9 marca Dniem Statystyki Polskiej


Dnia 9 marca obchodzony jest Dzień Statystyki Polskiej. W tym roku obchodzony jest po raz trzynasty.

Dzień Statystyki Polskiej ustanowiono uchwałą podjętą przez Radę Główną Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 2008 roku jako upamiętnienie sesji Sejmu Czteroletniego, która odbyła się 9 marca 1789 r., a której przedmiotem obrad było proklamowanie spisu ludności Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W tym roku odbędzie się kolejny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), który rozpocznie się 1 kwietnia br. Spis powszechny jest badaniem pełnym, co oznacza, że obejmuje wszystkie jednostki badanej populacji. Organizatorem badania jest Główny Urząd Statystyczny oraz służby statystyki publicznej, a podstawą prawną NSP 2021 jest ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany obowiązkowo metodą samospisu internetowego (CAWI) oraz uzupełniająco metodą wywiadu telefonicznego (CATI) oraz wywiadu bezpośredniego (CAPI). Samospis internetowy będzie przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

Więcej informacji na temat Dnia Statystyki Polskiej można znaleźć tutaj.

Więcej informacji na temat NSP 2021 można znaleźć tutaj.