Przejdź do menu Przejdź do treści

AUTOZAPIS DO PPK W 2023 r.

 

Automatyczny zapis (autozapis) do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dotyczy osób między 18. a 55. rokiem życia. Osoby takie, aby stać się uczestnikiem PPK i zacząć oszczędzać, nie muszą podejmować żadnych działań. To pracodawca ma obowiązek zapisać je do PPK.

W sytuacji, gdy pracownik, będący we wskazanym wyżej przedziale wiekowym, nie jest zainteresowany oszczędzaniem w pracowniczym planie kapitałowym, może złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. 

Ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć z datą nie wcześniejszą niż 1 marca 2023 roku. Poprzednio złożona deklaracja o rezygnacji bowiem wygasa z dniem 28 lutego 2023 roku. 

 

UWAGA!

Pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do pracowniczego planu kapitałowego (PPK). W programie tym obowiązuje bowiem tzw. autozapis. Oznacza to, że jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca sam „zapisuje” go do programu.

Co 4 lata pracodawca jest zobowiązany ponowić autozapis do PPK. Pierwszy ponowny autozapis do programu będzie miał miejsce w 2023 roku, a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku itd.

 

Autozapisowi do PPK nie będzie podlegała osoba, która:

 • przed 1 kwietnia 2023 roku skończyła 55 lat i nie złożyła pracodawcy wniosku o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK,
 • przed 1 kwietnia 2023 roku skończyła 70 lat (nawet jeśli złoży pracodawcy wniosek o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK),
 • od 1 marca 2023 roku ponownie złoży pracodawcy deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK.

 

Wszystkie deklaracje dotyczące Pracowniczego Programu Emerytalnego znajdują się na stronie Działu Płac w zakładce Pracownicze Programy Emerytalne - Druki do pobrania.

 

INFORMACJA WS PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KATOWICACH

 

W związku z obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U.2020.1342) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach został wprowadzony dobrowolny program długoterminowych oszczędności, który zarządzany będzie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA. Instytucja ta została wybrana, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, w oparciu o kryteria uwzględniające interes naszych pracowników, a w szczególności: efektywność w zarządzaniu aktywami, warunki zarządzania gromadzonymi środkami, dotychczasowe doświadczenie i wyniki finansowe, dostępność i zakres wsparcia dla pracowników oraz dodatkowe benefity dla uczestników PPK.

ZASADY UCZESTNICTWA W PPK:

 • Osoby w przedziale wiekowym 18-55 lat będą automatycznie zapisywane do PPK, o ile nie złożą oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (deklaracja1)
 • Osoby w przedziale wiekowym 55-70 lat przystępują do PPK na zasadach dobrowolności, samodzielnie składając wniosek o przystąpienie do PPK (wniosek).
 • Osoby powyżej 70 roku życia nie mają możliwości przystąpienia do PPK.
 • Pracownicy zatrudnieni po 01.01.2021 r. muszą dodatkowo spełnić wymóg posiadania 3-miesięcznego okresu zatrudnienia (liczonego z 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia), po którym będą podlegali automatycznemu zapisowi.

ZASADY FINANSOWE:

 1. Dla każdego uczestnika PPK jest otwierany indywidualny rachunek PPK;
 2. Indywidualny rachunek PPK zasilany będzie przez comiesięczne wpłaty pracownika i pracodawcy, Państwo zaś przekaże jednorazową wpłatę powitalną 250 zł oraz dopłaty roczne 240 zł co roku;
 3. Wysokość składki finansowanej przez pracownika wynosi 2% wynagrodzenia, z możliwością zwiększenia wpłaty do 4% wynagrodzenia na podstawie odrębnie złożonej dyspozycji (deklaracja2). Osoby zarabiające z różnych źródeł w danym miesiącu poniżej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia mogą obniżyć wpłaty do wysokości 0,5% (deklaracja3);
 4. Wysokość składki finansowanej przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia, który stanowi przychód, od którego pracownik odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych;
 5. Podstawą do naliczenia wpłat na PPK jest wynagrodzenie brutto stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, bez zastosowania rocznego ograniczenia podstawy (nie obejmuje nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ryczałtów, świadczeń z ZFŚS);
 6. Wpłaty finansowane przez pracownika potrącane są z jego wynagrodzenia netto.

WYPŁATA ŚRODKÓW

Docelowo pieniądze będzie można wypłacić po ukończeniu 60 roku życia, a wypłata będzie możliwa w trzech wariantach:

 • wypłata całości od razu,
 • wypłata 25% środków jednorazowo, a resztę w ratach miesięcznych min. na okres 10 lat,
 • wypłata całości w ratach miesięcznych min. przez 10 lat.

Jest też możliwość wcześniejszego skorzystania ze zgromadzonych oszczędności, gdy:

 • nastąpi poważna choroba u uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka – do 25% środków bez obowiązku zwrotu,
 • na pokrycie wkładu własnego, biorąc kredyt na mieszkanie lub budowę domu – do 100% środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat (dla osób przed ukończeniem 45 lat).

Zgromadzone środki są dziedziczone.

REZYGNACJA Z PPK/PONOWNE ZAPISANIE

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, każdy uczestnik tej formy oszczędzania, na każdym etapie ma prawo zrezygnować z przekazy­wania składek. Aby tego dokonać, należy złożyć pracodawcy stosowną deklarację w formie papierowej. W przypadku rezygnacji osób z przedziału wiekowego 18-55, co 4 lata będzie przekazywana informacja o ponownym zapisaniu do PPK. W celu ponownego zrezygnowania konieczne będzie powtórne złożenie deklaracji.

Uczestnik PPK, który złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu - w formie pisemnej - wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do PPK.

OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY:

Druki do pobrania znajdują się na stronie Działu Płac w zakładce Pracownicze Plany Kapitałowe PPK. Wymagane są oryginały wypełnionych formularzy, które opatrywane będą datą wpływu do Działu Płac ze skutkiem ich obowiązywania. Ze względów formalnych dyspozycja na podstawie skanu dokumentu nie będzie uwzględniana.

BAZA WIEDZY:

 1. Ulotki promocyjne: PPK_Poradnik_Pracownika oraz PZU_OfertaPPK
 2. Portal wiedzy (prowadzony na mocy Ustawy o PPK przez Polski Fundusz Rozwoju SA): mojeppk
 3. Portal wiedzy prowadzony przez TFI PZU SA: ppk_pzu
 4. Prezentacje wideo: mojeppk_webinar
 5. Linki do symulatorów PPK pozwalającego obliczyć składkę i wartość zgromadzonego kapitału:

 

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3