Zadania

Do zadań Działu Parametryzacji i Pozycjonowania Uniwersytetu należy w szczególności:

 • w zakresie oceny parametrycznej:

  • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji ewaluacyjnej w ramach dyscyplin naukowych,
  • informowanie społeczności akademickiej o najważniejszych kwestiach dotyczących oceny ewaluacyjnej dyscyplin naukowych,
  • współpraca i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie tworzenia dokumentacji ewaluacyjnej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym,
  • wsparcie i doradztwo dla osób zaangażowanych w proces oceny dyscyplin naukowych.

 • w zakresie pozycjonowania Uniwersytetu:

  • planowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów związanych z pozycjonowaniem Uniwersytetu, w tym ogólnopolskich rankingów uczelni,
  • konsultowanie kryteriów sporządzania rankingów uczelni w instytucjach i mediach przygotowujących rankingi,
  • analiza publikowanych rankingów uczelni oraz przedkładanie wniosków wynikających z wyników rankingów władzom Uniwersytetu.

 •  w zakresie obsługi organizacyjno-administracyjnej komitetów naukowych:

  • obsługa administracyjna komitetów naukowych oraz przewodniczących komitetów naukowych,
  • obsługa administracyjna komisji doktorskich i habilitacyjnych,
  • obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń komitetów naukowych, komisji doktorskich i habilitacyjnych,
  • prowadzenie dokumentacji postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego,
  • prowadzenie dokumentacji postępowań w sprawie nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą.