Seminaria dyplomowe / magisterskie

Gospodarka Miejska i Nieruchomości

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Marcin Baron 

Problematyka/tematyka: Gospodarka w mieście/regionie, strategie i programy rozwoju miast/regionów.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Diagnoza stanu centrum miasta Zabrze oraz koncepcja utworzenia nowego ciągu pieszego pomiędzy głównymi generatorami ruchu pieszego w Śródmieściu
 • Społeczny odbiór miejskich działań strategicznych na przykładzie Bytomia
 • Gentryfikacja starych dzielnic miejskich
 • Miasto - ogród dawniej i dziś na przykładzie dzielnicy Katowic - Giszowiec
dr Radosław Cyran

Problematyka: Diagnoza sytuacji mieszkaniowej na przykładzie miasta x; Ocena poziomu rozwoju lokalnego rynku mieszkaniowego na sprzedaży i wynajem na przykładzie miasta x; Luki podażowe i czynszowe na lokalnych rynkach mieszkaniowych; Analiza dostępności mieszkaniowej na przykładzie lokalnego rynku mieszkaniowego; Modele realizacji potrzeb mieszkaniowych w Polsce i wybranych krajach UE; Inwestycje deweloperskie w sektorze nieruchomości; Ocena efektywności inwestowania na rynku mieszkań na wynajem; Ocena instrumentów polityki mieszkaniowej państwa; Strategie mieszkaniowe miast; Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy; Gospodarowanie nieruchomościami specjalnymi na przykładzie zamku, pałacu, stadionu, pływalni, muzeum itp; Gmina jako animator rozwoju lokalnego rynku nieruchomości; Towarzystwa budownictwa mieszkaniowego jako inwestor, wynajmujący, zarządzający, rewitalizujący zasoby mieszkaniowe; Projektowanie hybryd mieszkaniowych w oparciu o różnorodność społeczną; Projektowanie inwestycji wielofunkcyjnych na konkurencyjnym lokalnym rynku nieruchomości; Gospodarowanie nieruchomością wspólną (wspólnoty mieszkaniowe); Perspektywy rozwoju rynku centrów handlowych; Perspektywy rozwoju rynku nieruchomości biurowych; Perspektywy rozwoju rynku nieruchomości hotelowych; Perspektywy rozwoju rynku magazynów na wynajem


Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ kryzysu finansowego na rynek nieruchomości w Polsce w latach 2007-2009 na tle innych krajów
 • Rynek nieruchomości handlowych na przykładzie Sosnowca
 • Polityka mieszkaniowa na przykładzie Katowic
 • Dobre praktyki procesów rewitalizacji na przykładzie Roubaix, Lipska, Wałbrzycha, Łodzi i Katowic
 • Rynek nieruchomości hotelowych na przykładzie Gliwic
 • Gospodarowanie nieruchomościami przez spółdzielnię mieszkaniową na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
 • Analiza atrakcyjności miasta na przykładzie Tychów
 • Działalność firm deweloperskich na przykładzie rynku mieszkaniowego w Katowicach
 • Działalność biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na przykładzie Katowic
 • Wpływ turystki na rozwój rynku nieruchomości hotelowych w Polsce na przykładzie wybranych gmin nadmorskich i górskich
 • Analiza gospodarowania nieruchomościami specjalnymi kościoła na przykładzie parafii rzymskokatolickiej
 • Analiza rentowności inwestycji w zakup mieszkania na wynajem oraz w fundusze inwestycyjne
 • Rozwój rynków centrów handlowych w Polsce na tle lokalnego rynku w Gliwicach
 • Komercjalizacja centrum handlowego z punktu widzenia klientów
 • Rola i znaczenie podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy
 • Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania inwestycji w nieruchomość
 • Opłacalność inwestycji w mieszkania na wynajem na przykładzie rynku mieszkaniowego w Katowicach
 • Charakterystyka i rola pośrednika na rynku nieruchomości na przykładzie biura nieruchomości
 • Formaty handlowe w Katowicach- analiza i porównanie funkcjonujących obiektów
 • Preferencje w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na przykładzie Gliwic
 • Transakcje na rynku mieszkaniowym na przykładzie Chorzowa
 • Procesy suburbanizacji na przykładzie obszarów podmiejskich Bielska-Białej
 • Wpływ poszczególnych czynników na wybór nieruchomości mieszkalnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
 • Ekonomiczne aspekty budownictwa energooszczędnego i pasywnego
Dr hab. Małgorzata Czornik, prof UE

