Zadania Działu Analiz

1. Koordynowanie procesu budżetowania, tj. planowania, tworzenia i zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego, a także kontrola jego realizacji.

2. Przygotowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego w oparciu o budżety cząstkowe poszczególnych jednostek organizacyjnych, przedsięwzięć, projektów, funduszy.

3. Przygotowywanie zmian planu rzeczowo-finansowego.

4. Weryfikacja zmian budżetów zgłaszanych przez jednostki organizacyjne, monitorowanie zmian w budżetach jednostek organizacyjnych.

5. Przygotowywanie projektu sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

6. Monitorowanie i kontrola realizacji budżetów jednostek organizacyjnych, przedsięwzięć, funduszy, projektów oraz Uniwersytetu.

7. Uzgadnianie wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz wykonania budżetów jednostek organizacyjnych z ewidencją księgową.

8. Weryfikacja dokumentów finansowych pod względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym w sposób zapobiegający przekroczeniom.

9. Raportowanie na potrzeby systemu POL-on.

10. Wsparcie kierowników jednostek organizacyjnych przy opracowywaniu budżetów.

11. Obsługa planu rzeczowo-finansowego Uczelni.

12. Potwierdzanie dostępności środków ujętych w planie rzeczowo-finansowym.

13. Sporządzanie analiz i zestawień w zakresie przychodów i kosztów, realizacji budżetów poszczególnych jednostek organizacyjnych, funduszy, przedsięwzięć.

14. Sporządzanie kwartalnych analiz w zakresie wykonania planu rzeczowo-finansowego, wykonania kosztów i przychodów według ewidencji księgowej.

15. Bieżąca analiza i weryfikowanie poprawności kwalifikowania wydatkowania środków przez jednostki organizacyjne w podziale na koszty rodzajowe oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów.

16. Weryfikacja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym i dostępnymi środkami.

17. Weryfikacja wniosków o otwarcie zadań inwestycyjnych i remontowych pod względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym i dostępnymi środkami.

18. Weryfikacja umów, zamówień i zleceń pod względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym i dostępnymi środkami.

19. Bieżące i okresowe analizowanie realizacji kosztów i przychodów w różnych przekrojach.

20. Sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby władz Uczelni.

21. Weryfikacja przychodów - środków własnych (wpłaty bankowe i kasowe) jednostek organizacyjnych i organizacji studenckich.

22. Weryfikacja przychodów: kursów dokształcających, szkoleń, studiów podyplomowych, opłat za studia w języku obcym, programów edukacyjnych realizowanych w Centrum Kształcenia przez Całe Życie.

23. Weryfikacja kalkulacji kosztów: kursów dokształcających, szkoleń, studiów podyplomowych.

24. Weryfikacja kalkulacji kosztów kształcenia na studiach w języku obcym.

25. Weryfikacja kalkulacji kosztów opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne.

26. Weryfikacja kalkulacji kosztów programów edukacyjnych realizowanych w Centrum Kształcenia przez Całe Życie.

27. Weryfikacja propozycji zmian oraz aktualizacji kalkulacji.

28. Monitorowanie koniecznych zmian i uaktualnień kalkulacji.

29. Potwierdzanie możliwości realizacji działań w oparciu o sporządzone kalkulacje kosztów.

30. Sporządzanie kalkulacji kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych.

31. Weryfikacja dokumentów finansowych pod względem zgodności z zatwierdzonymi kalkulacjami.

32. Monitorowanie i kontrola realizacji zgodności kosztów i przychodów kursów dokształcających, szkoleń, studiów podyplomowych, studiów w języku obcym, programów edukacyjnych prowadzonych w ramach Centrum Kształcenia przez Całe Życie z zatwierdzonymi kalkulacjami.

33. Analiza prawidłowości i zgodności podejmowanych działań z zatwierdzonymi kalkulacjami.

34. Weryfikacja zgodności z ewidencją księgową rozliczenia z realizacji zakończonych studiów podyplomowych.

35. Kontrola wydatkowania i analiza środków pozostałych po rozliczeniu studiów podyplomowych oraz nadwyżki przychodów nad kosztami.

36. Obsługa systemu informatycznego Simple.erp w obszarze budżetowania, w szczególności:

a) definiowanie i aktualizacja szablonu budżetu kosztów, szablonu budżetu przychodów i szablonu planu rzeczowo-finansowego;

b) bieżąca analiza i weryfikacja realizacji budżetów kosztów i przychodów oraz planu rzeczowo-finansowego;

c) bieżąca kontrola powiązań pomiędzy budżetami kosztów i przychodów a planem rzeczowo-finansowym;

d) aktualizacja źródeł finansowania;

e) obsługa budżetów kosztów i przychodów na poziomie całej uczelni;

f) obsługa planu rzeczowo-finansowego uczelni.