SPOTKANIE INFORMACYJNE Z EKSPERTEM REGIONALNYM PPK

 

W dniu 01.03.2021 r. odbyło się spotkanie pracowników Uniwersytetu z Panią Katarzyną Rosińską Ekspertem Regionalnym PPK. 

Link do prezentacji: 

Prezentacja_Katarzyna_Rosińska

 

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA PRACOWNIKÓW

 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA w zakresie PPK organizuje codzienne spotkania informacyjne dla pracowników (z możliwością zadawania pytań), na które zaproszenie znajduje się pod nazwą: PZU_zaproszenie_na_spotkanie_pracowników. 

Schemat dołączenia do spotkania:

 • Najwcześniej na 15 minut przed webinarium zostanie uaktywniony link, który pozwoli na dołączenie do niego.
 • Kliknąć w Link w wybranym dniu szkolenia (tabela linków do szkolenia), który przenosi do systemu Webex.
 • Wypełnić pola znajdujące się po prawej stronie: imię, adres e-mail, hasło sesji (w tabeli spotkań na zaproszeniu) – zatwierdzić Join Now.
 • W przypadku otwarcia się strony Rozszerzenie Cisco Webex należy przescrollować na dół, odnajdując okno Dodaj do Chrome, w które należy kliknąć.
 • Po pojawieniu się komunikatu Czy połączyć Twoje dane Chrome z tym kontem należy połączyć dane i postępować zgodnie z komunikatami akceptując je.

W razie pojawienia się problemów pomocna będzie instrukcja udostępniona w tym samym folderze: PZU_Webex_jak_dołączyć_do spotkania.

 

 

 

INFORMACJA WS PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KATOWICACH

 

W związku z obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U.2020.1342) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach został wprowadzony dobrowolny program długoterminowych oszczędności, który zarządzany będzie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA. Instytucja ta została wybrana, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, w oparciu o kryteria uwzględniające interes naszych pracowników, a w szczególności: efektywność w zarządzaniu aktywami, warunki zarządzania gromadzonymi środkami, dotychczasowe doświadczenie i wyniki finansowe, dostępność i zakres wsparcia dla pracowników oraz dodatkowe benefity dla uczestników PPK.

ZASADY UCZESTNICTWA W PPK:

 • Osoby w przedziale wiekowym 18-55 lat będą automatycznie zapisywane do PPK, o ile nie złożą oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (deklaracja1)
 • Osoby w przedziale wiekowym 55-70 lat przystępują do PPK na zasadach dobrowolności, samodzielnie składając wniosek o przystąpienie do PPK (wniosek).
 • Osoby powyżej 70 roku życia nie mają możliwości przystąpienia do PPK.
 • Pracownicy zatrudnieni po 01.01.2021 r. muszą dodatkowo spełnić wymóg posiadania 3-miesięcznego okresu zatrudnienia (liczonego z 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia), po którym będą podlegali automatycznemu zapisowi.

ZASADY FINANSOWE:

 1. Dla każdego uczestnika PPK jest otwierany indywidualny rachunek PPK;
 2. Indywidualny rachunek PPK zasilany będzie przez comiesięczne wpłaty pracownika i pracodawcy, Państwo zaś przekaże jednorazową wpłatę powitalną 250 zł oraz dopłaty roczne 240 zł co roku;
 3. Wysokość składki finansowanej przez pracownika wynosi 2% wynagrodzenia, z możliwością zwiększenia wpłaty do 4% wynagrodzenia na podstawie odrębnie złożonej dyspozycji (deklaracja2). Osoby zarabiające z różnych źródeł w danym miesiącu poniżej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia mogą obniżyć wpłaty do wysokości 0,5% (deklaracja3);
 4. Wysokość składki finansowanej przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia, który stanowi przychód, od którego pracownik odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych;
 5. Podstawą do naliczenia wpłat na PPK jest wynagrodzenie brutto stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, bez zastosowania rocznego ograniczenia podstawy (nie obejmuje nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ryczałtów, świadczeń z ZFŚS);
 6. Wpłaty finansowane przez pracownika potrącane są z jego wynagrodzenia netto.

WYPŁATA ŚRODKÓW

Docelowo pieniądze będzie można wypłacić po ukończeniu 60 roku życia, a wypłata będzie możliwa w trzech wariantach:

 • wypłata całości od razu,
 • wypłata 25% środków jednorazowo, a resztę w ratach miesięcznych min. na okres 10 lat,
 • wypłata całości w ratach miesięcznych min. przez 10 lat.

Jest też możliwość wcześniejszego skorzystania ze zgromadzonych oszczędności, gdy:

 • nastąpi poważna choroba u uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka – do 25% środków bez obowiązku zwrotu,
 • na pokrycie wkładu własnego, biorąc kredyt na mieszkanie lub budowę domu – do 100% środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat (dla osób przed ukończeniem 45 lat).

Zgromadzone środki są dziedziczone.

REZYGNACJA Z PPK/PONOWNE ZAPISANIE

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, każdy uczestnik tej formy oszczędzania, na każdym etapie ma prawo zrezygnować z przekazy­wania składek. Aby tego dokonać, należy złożyć pracodawcy stosowną deklarację w formie papierowej. W przypadku rezygnacji osób z przedziału wiekowego 18-55, co 4 lata będzie przekazywana informacja o ponownym zapisaniu do PPK. W celu ponownego zrezygnowania konieczne będzie powtórne złożenie deklaracji.

Uczestnik PPK, który złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu - w formie pisemnej - wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do PPK.

OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY:

Druki do pobrania znajdują się na stronie Działu Płac w zakładce Pracownicze Plany Kapitałowe PPK. Wymagane są oryginały wypełnionych formularzy, które opatrywane będą datą wpływu do Działu Płac ze skutkiem ich obowiązywania. Ze względów formalnych dyspozycja na podstawie skanu dokumentu nie będzie uwzględniana.

BAZA WIEDZY:

 1. Ulotki promocyjne: PPK_Poradnik_Pracownika oraz PZU_OfertaPPK
 2. Zaproszenie na dedykowane dla pracowników Uniwersytetu spotkanie online z ekspertem w zakresie PPK Panią Katarzyną Rosińską, które odbędzie się w dniu 01.03.2021 r. o godzinie 9.00, gdzie będzie można zadawać pytania. Link do spotkania zostanie przesłany w osobnym mailu oraz zostanie umieszczony w Aktualnościach na stronie Działu Płac.
 3. Portal wiedzy (prowadzony na mocy Ustawy o PPK przez Polski Fundusz Rozwoju SA): mojeppk
 4. Portal wiedzy prowadzony przez TFI PZU SA: ppk_pzu
 5. Spotkania online w zakresie PPK dla pracowników organizowane przez portal mojePPK, na których można zadawać pytania: mojeppk_szkolenia
 6. Prezentacje wideo: mojeppk_webinar
 7. Linki do symulatorów PPK pozwalającego obliczyć składkę i wartość zgromadzonego kapitału:

 

Pierwsze potrącenia z tytułu PPK zostaną dokonane od wynagrodzeń wypłacanych w dniu 01.04 br., dlatego też niezmiernie ważna jest data wpływu do Działu Płac oryginału dokumentu zmieniającego ustawowy status pracownika (zgodnie z zasadami uczestnictwa) przed przygotowaniem listy płac, nie później niż do dnia 15.03 br.