Problematyka/tematyka: Rozwój miast; Funkcje miejskie; Ekonomiczny wymiar gospodarki miejskiej; Strategiczne problemy miast i regionów; Promocja miasta.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ śródmieścia na rozwój miasta X
 • Infrastruktura rowerowa w zachodnim subregionie województwa X
 • Gospodarowanie zabytkami w mieście X
 • Wpływ funkcjonowania dworców kolejowych na rozwój miast
 • Wdrażanie założeń cittaslow w Polsce
Dr hab. Adam Drobniak,  prof UE

Problematyka/tematyka: Planowanie i ocena projektów miejskich i biznesu w zakresie: infrastruktury technicznej, kultury, edukacji, sportu i rekreacji, turystyki, działalności deweloperskiej; Regeneracja, odnowa, rewitalizacja miast i obszarów poprzemysłowych wraz z jej wpływem na rozwój sektora publicznego, społecznego, biznesu i rynek nieruchomości; Sprawiedliwa transformacja miast w regionach węglowych w kontekście transformacji energetycznej i Zielonego Ładu; Nowe koncepcje rozwoju miast i ich wpływ na rozwój biznesu, organizacji pozarządowych i ośrodków miejskich, m.in. urban resilience, zielona gospodarka (OZE, ekologiczny transport, zarządzanie wodą i odpadami, zarządzanie przestrzenią), policentryczny rozwój aglomeracji, hybrydyzacja rozwoju, cittaslow; Ewaluacja/ocena strategii, projektów, instrumentów wsparcia kierowanych do miast i sektora biznesu wraz ze studiami porównawczymi w układzie miejskim

 

Wybrane tytuły prac:

 • Rewitalizacja w centrach miast poprzemysłowych na przykładzie miasta X
 • Kultura i przemysły kreatywne w budowaniu atrakcyjności inwestycyjnej miasta X
 • Nowe koncepcje rozwoju miasta a rynek nieruchomości mieszkaniowych
 • Wpływ przestrzeni publicznych na atrakcyjność mieszkaniową miast i ich rynki nieruchomości
 • Usługi publiczne i przestrzeń publiczna a potrzeby seniorów w miastach
 • Wpływ stref wolnych od ruchu samochodowego na atrakcyjność rynku nieruchomości w centrach miast
 • Wprowadzenie funkcji mieszkaniowej na tereny poprzemysłowe i jej wpływ na rozwój rynku nieruchomości na przykładzie wybranych miast Aglomeracji Górnośląskiej
 • Znaczenie i funkcje zieleni w strukturze przestrzennej miasta – zielona infrastruktura w mieście
 • Inwestowanie w nieruchomości a rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w miastach
 • Wirtualna przestrzeń w mieście
dr Artur Ochojski

Problematyka/tematyka: Analiza ekonomiczna, analiza funkcjonalno - przestrzenna i/lub analiza strategiczna w ramach poniższych kategorii: Rynki nieruchomości (inwestycje, działalność deweloperska, pośrednictwo, wycena, …); Gospodarowanie nieruchomościami, w tym gospodarka nieruchomościami komunalnymi i spółdzielczymi; Zarządzanie nieruchomościami; Rozwój miasta i regionu; Rynki i produkty lokalne, w perspektywie usług komunalnych, społecznych i administracyjnych – m.in. transport publiczny; edukacja i adaptacyjność na rynku zawodowym; e-administracja, nieruchomości komunalne; Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, w tym: współpraca samorządów terytorialnych / partnerstwo wielosektorowe i wielopoziomowe, partnerstwo biznes-nauka-samorząd, współpraca z podmiotami otoczenia biznesu, partycypacja społeczna; Studia foresightowe, terytorialne i dziedzinowe scenariusze zmian; Regionalne strategie i programy innowacyjne, dziedzinowe i globalne strategie rozwoju lokalnego / lokalne i regionalne programy, projekty, przedsięwzięcia, w tym: rewitalizacja terenów mieszkaniowych i terenów poprzemysłowych / wspólne plany działania, strategie rozwoju miast; Przedsiębiorczość i innowacyjność w miastach i regionach, w tym: środowiska przedsiębiorczości / przedsiębiorczy samorząd / innowacje w mieście / innowacyjne usługi publiczne w miastach; Finanse samorządów terytorialnych, instrumenty finansowe w rozwoju miast i regionów, budżet obywatelski; Smart city 

