Informacja wstępna

Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy powstała w grudniu 2013 z przekształcenia  funkcjonującej wcześniej na Wydziale Ekonomii Katedry Rynku Pracy, utworzonej w listopadzie 2002 i kierowanej do roku 2012 przez  prof. dr hab. Dorotę Kotlorz. Od 2012 r. kierownikiem Katedry jest prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik.

Główne cele i kierunki działania Katedry obejmowały w pierwszym okresie funkcjonowania i obejmują nadal:

 • teoretyczne i praktyczne problemy rynku pracy rozpatrywanego w różnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych  i na różnych poziomach
 • szczegółowe analizy procesów kształtujących rynek pracy i pozwalających na ocenę jego kondycji z wykorzystaniem właściwych metod o charakterze ilościowym
 • dążenie do stworzenia silnego ośrodka naukowo-badawczego, wyspecjalizowanego w problematyce analiz rynku pracy i jego otoczenia.

Działalność naukowa pracowników Katedry skupiona jest na analizach szczegółowych zagadnień związanych z problemami rynku pracy rozpatrywanymi w różnych warunkach społeczno-gospodarczych, uwzględniając rynki pracy transformujących się gospodarek. Analizy prowadzone są na różnych poziomach w odniesieniu do lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego rynku pracy.

Po roku 2012 wraz ze zmianą kierownictwa Katedry dotychczasowy profil naukowy Katedry został wzbogacony o szerokie zastosowania metod ilościowych w analizach i prognozowaniu sytuacji na rynku pracy w ujęciu globalnym, krajowym i regionalnym. Pozwala to na prowadzenie szeregu analiz porównawczych na dowolnym poziomie regionalizacji.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia Wydziału Ekonomia. Przedmioty prowadzone w formie wykładów lub ćwiczeń to:

 • Matematyka
 • Matematyka w finansach
 • Statystyka opisowa
 • Statystyka
 • Narzędzia statystyczne analizy procesów gospodarczych
 • Ekonometria
 • Analiza i prognozowanie procesów ekonomicznych
 • Ekonomia matematyczna
 • Prognozowanie i symulacje 
 • Wnioskowanie statystyczne   

oraz przedmioty swobodnego wyboru m.in.

 • Międzynarodowa polityka zatrudnienia
 • Edukacja w świetle przemian współczesnego świata
 • Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Metody jakościowe i ilościowe w rozwiązywaniu problemów społecznych
 • Planowanie kariery. 

Większość ćwiczeń prowadzona jest w laboratoriach komputerowych, tym samym studenci nabywają umiejętności analiz ilościowych zjawisk społeczno-ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Ponadto w Katedrze każdy z pracowników prowadzi seminaria dyplomowe i magisterskie, a samodzielni pracownicy naukowi obejmują opieką promotorską grupę słuchaczy studiów doktoranckich (w chwili obecnej 4 osoby).

Katedra w całym okresie swojej działalności prowadziła i nadal prowadzi szeroką współpracę z jednostkami naukowymi i badawczymi podejmującymi problematykę badawczą z zakresu analiz społecznych. W szczególności współpraca obejmuje uczelnie wyższe w kraju i za jego granicami. Należą do nich:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie
 • Uniwersytet Federalny w Ekaterynburgu
 • Ałtajski Uniwersytet Państwowy w Barnaul
 • Akademia Finansów przy Rządzie Federacji Rosyjskiej w Moskwie. 

Od roku 2009 Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej "Analiza Internacjonalnych Relacji" (wraz z katedrą Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii), skupiającej naukowców kilkunastu uczelni polskich i kilku zagranicznych (w szczególności z Federacji Rosyjskiej). W czerwcu 2018 roku odbędzie się jubileuszowa X konferencja i jej gospodarzem będzie Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy.