Seminaria dyplomowe/magisterskie

Kierunek Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Izabela Ostoj, Prof. UE

Problematyka na seminarium obejmuje zagadnienia mikroekonomiczne, w tym analiza konkretnych rynków dóbr i rynków czynników produkcji, zwłaszcza rynku pracy w Polsce i innych krajach; problemy platformizacji gospodarki, zwłaszcza rynku pracy; kapitał ludzki w przedsiębiorstwie; Problemy makroekonomiczne (a zwłaszcza: zatrudnienie, bezrobocie, wynagrodzenia w gospodarce, płaca minimalna, nierówności ekonomiczne). 

 

Przykładowe tematy prac:

 1. Analiza globalnego rynku pracy platformowej online
 2. Rozwój samozatrudnienia w Polsce na tle krajów UE
 3. Analiza losów zawodowych absolwentów kierunków ekonomicznych (lub innych)
 4. Praca zdalna i uwarunkowania jej rozwoju w Polsce
 5. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w Polsce na tle krajów UE – skala i przyczyny
 6. Life-long learning (kształcenie ustawiczne) w Polsce na tle krajów UE/krajów Europy Środkowo-Wschodniej
 7. Znaczenie płci na rynku pracy, na przykładzie Polski (krajów skandynawskich, innych grup krajów)
 8. Niestandardowe formy zatrudnienia i ich wykorzystanie w Polsce (innych krajach)
 9. Wykluczenie cyfrowe jako przesłanka bezrobocia (lub słabej pozycji na rynku pracy)
 10. Nowoczesne/innowacyjne formy organizacji pracy w wybranym przedsiębiorstwie
 11. Płace w Polsce – zmiany poziomu / zróżnicowanie wg województw
 12. Ocena kondycji lokalnego rynku pracy na przykładzie wybranego powiatu
 13. Wykształcenie a pozycja pracobiorcy na rynku pracy
 14. Łączenie studiów z pracą (przyczyny/skutki)
 15. Analiza zmian (trendów) na wybranych rynkach (np. na światowym rynku złota, ropy naftowej, węgla kamiennego, metali kolorowych i inne ….)
 16. Kartelizacja branży cementowej i skuteczność jej ograniczania

Studentów zainteresowanych wyborem mojego seminarium zachęcam do wcześniejszego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

dr hab. Renata Pęciak, prof. UE

Problemy rozwojowe współczesnego świata, np.

 • megatrendy w gospodarce globalnej
 • dylematy rozwoju: problem ubóstwa, zrównoważony rozwój, rozwój w warunkach ograniczonych zasobów, nierówności społeczne, nierówności dochodowe;
 • rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie wybranej gospodarki (gospodarki wysokorozwinięte i rozwijające się)
 • system gospodarczy na przykładzie wybranej gospodarki (gospodarek europejskich, azjatyckich, latynoamerykańskich)
 • uwarunkowania instytucjonalne rozwoju społeczno-gospodarczego w wybranych gospodarkach
 • grupa BRIC(S) – koncepcja, potencjał, perspektywa współpracy
Zagadnienia makroekonomiczne, np.:
 • polityka gospodarcza państwa (fiskalna i monetarna),
 • rola państwa we współczesnych gospodarkach,
 • uwarunkowania instytucjonalne rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • inflacja, rynek pracy, kryzysy gospodarcze w wybranych gospodarkach
Zagadnienia mikroekonomiczne, np.:
 • finansowanie działalności gospodarczej, uwarunkowania działalności firm na wybranych rynkach

Propozycje tematów prac magisterskich (lista otwarta):

 1. Przesunięcie siły ekonomicznej w gospodarce globalnej
 2. Współczesne megatrendy rozwoje w gospodarce globalnej
 3. Chińska inicjatywa pasa i szlaku – założenia i znaczenie
 4. Spadek populacji Chin: przyczyny i skutki
 5. Rozwój sektora FinTech w Chinach
 6. Sektor outsourcingu w Indiach
 7. Efekty wdrażania programu „Samowystaczalne Indie”
 8. Nierówności dochodowe w wybranych gospodarkach
 9. Europejski Zielony Ład: cele i stan realizacji na przykładzie wybranych gospodarek unijnych
 10. Inflacja w Polsce: przyczyny i wpływ na gospodarkę
 
prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta
Zakres tematyczny:
 • Współczesne problemy gospodarki światowej
 • Polityka gospodarcza Polski od początku transformacji
 • Teoretyczne problemy makroekonomiczne i ich związek z praktyką gospodarczą
 • Zagadnienia gospodarcze i teorie ekonomiczne II RP
 • Polityka rynku pracy
 • Problematyka z zakresu historii myśli ekonomicznej
 • Systemy gospodarcze państw
 • Propozycje studentów

Przykładowe tematy prac:
 1. Ekonomiczny wymiar inwestowania w nieruchomości na przykładzie Katowic i Krakowa,
 2. Problemy gospodarcze Niemiec w XXI wieku,
 3. Wielki kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w latach 1929-1933,
 4. Gospodarka Niemiec po II wojnie światowej,
 5. Przemiany polityczno-gospodarcze w Chinach podczas rządów komunistycznych oraz Wielkiego Skoku Naprzód,
 6. Gospodarka Polski w latach 70. XX wieku,
 7. Rozwój czeskiej gospodarki po 1989 roku,
 8. Rozwój gospodarki Polski w dobie ostatnich Jagiellonów,
 9. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy.

Kierunek Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

dr hab. Jacek Pietrucha, Prof. UE

Zakres tematyczny:

Płatności elektroniczne, rynki finansowe, a zwłaszcza rynek walutowy; ekonomia rynków finansowych, pieniądz i polityka pieniężna, integracja europejska, innowacje i postęp techniczny.

 

Przykładowe tematy prac:

 1. Postrzeganie płatności mobilnych przez młodych konsumentów
 2. Postrzeganie ryzyka płatności elektronicznych
 3. Transakcje bezgotówkowe i ich ryzyko
 4. Rola pieniądza gotówkowego w kontekście rozwoju płatności elektronicznych
 5. Czynniki determinujące wybór płatności w transakcjach internetowych
 6. Postrzeganie płatności P2P przez młodych konsumentów
 7. Reakcja kursu EUR/PLN na publikację danych makroekonomicznych
 8. Nowa infrastruktura stóp procentowych na rynku pieniężnym
 9. Wskaźniki wyprzedzające koniunktury w warunkach polskiej gospodarki
 10. Konsekwencje COVID 19 dla płatności elektronicznych
 11. Polityka pieniężna banków centralnych w okresie pandemii COVID-19