Seminaria dyplomowe / magisterskie

Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik 

Problematyka: dynamika zmian wybranych współczynników demograficznych w ujęciu regionalnym (województwa, Polska, Europa), procesy demograficzne i ich zmienność, związek procesów demograficznych z rynkiem pracy, proces starzenia się ludności i jego społeczne konsekwencje, problemy rynku pracy w ujęciu regionalnym i globalnym, zastosowanie metod ilościowych w analizach gospodarczych

 

Wybrane tytuły prac:

 • Problem bezrobocia w małych jednostkach terytorialnych na przykładzie powiatu lublinieckiego
 • Analiza czynników kształtujących wysokość wynagrodzenia
 • Usługi medyczne skierowane dla osób starszych
 • Zjawisko bezrobocia w podregionie częstochowskim - analiza wybranych problemów
 • Specyfika zjawiska bezrobocia w małych jednostkach terytorialnych na przykładzie gminy Pilica
 • Wpływ obsługi klienta na lojalność konsumencką
 • Pokolenie NEET - nowy problem społeczny na rynku pracy
 • Program "Rodzina 500+" - szansa czy zagrożenie?
 • Analiza dynamiki zatrudnienia w sektorze usług medycznych w wybranej grupie zawodowej pielęgniarek i położnych
 • Regionalne rynki pracy - różnice i podobieństwa na przykładzie wybranych województw
 • Problemy bezrobocia w Polsce w wybranych jednostkach terytorialnych
 • Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku polskim i zagranicznym na przykładzie przedsiębiorstwa ROLNIK Sp.J.
 • Wpływ emigracji zarobkowej na poziom bezrobocia w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

Przedsiębiorczość i finanse

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. UE dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska 

Problematyka: poziom życia i jakość życia, analiza rozkładu płac i dochodów, nierówności dochodowe, zamożność i bogactwo, ubóstwo i wykluczenie społeczne, związek zachowań zdrowotnych i stanu zdrowia z sytuacją dochodową, problemy rynku pracy, analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych z wykorzystaniem metod statystycznych (np. analiza dynamiki zjawisk, ocena przestrzennego zróżnicowania zjawisk społeczno-ekonomicznych)

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ wynagrodzeń na rozwój rynku samochodów osobowych w Polsce w ujęciu wojewódzkim
 • Zróżnicowanie wydatków gospodarstw domowych w ujęciu terytorialnym w latach 2007-2017
 • Dochody gospodarstw domowych a nadwaga i otyłość w wybranych państwach na świecie w latach 1995-2016
 • Wielowymiarowa analiza ubóstwa i nierówności dochodowych w krajach Unii Europejskiej
 • Zmiany struktur wieku lekarzy i pielęgniarek na tle sytuacji demograficznej
 • Jakość życia w Polsce w ujęciu wojewódzkim
 • Rynek pracy w świetle pierwszych doświadczeń zawodowych młodych ludzi
 • Młodzi ludzie na rynku pracy w świetle historycznego podziału na Polskę A i Polskę B
 • Wpływ wolnych niedziel na gospodarkę Polski i styl życia Polaków - próba oceny
 • Kryptowaluty - szansa na nową przyszłość?
 • Rynek mieszkaniowy a rynek pracy w Polsce. Analiza zależności w latach 2013-2017
 • Państwa dawnego bloku wschodniego w świetle indeksów globalizacji
 • Formy płatności w handlu elektronicznym a cechy społeczno-ekonomiczne ludności
prof. UE dr hab. inż. Anna Skórska

Problematyka: wybrane problemy rynku pracy w Polsce i innych krajach UE, gospodarka wiedzy a rynek pracy, zróżnicowanie lokalnych i regionalnych rynków pracy, serwicyzacja gospodarki - implikacje dla rynku pracy, kapitał ludzki, intelektualny i społeczny jako czynniki rozwoju konkurencyjności, mobilność zasobów pracy, koncepcja flexicurity - nowe podejście do regulacji rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego, kierunki przemian systemów edukacji

 

Wybrane tytuły prac:

 • Pokolenie X, Y, Z na rynku pracy w Polsce
 • Motywacje i oczekiwania pracowników z pokolenia X, Y, Z na przykładzie firmy usługowej
 • Przedsiębiorczość kobiet w Polsce
 • Work-life balance - koncepcja osiągania równowagi w życiu osobistym i zawodowym
 • Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
 • Formy finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Przedsiębiorczość kobiet a równowaga między życiem zawodowym i prywatnym
 • Dług publiczny a wzrost gospodarczy
 • Przedsiębiorczość młodych ludzi na przykładzie studentów kierunku Przedsiębiorczość i finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Bezrobocie ludzi młodych w Polsce
 • Zmiana sytuacji na rynku pracy w Polsce a procesy migracyjne
 • Migracja międzynarodowa wykwalifikowanej kadry na przykładzie Ukrainy
 • Elastyczne formy zatrudnienia - zalety i wady ich stosowania
 • Praca zdalna a tradycyjne formy zatrudnienia
 • Sytuacja młodych kobiet na rynku pracy - bariery i ograniczenia związane z macierzyństwem
 • Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Ekonomiczno-społeczne skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej