Zadania Działu Analiz

1. Koordynowanie procesu budżetowania, tj. planowania, tworzenia i zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego, a także jego realizację.

2. Przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych.

3. Przygotowywanie zmian planów rzeczowo-finansowych.

4. Przygotowywanie projektu sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

5. Monitorowanie i kontrola realizacji budżetów jednostek, jak i budżetu całej uczelni.

6. Monitorowanie zmian w budżetach jednostek.

7. Uzgadnianie wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz wykonania budżetów jednostek
z ewidencją księgową.

8. Weryfikacja dokumentów finansowych pod względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym w sposób zapobiegający przekroczeniom.

9. Raportowanie na potrzeby systemu POLON.

10. Wsparcie kierowników jednostek przy opracowywaniu budżetów.

11. Obsługa systemu Simple.erp w obszarze budżetowania, w szczególności:

a) definiowanie i aktualizacja szablonu budżetu kosztów, szablonu budżetu przychodów i szablonu planu rzeczowo-finansowego;

b) bieżąca analiza i weryfikacja realizacji budżetów kosztów i przychodów oraz planu rzeczowo-finansowego;

c) bieżąca kontrola powiązań pomiędzy budżetami kosztów i przychodów a planem rzeczowo-finansowym;

d) aktualizacja źródeł finansowania;

e) obsługa budżetów kosztów i przychodów na poziomie całej uczelni;

f) obsługa planu rzeczowo-finansowego uczelni.