Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy jest jednostką podległą Zastępcy Kanclerza ds. Ekonomicznych - Kwestor. Do podstawowych zadań tej jednostki należy prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także rozliczanie podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, rozliczanie delegacji, terminowa realizacja zobowiązań wynikających z otrzymanych dokumentów.