Dział Projektów Inwestycyjnych

Zadania

 1. opracowywanie projektów planów inwestycyjnych (w tym inwestycji modernizacyjnych) wraz z określeniem podstawowych założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących efektywności, celowości oraz zasadności realizacji projektów inwestycyjnych
 2. poszukiwanie i analiza zewnętrznych źródeł dofinansowania realizacji projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej do aplikowania  o uzyskanie zewnętrznych źródeł dofinansowania realizacji projektów inwestycyjnych
 3. opracowanie projektów inwestycyjnych dotowanych ze źródeł zewnętrznych (unijnych, budżetu państwa i innych źródeł)
 4. przygotowanie założeń użytkowych i projektowych oraz przygotowanie i współpraca w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień na opracowanie dokumentacji technicznych (w tym przygotowanie projektów umów)
 5. opracowanie danych wyjściowych i dokonywanie niezbędnych uzgodnień na etapie opracowania dokumentacji technicznej
 6. przygotowanie dokumentacji wymaganej przy zawieraniu umów z instytucjami dotującymi
 7. określenie zadań i obowiązków inwestora zastępczego oraz przygotowanie i współpraca w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień w zakresie powiernictwa inwestycyjnego (w tym przygotowanie projektów umów)
 8. przygotowanie przy współpracy z ustanowionym inwestorem zastępczym i współpraca w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień w zakresie generalnego wykonawstwa robót budowlanych (w tym przygotowanie projektów umów)
 9. wykonywanie czynności przewidzianych dla inwestora w trakcie realizacji inwestycji prowadzonych z udziałem inwestora zastępczego, w tym między innymi:

  • uczestniczenie w naradach roboczych, odbiorach technicznych i dokonywanie stosownych uzgodnień z inwestorem zastępczym oraz generalnym wykonawcą robót budowlanych
  • dokonywanie inspekcji technicznych na placu budowy
  • kontrola terminowości wykonanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowym
  • kontrola merytoryczna i właściwa dekretacja przekazywanych przez inwestora zastępczego wniosków o płatność (weryfikacja zgodności z przyjętym harmonogramem finansowym)
  • przygotowanie informacji i sporządzanie raportów dotyczących realizacji inwestycji
  • współpraca z instytucjami dotującymi (wskazanymi przez instytucję dotującą), organizowanie i prowadzenie procesu realizacji oraz rozliczania projektów inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawieranymi umowami i wytycznymi

 10. przygotowanie wymaganej dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów inwestycyjnych i przekazywanie jej do instytucji dotujących (innych wskazanych przez instytucje dotujące), w tym wniosków o płatność, raportów oraz sprawozdań
 11. opracowywanie innych zleconych analiz, raportów i sprawozdań w zakresie działań inwestycyjnych
 12. obsługa organizacyjno-techniczna działalności Senackiej Komisji Inwestycyjnej
 13. realizacja zadań powierzonych jednostce jako wyznaczonej do realizacji zamówień publicznych