Zadania Działu Wsparcia Komitetów Dyscyplinowych

• obsługa administracyjna komitetów naukowych
• obsługa administracyjna komisji doktorskich i habilitacyjnych,
• prowadzenie dokumentacji postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego,
• prowadzenie dokumentacji postępowań w sprawie nostryfikacyjnych stopni naukowych nadanych za granicą.