Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Działu Finansowo-Księgowego

 • prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • zapewnienie ochrony danych zawartych w księgach rachunkowych prowadzonych przy użyciu systemu komputerowego
 • przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej dla potrzeb badania przez biegłego rewidenta
 • sporządzanie kalkulacji kosztów i projektów cenników
 • obsługa systemu bankowości elektronicznej
 • ewidencjonowanie składników majątku trwałego oraz naliczanie amortyzacji
 • fakturowanie, wystawianie not obciążeniowych, not odsetkowych i not korygujących
 • rozliczanie podatku VAT, prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych
 • naliczanie podatku  od nieruchomości
 • organizowanie obrotu gotówkowego i prowadzenie obsługi kasowej
 • kontrola formalno-rachunkowa faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych
 • terminowa realizacja zobowiązań wynikających z dokumentów przekazanych przez jednostki merytoryczne Uczelni oraz zobowiązań publicznoprawnych
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • ewidencja księgowa dokumentów magazynowych
 • rozliczanie ryczałtów w związku z używaniem przez pracowników do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie przewidzianym w wytycznych do Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych
 • występowanie do urzędu skarbowego z wnioskami o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach
 • przygotowywanie sprawozdań i deklaracji, których obowiązek składania wynika z przepisów ustaw
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3