczelni.
 12. Potwierdzanie dostępności środków ujętych w planie rzeczowo-finansowym.
 13. Sporządzanie analiz i zestawień w zakresie przychodów i kosztów, realizacji budżetów poszczególnych jednostek organizacyjnych, funduszy, przedsięwzięć.
 14. Sporządzanie kwartalnych analiz w zakresie wykonania planu rzeczowo-finansowego, wykonania kosztów i przychodów według ewidencji księgowej.
 15. Bieżąca analiza i weryfikowanie poprawności kwalifikowania wydatkowania środków przez jednostki organizacyjne w podziale na koszty rodzajowe oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów.
 16. Weryfikacja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym i dostępnymi środkami.
 17. Weryfikacja wniosków o otwarcie zadań inwestycyjnych i remontowych pod względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym i dostępnymi środkami.
 18. Weryfikacja umów, zamówień i zleceń pod względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym i dostępnymi środkami.
 19. Bieżące i okresowe analizowanie realizacji kosztów i przychodów w różnych przekrojach.
 20. Sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby władz Uczelni.
 21. Weryfikacja przychodów - środków własnych (wpłaty bankowe i kasowe) jednostek organizacyjnych i organizacji studenckich.
 22. Weryfikacja przychodów: kursów dokształcających, szkoleń, studiów podyplomowych, opłat za studia w języku obcym, programów edukacyjnych realizowanych w Centrum Kształcenia przez Całe Życie.
 23. Weryfikacja kalkulacji kosztów: kursów dokształcających, szkoleń, studiów podyplomowych.
 24. Weryfikacja kalkulacji kosztów kształcenia na studiach w języku obcym.
 25. Weryfikacja kalkulacji kosztów opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne.
 26. Weryfikacja kalkulacji kosztów programów edukacyjnych realizowanych w Centrum Kształcenia przez Całe Życie.
 27. Weryfikacja propozycji zmian oraz aktualizacji kalkulacji.
 28. Monitorowanie koniecznych zmian i uaktualnień kalkulacji.
 29. Potwierdzanie możliwości realizacji działań w oparciu o sporządzone kalkulacje kosztów.
 30. Sporządzanie kalkulacji kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych.
 31. Weryfikacja dokumentów finansowych pod względem zgodności z zatwierdzonymi kalkulacjami.
 32. Monitorowanie i kontrola realizacji zgodności kosztów i przychodów kursów dokształcających, szkoleń, studiów podyplomowych, studiów w języku obcym, programów edukacyjnych prowadzonych w ramach Centrum Kształcenia przez Całe Życie z zatwierdzonymi kalkulacjami.
 33. Analiza prawidłowości i zgodności podejmowanych działań z zatwierdzonymi kalkulacjami.
 34. Weryfikacja zgodności z ewidencją księgową rozliczenia z realizacji zakończonych studiów podyplomowych.
 35. Kontrola wydatkowania i analiza środków pozostałych po rozliczeniu studiów podyplomowych oraz nadwyżki przychodów nad kosztami.
 36. Obsługa systemu informatycznego Simple.erp w obszarze budżetowania, w szczególności:
  • definiowanie i aktualizacja szablonu budżetu kosztów, szablonu budżetu przychodów i szablonu planu rzeczowo-finansowego;
  • bieżąca analiza i weryfikacja realizacji budżetów kosztów i przychodów oraz planu rzeczowo-finansowego;
  • bieżąca kontrola powiązań pomiędzy budżetami kosztów i przychodów a planem rzeczowo-finansowym;
  • aktualizacja źródeł finansowania;
  • obsługa budżetów kosztów i przychodów na poziomie całej uczelni;
  • obsługa planu rzeczowo-finansowego uczelni.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3