dr Anna Czech

 • A. Czech. (2020). (w:) Energetyka w kierunku nowej polityki energetycznej T.2, red. nauk. R. Szczerbowksi, Wydawnictwo, Pracownia Polityki Energetycznej i Bezpieczeństwa Uniwersytet Zielonogórski Fundacja na Rzecz Czystej Energii, s. 79-92, ISBN 9788364541438
 • A. Czech. (2019). Geopolityka energetyczna Państw Ameryki Łacińskiej, (w: ) Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery - udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej, red. nauk. T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 40-67, p-ISBN: 978-83-7875-577-7 e-ISBN: 978-83-7875-578-4
 • A. Czech. (2019). Wyczerpywanie się surowców a bezpieczeństwo energetyczne,(w:) Sporek T., Czech A., Fronczek M., Kos-Łabędowicz J., Pomiędzy polityką a ideologią – globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 63-86.
 • Red. Naukowa T Sporek., A. Czech: Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018., ISBN 978-83-7875-483-1.
 • Czech A. (2018). Strategiczny wymiar potencjału energetycznego Stanów Zjednoczonych. W: Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych, red. T. Sporek i I. Pawlas, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, s. 68-87, ISBN 978-83-7875-479-4.
 • A. Czech. (2018) Analiza wybranych wskaźników bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście zrównoważonego rozwoju. “Gospodarka regionalna I międzynarodowa”, Studia i Prace WNEIZ US nr 53/2, Wydział Nauk Ekonomicznych I Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński 2018, s.23-35, DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-0
 • A. Czech. (2018) Ekonomiczny wymiar bezpieczestwa ekonomicznego Polski. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 523, Uniwersytet Wrocławski 2018,  s. 105- 119, DOI: 10.15611/pn.2018.523.09
 • A. Czech: Energy crises in contemporary world. In: V. Pavlat, O. Schlossberger (ed.), Proceedings of the 8th International Conference on „Financial Markets: Current State & Future Perspectives”. Prague: Vysoka skola financni a spravni, 2017, p.31-36, ISBN 978-80-7408-159-0.
 • A. Czech: Economic dimension of Polish energy security. Oeconomia Copernicana 2017, vol. 8 issue 3, September, p-ISSN 2083-1277, e-ISNN 2353-1827. s. 383 – 399. doi: 10.24136/oc.v8i3.24
 • A. Czech: Zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. (w:) Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku. Red. Nauk. T. Sporek, M. Fronczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s.152-178, ISBN 978-83-7875-386-5.
 • A. Czech: Uwarunkowania polskiej polityki energetycznej w kontekście postulatu zrównoważonego rozwoju. „Studia Ekonomiczne” nr 269, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s.50-61, ISSN 2083-8611.
 • A. Czech: Współpraca Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego z wybranymi państwami. „Studia Ekonomiczne” nr 228, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 22-36, ISNN 2083-8611.
 • A. Czech: Sytuacja energetyczna państw BRICS. (w:) Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej. Red. Nauk. T. Sporek, K. Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 156-173, ISBN 978-83-7875-261-5.
 • A. Czech, Stanowisko Unii Europejskiej wobec paliw kopalnianych. „Studia Ekonomiczne” nr 184, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 39-53, ISNN 2083-8611.
 • A. Czech: Miejsce Polski w polityce energetycznej Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Nr 756 – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 57/2013, Miejsce Polski w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, Red. Halina Nakonieczna-Kisiel, s. 91-101, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842.
 • A. Czech: Kryzysy energetyczne we współczesnym świecie. (w:) Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. Tom 1. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 315, red. Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s.167-174, ISSN 1899-3192.
 • A. Czech: Bezpieczeństwo energetyczne Polski a odnawialne źródła energii. (w:) Polityka ekonomiczna,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 307 "Polityka ekonomiczna" red. Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s.92-99, ISSN 1899-3192.
 • A. Czech: Regionalna współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. „Studia Ekonomiczne” nr 172, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 81-94, ISNN 2083-8611.
 • A. Czech: Znaczenie surowców energetycznych w gospodarce światowej (w:) Gospodarka światowa w XXI wieku – mechanizmy i sprzężenia, pr. zb. Pod red. T. Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s.127-147. ISBN 978-83-7875-159-5.
 • A. Czech, J. Kos-Łabędowicz: Wpływ nowoczesnych technologii na decentralizację sieci energetycznych i bezpieczeństwo energetyczne Danii. Przegląd Zachodniopomorski, kwartalnik, Szczecin 2013, Zeszyt 3, Vol. 2, Wyd. naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s.95-108. ISNN 0552-4245. Numer indeksu 37136X.
 • A. Czech: Azjatycka współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. (w:) Współpraca gospodarcza w regionie Azji – stan obecny i perspektywy rozwoju, pr. zb. pod red. T. Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s.181-206. ISBN 978-83-7875-051-2.
 • A. Czech: Zarys ewolucji Wspólnego Rynku Energii w Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne, (w:) Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Integracja regionalna w Europie i na świecie. red. T. Sporka, „Studia Ekonomiczne” nr 123, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 251-262,ISBN 978-83-78-75-059-8.
