Szczegóły publikacji

SPIS TREŚCI

 

WPROWADZENIE     
Edyta Abramek: PODEJŚCIE KONTEKSTOWE  W ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH   
Summary    

Grzegosz Dziczkowski, Przemysław Juszczuk: ANALIZA KONTEKSTU ZACHOWAŃ E-KLIENTÓW W ZALEŻNOŚCI OD DYNAMIKI ZMIAN W NAWIGACJI INTERNETOWEJ WZGLĘDEM PRZEPROWADZONYCH AKCJI MARKETINGOWYCH  
Summary    

Przemysław Juszczuk, Grzegorz Dziczkowski: DYNAMIKA ZMIAN WYBRANYCH INDEKSÓW W ZALEŻNOŚCI OD KONTEKSTU WYNIKAJĄCEGO Z ANALIZY FUNDAMENTALNEJ   
Summary      

Magdalena Grabarczyk-Tokaj: KONTEKST W BADANIACH INTERNETU: ZNACZENIE PRAKTYCZNE W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ   
Summary    

Mateusz Klement: ROLA KONTEKSTU W MODELACH ZARZĄDZANIA ZAUFANIEM SYSTEMÓW WIELOAGENTOWYCH  
Summary   

Małgorzata Pańkowska: KONFIGURATORY PRODUKTÓW JAKO ŚRODOWISKA KONTEKSTU DECYZYJNEGO   
Summary    

Artur Strzelecki: REKLAMA KONTEKSTOWA   
Summary    

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Małgorzata Furmankiewicz, Piotr Ziuziański: ROLA PORTALI INFORMACYJNYCH W WYSZUKIWANIU INFORMACJI I POZYSKIWANIU WIEDZY W KONTEKŚCIE SYSTEMÓW E-ZDROWIA     
Summary   

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Małgorzata Furmankiewicz, Piotr Ziuziański: SPERSONALIZOWANY KOKPIT MENEDŻERSKI JAKO PRZYKŁAD PODEJŚCIA KONTEKSTOWEGO W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ
Summary   

Joanna Świętoniowska: PODEJŚCIE KONTEKSTOWE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
Summary   

Joanna Wójcik: ROLA KONTEKSTU W PROCESIE NAUCZANIA I PROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ŚRODOWISKU ONLINE
Summary    

Piotr Zadora: KONTEKST DZIEDZINOWY W SYSTEMACH Z BAZĄ WIEDZY  
Summary    

Mariusz Żytniewski: MODELOWANIE KONTEKSTOWEJ WIEDZY O UŻYTKOWNIKU PRZY WYKORZYSTANIU JĘZYKÓW OPISU ONTOLOGII   
Summary    

 

WPROWADZENIE

  Główną przesłanką do przygotowania tego wydania Zeszytów Naukowych była chęć zaprezentowania szerokiego spektrum poglądów oraz przemyśleń autorów wynikających z doświadczeń uzyskanych w trakcie badań literaturowych i praktyki związanej z doskonaleniem i implemen-tacją nowych technologii informatycznych w organizacjach społeczno-gospodarczych.

   Wybrane po recenzjach do opublikowania w aktualnym numerze "Informatyki i Ekonometrii" artykuły naukowe dotyczą kontekstu, ale traktują kontekst wieloaspektowo i wielodziedzinowo, bardzo ogólnie jak i szczegółowo.

    W środowisku akademickim jak i w praktyce gospodarczej właściwie nie ma jednoznacznej interpretacji kontekstu. Ta różnorodność interpretacji może być źródłem nieporozumień, ale jednocześnie jest wyzwaniem do dyskusji.  Teoretycy w wynikach swych badań starają się pokazać to, co uniwersalne i ogólne. A przecież znane jest zjawisko względności opinii wobec pewnych czynników.  Właśnie   doświadczenie względności zjawisk, sposobów myślenia i poznania jest przesłanką ba-dań kontekstu. Ludzie zachowują się różnie, gdyż różnie postrzegają rzeczywistość, w zależności od pewnych zewnętrznych wobec nich okoliczności. Zróżnicowana i zrelatywizowana jest percepcja otaczającej  człowieka rzeczywistości.

  Do podstawowych antecedencji, które skłoniły zespół autorski do przygotowania opracowania należy zaliczyć:

  • zwrócenie uwagi na znaczenie kontekstu w różnych sytuacjach, w świecie rzeczywistym, cyfrowym, jak i wirtualnym oraz zilustrowanie go przykładami;
  • wyeksponowanie wpływu kontekstu na podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów i reagowanie na pojawiające się w otaczającym nas świecie szanse i zagrożenia.

Dotychczas pojęcie kontekst było związane z rozumieniem tekstu. Współcześnie rozszerzyło ono swój zakres znaczeniowy i nie jest jak do tej pory używane jedynie w językoznawstwie czy komunikacji. Kontekst frazeologiczny ustępuje współcześnie miejsca kontekstowi sytuacyjnemu czy zadaniowemu. Nabiera na znaczeniu w naukach o zarządzaniu (przywództwo w różnych kontekstach). Nadal pozostaje jednym z kluczowych zagadnień badawczych w obszarze sztucznej inteligencji. W informatyce jest istotny nie tylko ze względu na doskonalenie pro-gramów automatycznego tłumaczenia tekstu, ale także ze względu na rozwój komputerowych systemów interaktywnych zorientowanych na człowieka, tworzenie konfigurowalnych i kontekstowych interfejsów użytkownika czy projektowanie konfiguratorów.

   Celem publikacji jest podjęcie dyskusji na temat roli i znaczenia kontekstu w naukach o zarządzaniu i rozwoju systemów informatycznych, w szczególności, w następujących obszarach badawczych:

  • kontekst w teorii organizacji i zarządzania (e-nauczanie, zarządzanie zaufaniem, e-zdrowie, zarządzanie wiedzą, zarządzanie finansami),
  • podejście kontekstowe w rozwoju systemów informatycznych (kontekstowe podejście w rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych, konfiguratory produktów jako przykład kontekstu decyzyjnego, spersonalizowany kokpit menedżerski jako przykład podejścia kontekstowego w zarządzaniu wiedzą),
  • podejście kontekstowe w zarządzaniu projektami,
  • kontekst w systemach agentowych, wieloagentowych oraz modelowanie wiedzy kontekstowej z wykorzystaniem ontologii,
  • podejście kontekstowe w działaniach marketingowych (badanie dyskursu internetowego, reklama kontekstowa, analiza kontekstu zachowań e-klientów).

Praca dedykowana jest do osób, które zamierzają rozwijać warsztat badawczy w zakresie podejścia kontekstowego. Autorzy przygotowali poszczególne rozdziały w taki sposób, aby mogły one stanowić punkt odniesienia lub inspirację do dalszych badań.  

                            Edyta Abramek
                            Małgorzata Pańkowska