 

Wybrane tytuły prac:

 • Czynniki wpływające na wartość nieruchomości mieszkaniowych w mieście X
 • Inwestycje na rynku nieruchomości mieszkaniowych - studium przypadku miasta X
 • Aktywność deweloperska na rynku nieruchomości mieszkaniowych studium przypadku miasta X
 • Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych – studium przypadku miasta X
 • Kompetencje a konkurencyjność zarządców nieruchomości
 • Przemysły kultury w obiektach rewitalizowanych - znaczenie dla miasta X
 • Infrastruktura w rozwoju miasta studium przypadku miasta X
 • Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w miastach dotkniętych procesem restrukturyzacji
 • Idea smart city w teorii i praktyce - studia przypadków wybranych miast
 • Partycypacja społeczna a rozwój miasta - studium przypadku miasta X

Gospodarka Przestrzenna

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Marcin Baron 

Problematyka/tematyka: Gospodarka w mieście/regionie, strategie i programy rozwoju miast/regionów.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Diagnoza stanu centrum miasta Zabrze oraz koncepcja utworzenia nowego ciągu pieszego pomiędzy głównymi generatorami ruchu pieszego w Śródmieściu
 • Społeczny odbiór miejskich działań strategicznych na przykładzie Bytomia
 • Gentryfikacja starych dzielnic miejskich
 • Miasto - ogród dawniej i dziś na przykładzie dzielnicy Katowic - Giszowiec
Dr hab. Małgorzata Czornik, prof UE  

Problematyka/tematyka: rozwój miast; ekonomiczny wymiar gospodarki miejskiej; strategiczne problemy miast i regionów; społeczne i kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej; zagadnienia funkcjonowania lokalnego sektora publicznego

 

Wybrane tytuły prac:

 • Racjonalność zagospodarowania terenów zieleni w przestrzeni zurbanizowanej jako miara prawidłowego rozwoju miasta X
 • Problem wyludnienia na przykładzie miasta X
 • Analiza warunków osadnictwa w mieście X
 • Wpływ dużego miasta na zagospodarowanie przestrzenne gmin sąsiednich na przykładzie miasta na prawach powiatu X
 • Kształtowanie ładu przestrzennego z udziałem społeczeństwa na przykładzie centrum miasta X
Dr hab. Adam Drobniak,  prof UE

Problematyka/tematyka: Planowanie i ocena projektów publicznych i biznesowych o charakterze regionalnym w przekroju różnorodnych sektorów gospodarki; Rewitalizacja miast, regionów i obszarów poprzemysłowych wraz z jej wpływem na rozwój jednostek przestrzennych; Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w kontekście transformacji energetycznej i Zielonego Ładu.; Nowe koncepcje rozwoju przestrzennego i ich wpływ na dynamizację rozwoju regionów, m.in. regional resilience, zielona gospodarka, policentryczny rozwój regionów; Ewaluacja/ocena strategii, projektów, instrumentów wsparcia kierowanych do regionów wraz ze studiami porównawczymi w układzie regionalnym

 

Wybrane tytuły prac:

 • Przekształcenia gmin wiejskich w miasta na przykładzie wybranych regionów w Polsce
 • Wpływ funduszy unijnych n rozwój obszarów wiejskich w subregionie południowym województwa śląskiego
 • Kreowanie produktów turystycznych w gminach uzdrowiskowych
 • Wpływ turystyki na rozwój gmin górskich w województwie śląskim
 • Kierunki i projekty usprawniające komunikację w układach miejskich i regionalnych
 • Zagospodarowanie terenów wokół lotnisk tworzących nowe bieguny wzrostu na przykładzie MPL Katowice w Pyrzowicach
 • Kierunki zmian struktury przestrzennej regionu w kontekście policentrycznych regionów miejskich
 • Kierunki adaptacji regionów poprzemysłowych do współczesnych zmian społeczno-gospodarczych
 • Ocena konkurencyjności regionów
 • Rozwój społeczno-gospodarczy wzdłuż pasm nadrzędnej infrastruktury drogowej na przykładzie drogi ekspresowej S69

Prof. dr hab. Florian Kuźnik

Problematyka/tematyka: Analiza zagospodarowania przestrzennego na przykładzie wybranych miast; Analiza strategiczna w planowaniu przestrzennym miast i regionów; Wpływ planowania przestrzennego na rynek nieruchomości w miastach

