Cele i zadania obrony cywilnej w kraju i na świecie

Prawo międzynarodowe:
Protokół Dodatkowy I z 1977 r. Do Konwencji Genewskich z 1949 r.

Prawo krajowe:
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z 1967 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obrony cywilnej z 1993 r.

MIĘDZYNARODOWE CELE
OBRONY CYWILNEJ
KRAJOWE CELE
OBRONY CYWILNEJ
Ochrona ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężenie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.
ZADANIAZADANIA
Służba ostrzegawcza, wykrywanie i oznaczenie stref niebezpiecznych. Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie
Ewakuacja Organizowanie ewakuacji ludności
Przygotowanie i organizowanie schronów Przygotowanie budowli ochronnych
Obsługa środków zaciemnienia Zaciemnienie i wygaszanie oświetlenia
Ratownictwo Organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych
Służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc i opiekę religijną Udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej (w tym umożliwienie korzystania z opieki medycznej i posługi religijnej
Walka z pożarami Walka z pożarami
Odkażanie i inne podobne działania Zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej . Przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń
Dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia Organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności
Doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami Doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami
Doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej Doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej
Doraźne grzebanie zmarłych Doraźne grzebanie zmarłych
Pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania Ochrona żywności oraz innych dóbr niezbędnych do przetrwania
Planowanie i prace organizacyjne oraz inne rodzaje działalności niezbędne do wypełniania wyżej wymienionych zadań Działalność planistyczna i prace organizacyjne, działalność szkoleniowa i upowszechniająca z zakresu problematyki OC
- Przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie
- Zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji