Seminaria dyplomowe / magisterskie

Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. UE dr hab. inż. Anna Skórska

Problematyka: wybrane problemy rynku pracy w Polsce i innych krajach UE, zmiany demograficzne i ich konsekwencje (aspekty regionalne, krajowe, międzynarodowe), mobilność zasobów pracy, migracje i ich skutki, kierunki przemian systemów edukacji, serwicyzacja i reindustrializacja gospodarki - implikacje dla rynku pracy, przyszłość pracy

 

Wybrane tytuły prac:

 • Pokolenie X, Y, Z na rynku pracy w Polsce
 • Aktywność zawodowa ludzi młodych na przykładzie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Pokolenie NEET – przyczyny i skutki
 • Zmiany struktury bezrobocia w Polsce w latach 2010-2020
 • Determinanty decyzji migracyjnych Polaków do Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii
 • Migracja międzynarodowa wykwalifikowanej kadry na przykładzie Ukrainy
 • Sytuacja młodych kobiet na rynku pracy - bariery i ograniczenia związane z macierzyństwem
 • Work-life balance - koncepcja osiągania równowagi w życiu osobistym i zawodowym
 • Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
 • Formy finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Dług publiczny a wzrost gospodarczy
 • Elastyczne formy zatrudnienia - zalety i wady ich stosowania
 • Praca zdalna a tradycyjne formy zatrudnienia
 • Ekonomiczno-społeczne skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej
 • Outsourcing i offshoring nowoczesnych usług biznesowych w Polsce
 • Wpływ cyfryzacji i nowych technologii na rozwój bankowości na przykładzie mBanku
 • Rozwój nowych technologii a praca 2.0 w dobie pandemii COVID-19
dr Arkadiusz Przybyłka

Problematyka: polityka społeczna, konsekwencje zmian demograficznych, rynek pracy, motywowanie pracowników, stres i wypalenie zawodowe, świadczenia społeczne, patologie społeczne

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ekonomiczne oraz pozaekonomiczne determinanty rozwoju linii low cost w Polsce. Studium przypadku Ryanair i Wizzair
 • Stres organizacyjne na przykładzie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Katowicach
 • Komunikacja i motywowanie w organizacji wirtualnej na przykładzie grupy LPP S.A.
 • Motywacja finansowa i pozafinansowa pracowników firmy XYZ
 • Bezrobocie i metody zwalczania tego zjawiska na przykładzie powiatu myszkowskiego
 • Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu na przykładzie miasta Mysłowice
 • Polityka mieszkaniowa w Dąbrowie Górniczej na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej Górnik i Lokator
 • Narkomania wśród młodzieży na terenie gminy Czechowice-Dziedzice
 • Outplacement jako metoda walki z bezrobociem
 • Patologia społeczna w szarej strefie
 • Specyfika problemów ludnościowych i osadniczych na przykładzie powiatu chełmskiego

 

Przedsiębiorczość i finanse

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. UE dr hab. inż. Anna Skórska

Problematyka: wybrane problemy rynku pracy w Polsce i innych krajach UE, gospodarka wiedzy a rynek pracy, zróżnicowanie lokalnych i regionalnych rynków pracy, serwicyzacja gospodarki - implikacje dla rynku pracy, kapitał ludzki, intelektualny i społeczny jako czynniki rozwoju konkurencyjności, mobilność zasobów pracy, koncepcja flexicurity - nowe podejście do regulacji rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego, kierunki przemian systemów edukacji

 

Wybrane tytuły prac:

 • Pokolenie X, Y, Z na rynku pracy w Polsce
 • Motywacje i oczekiwania pracowników z pokolenia X, Y, Z na przykładzie firmy usługowej
 • Przedsiębiorczość kobiet w Polsce
 • Work-life balance - koncepcja osiągania równowagi w życiu osobistym i zawodowym
 • Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
 • Formy finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Przedsiębiorczość kobiet a równowaga między życiem zawodowym i prywatnym
 • Dług publiczny a wzrost gospodarczy
 • Przedsiębiorczość młodych ludzi na przykładzie studentów kierunku Przedsiębiorczość i finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Bezrobocie ludzi młodych w Polsce
 • Zmiana sytuacji na rynku pracy w Polsce a procesy migracyjne
 • Migracja międzynarodowa wykwalifikowanej kadry na przykładzie Ukrainy
 • Elastyczne formy zatrudnienia - zalety i wady ich stosowania
 • Praca zdalna a tradycyjne formy zatrudnienia
 • Sytuacja młodych kobiet na rynku pracy - bariery i ograniczenia związane z macierzyństwem
 • Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Ekonomiczno-społeczne skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej
dr Arkadiusz Przybyłka

Problematyka:  planowanie kariery, rekrutacja i selekcja pracowników, motywowanie pracowników, problemy rynku pracy w Polsce i innych krajach UE, gospodarka wiedzy a rynek pracy, kapitał ludzki, intelektualny i społeczny jako czynniki rozwoju konkurencyjności, mobilność zasobów pracy, edukacja a rynek pracy


Wybrane tytuły prac:

 • Specyfika lokalnego rynku pracy w powiecie zawierciańskim
 • Odpowiednie kształtowanie kapitału ludzkiego w organizacji jako gwarant sukcesu firmy na podstawie Toyota Motor Company
 • Finansowanie oświaty przez gminę na przykładzie Gminy Słupia
 • Zarządzanie finansami placówki oświatowej na przykładzie: „Zespołu szkół w Bliżynie”
 • Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją na przykładzie przedsiębiorstwa energetycznego X
 • Nowoczesne formy rekrutacji i selekcji pracowników
 • Problemy rekrutacji, selekcji i adaptacji na podstawie firmy McDonald’s
 • Specyfika lokalnego rynku pracy na przykładzie miasta Tychy