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ocena skuteczności planów miejscowych  
 • Integralne planowanie przestrzenne miast. Strategie rozwoju miejskiego a planowanie miejscowe 
 • Wpływ rozwiązań przestrzennych planów miejscowych na wartość nieruchomości
 • Metody waloryzacji przestrzeni miejskiej  
dr Artur OchojskiProblematyka/tematyka: Analiza zagospodarowania przestrzennego. Wpływ zagospodarowania przestrzennego na rynek nieruchomości w miastach. Metodyka planowania przestrzennego; analiza aktów planowania przestrzennego – planów miejscowych, studiów zagospodarowania przestrzennego. Rozwój miejski; rozwój metropolitalny. Polityka miejska. Rozwój regionalny i polityka rozwoju regionu

 

Wybrane tytuły prac:

 • Przestrzenny model preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości w mieście X
 • Przemysły kultury w obiektach rewitalizowanych - znaczenie dla miasta X
 • Znaczenie przestrzeni publicznych w kształtowaniu jakości życia w miastach X i Y
 • Infrastruktura w rozwoju miasta studium przypadku miasta X
 • Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w miastach dotkniętych procesem restrukturyzacji
 • Idea smart city w teorii i praktyce - studia przypadków wybranych miast
 • Partycypacja społeczna a rozwój miasta - studium przypadku miasta Z
 • Specjalna strefa ekonomiczna jako atrakcyjna biznesowo przestrzenna forma organizacji działalności gospodarczej
 • Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych – studium przypadku miasta X
 • Znaczenie sąsiedztwa w kształtowaniu wartości nieruchomości - studium przypadku miasta X 

Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Marcin Baron

Problematyka/tematyka: Gospodarka w mieście/regionie, strategie i programy rozwoju miast/regionów.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Diagnoza stanu centrum miasta Zabrze oraz koncepcja utworzenia nowego ciągu pieszego pomiędzy głównymi generatorami ruchu pieszego w Śródmieściu
 • Społeczny odbiór miejskich działań strategicznych na przykładzie Bytomia
 • Gentryfikacja starych dzielnic miejskich
 • Miasto - ogród dawniej i dziś na przykładzie dzielnicy Katowic - Giszowiec
dr Radosław Cyran

Problematyka/tematyka: Diagnoza sytuacji mieszkaniowej na przykładzie miasta x; Ocena poziomu rozwoju lokalnego rynku mieszkaniowego na sprzedaży i wynajem na przykładzie miasta x; Luki podażowe i czynszowe na lokalnych rynkach mieszkaniowych; Analiza dostępności mieszkaniowej na przykładzie lokalnego rynku mieszkaniowego; Modele realizacji potrzeb mieszkaniowych w Polsce i wybranych krajach UE; Inwestycje deweloperskie w sektorze nieruchomości; Ocena efektywności inwestowania na rynku mieszkań na wynajem; Ocena instrumentów polityki mieszkaniowej państwa; Strategie mieszkaniowe miast; Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy; Gospodarowanie nieruchomościami specjalnymi na przykładzie zamku, pałacu, stadionu, pływalni, muzeum itp; Gmina jako animator rozwoju lokalnego rynku nieruchomości; Towarzystwa budownictwa mieszkaniowego jako inwestor, wynajmujący, zarządzający, rewitalizujący zasoby mieszkaniowe; Projektowanie hybryd mieszkaniowych w oparciu o różnorodność społeczną; Projektowanie inwestycji wielofunkcyjnych na konkurencyjnym lokalnym rynku nieruchomości; Gospodarowanie nieruchomością wspólną (wspólnoty mieszkaniowe); Perspektywy rozwoju rynku centrów handlowych.; Perspektywy rozwoju rynku nieruchomości biurowych; Perspektywy rozwoju rynku nieruchomości hotelowych; Perspektywy rozwoju rynku magazynów na wynajem


