Biogramy pracowników katedry

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Zakładu Pracy Socjalnej w WSP TWP Warszawa, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z polityką społeczną, zarządzaniem w sektorze publicznym a głównie w segmencie organizacji realizujących usługi publiczne i społeczne w zakresie zdrowia i pomocy społecznej.


Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unii Europejskiej. Autorka licznych publikacji  dotyczących wskazanej tematyki. Zajmuje się szkoleniem kadry zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia i administracji publicznej.

Jest ekspertem w Narodowym Programie Foresight "Polska 2000", Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w GOP, pracuje dla wielu podmiotów publicznych miedzy innymi: Ministerstwa nauki i Szkolnictw Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach i innych

Dr hab. Grzegorz Polok

Kierownik Akademickich  Warsztatów Pedagogicznych oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym  w Katowicach, Duszpasterz Akademicki. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką związaną z etyką działalności gospodarczej, etyką w Public Relations oraz etosem nauczyciela akademickiego, problemami uzależnień.

Ma na swoim koncie publikacje z zakresu etyki biznesu, etyki w PR, oraz katolickiej nauki społecznej, między innymi: Najważniejsze wartości studentów pierwszego roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006; Rozwinąć skrzydła, Katowice 2009; W drodze do siebie, Katowice 2010; jako współautor: Społeczne, polityczne i gospodarcze elementy demokracji personalistycznej, Katowice 2006, Osoba-cnota-wartość, wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego, Katowice 2007, Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej, Katowice 2008, Aksjologia w czasach kultury młodości, Katowice 2012, jako redaktor prac zbiorowych:  Spotkania z nauczaniem Jana Pawła II w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005;  Etyczny wymiar działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia,  Katowice 2005; Ks. kardynał August Hlond - społeczny wymiar nauczania, Katowice 2006. Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym. AE Katowice 2008, Społeczna odpowiedzialność - aspekty teoretyczne i praktyczne, UE Katowice 2011.

Strona www.rozwinacskrzydla.pl

Dr Anna Adamus-Matuszyńska

Socjolog, specjalista public relations, wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Doradca, konsultant, trener w zakresie komunikowania, public relations, zarządzania konfliktami, mediacji i negocjacji.

W latach 1994 – 1995 uczestnik projektu badawczego: Sectarian and Ethnic Conflicts in the Central-Eastern Europe w Uniwersytecie w Cambridge. W latach 1996 – 1999 Team Leader projektu badawczego w ramach programu "Global Security Fellows Initiative" przy Uniwersytecie w Cambridge, Wielka Brytania.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars (1997), stypendystka Leverhulme Foundation (2000/2001).

Współautor kilkunastu strategii public relations i promocji dla firm oraz samorządów, w tym między innymi współautor strategii promocji Sandomierza, Siewierza oraz Strategia Komunikacji Marketingowej Produktów Turystycznych wraz z koncepcją marki miasta Zabrze jako ośrodka turystyki poprzemysłowej na lata 2011-2020.

Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: "Public relations" w latach 1997 – 2008 oraz pt. "Psychologia w zarządzaniu" w latach 2002 – 2008. Aktualnie - kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: "Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Laureatka (wraz z zespołem) branżowej nagrody PROTONY 2012 w kategorii osoba/zespół zajmujący się edukacją PR-owską.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz wielu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce. Ostatnio opublikowała pracę pt.: Wstęp do praktyki public relations. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012.

Dr Paweł Kocoń

Socjolog, i psycholog specjalista public relations i zarządzania zasobami ludzkimi  wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Doradca, konsultant, trener w zakresie komunikowania, public relations, rozwoju osobistego. Trenował m.in. pracowników PKP Intercity, doradzał Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

Laureat nagród rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autor kilkudziesięciu artykułów i książki "Wizerunek organizacji żydowskich w Polsce".

 

 

Dr Karolina Szymaniec

Od 2009 roku związana z Katedrą Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii i praktyki zarządzania publicznego, zarządzania strategicznego, zarządzania w ochronie zdrowia oraz teorii interesariuszy. 

Prowadzi ćwiczenia z przedmiotów: zarządzanie publiczne, innowacyjne metody zarządzania, przywództwo w ochronie zdrowia, społeczna odpowiedzialność biznesu.