 • A. Czech, Rozwój gospodarczy Bułgarii i Rumunii w pierwszej dekadzie XXI wieku w kontekście procesów integracyjnych. (w:) Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pr. zb. pod red. T. Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 145-165, ISBN 978-83-7246-720-1.
 • A. Czech, Polityczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego kraju. (w:) Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – wybrane zagadnienia. red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne” nr 85, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s.75-82, ISBN 978-83-7246-736-2, ISSN 2083-8611.
 • A. Czech, J. Kos-Łabędowicz, Bezpieczeństwo energetyczne a odnawialne źródła energii. (w:) Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – wybrane zagadnienia. red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne” nr 85, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 83-93, ISBN 978-83-7246-736-2, ISSN 2083-8611.
 • A. Czech: The challenges of EU's energy security in the globalized world. (w:) Globalization – Social and Economics Impacts’11, Elektronicny zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckiej konferencje, Zilina 2011, s. 61-66.
 • A. Czech: Wyzwania polskiego rynku energii elektrycznej i gazu na podstawie procesu unbundlingu. (w:) Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 166, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s.142-151, ISSN 1899-3192. 9.
 • Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, pr. zb. A. Całek, M. Jaśniok, K. Kasperek, M. Piłat, ks. G. Polok, Wydanie II, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2011, rozdziały: 1.3,1.4; 2.1; 2.2; 4.2, ISBN 978-83-7246-508-5.
 • A. Czech, Rola Szwecji w regionie Morza Bałtyckiego – wybrane aspekty. (w) Udział wybranych krajów Unii Europejskiej w procesach rozwoju gospodarki światowej, pr. zb. pod red. T Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, s. 143-161, ISBN 978-83-7246-624-2.
 • A. Czech, Międzynarodowa pozycja Federacji Rosyjskiej w układzie sił gospodarczych i politycznych we współczesnej gospodarce światowej. (w) Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce światowej – diagnoza i perspektywy, pr. zb. pod red. T Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, s. 86-111, ISBN 978-83-7246-628-0.
 • Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. (w:) Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 221, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 131-140, ISSN 1899-3192.
 • Odnawialne źródła energii a polityka energetyczna Szwecji w dobie światowej niestabilności gospodarczej. (w:) Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, pr. zb. pod red. T. Sporka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, tom 2, s. 41- 53, ISBN 978-83-7246-542-9.
 • Energia nuklearna a polityka energetyczna Szwecji w dobie światowej niestabilności gospodarczej i politycznej. (w:) Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata, red. nauk. D. Kopycińska, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, Rozdział 11, s. 131-140, ISBN 978-83-60903-88-9.
 • Koniunktura na rynku surowców naturalnych a polityka zagraniczna i stabilizacja ekonomiczna Rosji. (w:) Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, pr. zb. pod red. J. Czech-Rogosz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 87-99, ISBN 978-83-7246-516-0.
 • Dostosowanie prawa wewnętrznego nowych krajów członkowskich UE do prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. (w:) Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej – wybrane problemy, pr. zb. pod red. T. Sporka, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, tom 2, s. 41-52, ISBN 978-83-7246-507-8.
 • Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, pr. zb. A. Całek, M. Jaśniok, K. Kasperek, M. Piłat, ks. G. Polok, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, rozdziały: 1.3,1.4; 2.1; 2.2; 4.2, ISBN 978-83-7246-508-5.
 • Doświadczenia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych krajach Unii Europejskiej. (w:) Ekonomia i Finanse – Współczesne problemy badawcze, red. nauk. J. Harasim, T. Krasińska, III Forum AE Katowice, Wydawnictwo CBiE, Katowice 2008, s. 63-76, ISBN 978-83-89072-17-7.
 • Perspektywy rozwoju gospodarczego mikropaństw Południowego Pacyfiku w ramach ugrupowania integracyjnego SPARTECA, (w:), Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, red. nauk. B. Drelich-Skulskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 76-83,  PL ISSN 1899-3192.
 • Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na rozwój działalności przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, (w:) Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, pr. zb. pod red. T. Sporka, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008, tom 2, s. 253- 260, ISBN 978-83-7246-432-3.
 • Systemowe rozwiązania służące ochronie środowiska naturalnego w wybranych krajach Unii Europejskiej na przykładzie zużytych baterii i akumulatorów, (w:) Problemy gospodarki światowej, red. nauk. M. Noga, M. Stawicka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 41-51, PL ISSN 0324-8445.
 • Rozwój powiązań gospodarczych Szwecji z Polską w dobie globalizacji, (współautor z  S. Czech) (w:) Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego, pod red. K. Kaszuby, S Wydymusa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów 2007, s. 31-40, ISBN 83-88397-36-2.
 • Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych jako sposób ich zagospodarowania w Unii Europejskiej – korzyści i zagrożenia, (w:) Regionalizacja a globalizacja
  we współczesnym świecie, pr. zb. pod red. J. Rymarczyka, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyka, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2007, tom I, s. 162-169.
 • Sztuka komunikacji, (w:) Poradnik Dydaktyka Szkoły Wyższej, pr. zb. A. Całek, ks. G. Polok, K. Kasperek, E. Wysokowicz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007, s.97-125, ISBN 978-83-7246-949-6.