Wybrane tytuły prac:
 • Wpływ kryzysu finansowego na rynek nieruchomości w Polsce w latach 2007-2009 na tle innych krajów
 • Rynek nieruchomości handlowych na przykładzie Sosnowca
 • Polityka mieszkaniowa na przykładzie Katowic
 • Dobre praktyki procesów rewitalizacji na przykładzie Roubaix, Lipska, Wałbrzycha, Łodzi i Katowic
 • Rynek nieruchomości hotelowych na przykładzie Gliwic
 • Gospodarowanie nieruchomościami przez spółdzielnię mieszkaniową na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
 • Analiza atrakcyjności miasta na przykładzie Tychów
 • Działalność firm deweloperskich na przykładzie rynku mieszkaniowego w Katowicach
 • Działalność biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na przykładzie Katowic
 • Wpływ turystki na rozwój rynku nieruchomości hotelowych w Polsce na przykładzie wybranych gmin nadmorskich i górskich
 • Analiza gospodarowania nieruchomościami specjalnymi kościoła na przykładzie parafii rzymskokatolickiej
 • Analiza rentowności inwestycji w zakup mieszkania na wynajem oraz w fundusze inwestycyjne
 • Rozwój rynków centrów handlowych w Polsce na tle lokalnego rynku w Gliwicach
 • Komercjalizacja centrum handlowego z punktu widzenia klientów
 • Rola i znaczenie podatku od nieruchomości w dochodach własnych gminy
 • Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania inwestycji w nieruchomość
 • Opłacalność inwestycji w mieszkania na wynajem na przykładzie rynku mieszkaniowego w Katowicach
 • Charakterystyka i rola pośrednika na rynku nieruchomości na przykładzie biura nieruchomości
 • Formaty handlowe w Katowicach- analiza i porównanie funkcjonujących obiektów
 • Preferencje w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na przykładzie Gliwic
 • Transakcje na rynku mieszkaniowym na przykładzie Chorzowa
 • Procesy suburbanizacji na przykładzie obszarów podmiejskich Bielska-Białej
 • Wpływ poszczególnych czynników na wybór nieruchomości mieszkalnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
 • Ekonomiczne aspekty budownictwa energooszczędnego i pasywnego
Dr hab. Małgorzata Czornik, prof UE

Problematyka/tematyka: Rozwój miast; Ekonomiczny wymiar gospodarki miejskiej; Zagadnienia funkcjonowania lokalnego sektora publicznego


Wybrane tytuły prac:

 • Rozwój gospodarczy miasta na przykładzie miasta X
 • Analiza warunków gospodarowania zasobami miasta X
 • Rola władz miejskich w wspieraniu rozwoju branży X
 • Dobra publiczne jako oferta miasta X
 • Działania władz lokalnych wspierające gospodarczy rozwój miasta X
Dr hab. Adam Drobniak,  prof UE

Problematyka/tematyka: Planowanie i ocena projektów miejskich i biznesu w zakresie: infrastruktury technicznej, kultury, edukacji, sportu i rekreacji, turystyki, działalności deweloperskiej; Regeneracja, odnowa, rewitalizacja miast i obszarów poprzemysłowych wraz z jej wpływem na rozwój sektora publicznego, społecznego, biznesu i rynek nieruchomości; Sprawiedliwa transformacja miast w regionach węglowych w kontekście transformacji energetycznej i Zielonego Ładu; Nowe koncepcje rozwoju miast i ich wpływ na rozwój biznesu, organizacji pozarządowych i ośrodków miejskich, m.in. urban resilience, zielona gospodarka (OZE, ekologiczny transport, zarządzanie wodą i odpadami, zarządzanie przestrzenią), policentryczny rozwój aglomeracji, hybrydyzacja rozwoju, cittaslow; Ewaluacja/ocena strategii, projektów, instrumentów wsparcia kierowanych do miast i sektora biznesu wraz ze studiami porównawczymi w układzie miejskim.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Znaczenie gospodarcze i rozwój sektora kreatywnego
 • Wpływ instrumentów polityki społecznej na rynek pracy w polskich regionach
 • Rozwój sektora medycznego w kontekście starzejącego się społeczeństwa
 • Infrastruktura wsparcia gospodarki – parki technologiczne i specjalne strefy przemysłowe
 • Tworzenie i ocena wpływu produktów turystycznych na rozwój sektora turystyki w województwie śląskim
 • Wpływ projektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na branżę wydarzeń
 • Ocena konkurencyjności gospodarczej państw i regionów
 • Wpływ projektów kultury współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na atrakcyjność instytucji publicznych
 • Wpływ przemian społecznych na kształtowanie się potrzeb i oferty w zakresie usług nowoczesnych
 • Wpływ dziedzictwa kulturowego na rozwój przemysłów kreatywnych
Prof. dr hab. Florian Kuźnik

Problematyka/tematyka: Rozwój lokalny i regionalny z akcentem na rozwój zespołów miejskich i obszarów metropolitalnych; Polityka lokalna i regionalna, w tym analiza strategii rozwoju, diagnostyka na rzecz programów rewitalizacji


Wybrane tytuły prac:

 • Obszary metropolitalne w rozwoju regionalnym (na wybranych przykładach lub analizy porównawcze obszarów metropolitalnych)
 • Analiza porównawcza kierunków rozwoju głównych metropolii polskich
 • Rozwój turystyczny gmin Beskidu Żywieckiego; czynniki i mechanizmy rozwoju
 • Znaczenie infrastruktury w rozwoju regionalnym w warunkach transformacji regionu
dr  Marek Magdoń

Problematyka/tematyka: zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem w projektach, zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi 

 

Wybrane tytuły prac: 

 • Potrzeba jako podstawowa przyczyna uruchamiania projektów
 • Rola interesariuszy w procesie zarządzania projektem na przykładzie wybranego projektu w gminie X
 • Dojrzałość organizacyjna w zarządzaniu projektami na przykładzie wybranych gmin
 • Zarządzanie budżetem projektu na przykładzie wybranego projektu
 • Zarządzanie czasem w projekcie na przykładzie wybranego projektu
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie na przykładzie wybranego projektu
 • Rola zespołu projektowego w procesie zarządzania wybranym projektem
 • Kontrola realizacji projektu z wykorzystaniem metody Earned Value - studium przypadku
 • Sposób organizacji prac projektowych na przykładzie wybranego projektu
 • Metody doboru projektów do portfela na wybranych przykładach 
dr Artur Ochojski    

Problematyka/tematyka: Analiza ekonomiczna, analiza funkcjonalno - przestrzenna i/lub analiza strategiczna w ramach poniższych kategorii: Gospodarowanie nieruchomościami, w tym gospodarka nieruchomościami komunalnymi i spółdzielczymi; Zarządzanie nieruchomościami; Rynki nieruchomości (inwestycje, działalność deweloperska, pośrednictwo, wycena, …); Rynki i produkty lokalne, w perspektywie usług komunalnych, społecznych i administracyjnych – m.in. transport publiczny; edukacja i adaptacyjność na rynku zawodowym; e-administracja, nieruchomości komunalne; Innowacje w mieście / innowacyjne usługi publiczne w miastach smart city; Finanse samorządów terytorialnych, instrumenty finansowe w rozwoju miast i regionów, budżet obywatelski; Przestrzeń miasta i jej użytkowanie / przekształcenia; Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, w tym: współpraca samorządów terytorialnych / partnerstwo wielosektorowe i wielopoziomowe, partnerstwo biznes-nauka-samorząd, współpraca z podmiotami otoczenia biznesu, partycypacja społeczna; Regionalne strategie i programy innowacyjne, dziedzinowe i globalne strategie rozwoju lokalnego / lokalne i regionalne programy, projekty, przedsięwzięcia, w tym: rewitalizacja terenów mieszkaniowych i terenów poprzemysłowych / wspólne plany działania, strategie rozwoju miast

 

Wybrane tytuły prac:

 • Inwestowanie w nieruchomości a aspekt ryzyka
 • Znaczenie sąsiedztwa w kształtowaniu wartości nieruchomości - studium przypadku miasta X
 • Aktywność deweloperska na rynku nieruchomości mieszkaniowych studium przypadku miasta X
 • Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych – studium przypadku miasta X
 • Przestrzenny model preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości w mieście X
 • Infrastruktura w rozwoju miasta studium przypadku miasta X
 • Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w miastach dotkniętych procesem restrukturyzacji
 • Idea smart city w teorii i praktyce - studia przypadków wybranych miast
 • Atrakcyjność a promocja miasta X
 • Wpływ inwestycji władz miasta i podmiotów biznesowych na rynek nieruchomości

Przedsiębiorczość i Finanse

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

dr Marcin Baron 

Problematyka/tematyka: zarządzanie innowacjami, zarządzanie strategiczne.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ innowacji technologicznych na bankowość detaliczną w Polsce
 • Wpływ innowacyjności na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw w Polsce
 • Kaizen jako koncepcja wspomagająca zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Ocena efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego na przykładzie rozpoczęcia działalności gabinetu stomatologicznego
Dr hab. Adam Drobniak,  prof UE

Problematyka/tematyka: Planowanie i ocena projektów miejskich i biznesu w zakresie: infrastruktury technicznej, kultury, edukacji, sportu i rekreacji, turystyki, działalności deweloperskiej; Regeneracja, odnowa, rewitalizacja miast i obszarów poprzemysłowych wraz z jej wpływem na rozwój sektora publicznego, społecznego, biznesu i rynek nieruchomości; Sprawiedliwa transformacja miast w regionach węglowych w kontekście transformacji energetycznej i Zielonego Ładu; Nowe koncepcje rozwoju miast i ich wpływ na rozwój biznesu, organizacji pozarządowych i ośrodków miejskich, m.in. urban resilience, zielona gospodarka (OZE, ekologiczny transport, zarządzanie wodą i odpadami, zarządzanie przestrzenią), policentryczny rozwój aglomeracji, hybrydyzacja rozwoju, cittaslow; Ewaluacja/ocena strategii, projektów, instrumentów wsparcia kierowanych do miast i sektora biznesu wraz ze studiami porównawczymi w układzie miejskim.


Wybrane tytuły prac:

 • Rozwój sektora ICT w układzie branżowym i przestrzennym
 • Rozwój sektora kreatywnego w branży projektowania wnętrz
 • Rozwój sektora designu
 • Wpływ sportu na gospodarkę – analiza porównawcza klubów piłkarskich w Polsce i Niemczech
 • Rozwój sektora kreatywnego w branży jubilerskiej
 • Ocena wpływu parków technologicznych i akceleratory technologii na rozwój firm typu start-up
 • Analiza czynników sukcesu projektów biznesowych w dziedzinie sportu
 • Rozwój przedsiębiorczości w kontekście rozwoju oferty usług czasu wolnego
 • Ocena finansowa i społeczno-ekonomiczna inwestycji biznesowych
 • Planowanie i kontrola projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w firmie
Prof. dr hab. Florian Kuźnik

Problematyka/tematyka: Strategie rozwoju miejskiego i regionalnego; Rewitalizacja w procesach zagospodarowania; przestrzennego; programowanie rewitalizacji

 

Wybrane tytuły prac:

 • Gospodarka gminy górniczej w warunkach likwidacji kopalni; przedsiębiorczość w nowej ścieżce rozwoju gminy
 • Projektowanie rewitalizacji miejskiej na przykładzie Starej Cegielni w Pszczynie
 • Strategie rozwoju przedsiębiorczości w warunkach gminy na obrzeżach aglomeracji miejskiej
 • Wpływ działalności deweloperskiej na wizerunek miasta
dr Artur Ochojski

Problematyka/tematyka: Analiza ekonomiczna i/lub analiza strategiczna w ramach poniższych kategorii: Współpraca z podmiotami otoczenia biznesu; Modele biznesu i strategie; Studia foresightowe, sektorowe scenariusze zmian; Lokalizacja działalności gospodarczej; Partnerstwo biznes-nauka-samorząd; Przedsiębiorczość i innowacyjność, w tym: przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorczość biznesu, środowiska przedsiębiorczości / Przedsiębiorczy samorząd / innowacje w mieście / innowacyjne usługi publiczne w miastach; Rynki nieruchomości (inwestycje, działalność deweloperska, pośrednictwo, …); Współpraca samorządów terytorialnych / partnerstwo wielosektorowe i wielopoziomowe; Regionalne strategie i programy innowacyjne; Rozwój gospodarczy miasta i regionu; Smart city

 

Wybrane tytuły prac:

 • Znaczenie inicjatyw promujących przedsiębiorczość wśród kobiet - studium przypadku
 • Czynniki lokalizacyjne a działalność biznesowa - studium przypadku miasta X
 • Strategiczny i technologiczny rozwój firmy X z wykorzystaniem modeli biznesu
 • Efektywność parków naukowo-technologicznych
 • Przedsiębiorczość lokalna jako wyzwanie polityki gospodarczej miasta
 • Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach polityki społecznej
 • Specjalna strefa ekonomiczna jako atrakcyjna biznesowo przestrzenna forma organizacji działalności gospodarczej
 • Inwestowanie w nieruchomości a aspekt ryzyka
 • Kompetencje a konkurencyjność zarządców nieruchomości
 • Wpływ inwestycji władz miasta i podmiotów biznesowych na rynek nieruchomości