Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe/magisterskie

dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE

Zakres tematyczny:

zagadnienia mikroekonomiczne, w tym analiza konkretnych rynków dóbr konsumpcyjnych i rynków czynników produkcji, zwłaszcza rynku pracy w Polsce i innych krajach; wpływ cyfryzacji na gospodarkę, zwłaszcza na rynek pracy; kapitał ludzki w przedsiębiorstwie. Problemy makroekonomiczne: wzrost, gospodarczy, inflacja, a szczególnie: zatrudnienie, bezrobocie, wynagrodzenia w gospodarce, płaca minimalna, nierówności ekonomiczne,  a także zagadnienia systemów gospodarczych.

Przykładowe tematy prac:

 1. Praca zdalna i uwarunkowania jej rozwoju w Polsce
 2. Praca platformowa – zalety i wady
 3. Analiza globalnego rynku pracy platformowej online
 4. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w Polsce na tle krajów UE – skala i przyczyny
 5. Life-long learning (kształcenie ustawiczne) w Polsce na tle krajów UE/krajów Europy Środkowo-Wschodniej
 6. Rozwój samozatrudnienia w Polsce na tle krajów UE
 7. Analiza losów zawodowych absolwentów kierunków ekonomicznych (lub innych)
 8. Znaczenie płci na rynku pracy, na przykładzie Polski (krajów skandynawskich, innych grup krajów)
 9. Niestandardowe formy zatrudnienia i ich wykorzystanie w Polsce (innych krajach)
 10. Nowoczesne/innowacyjne formy organizacji pracy w wybranym przedsiębiorstwie
 11. Płace w Polsce – zmiany poziomu / zróżnicowanie wg województw
 12. Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy na przykładzie wybranego powiatu
 13. Gospodarka cyfrowa i konsekwencje jej rozwoju dla rynku pracy
 14. Inflacja w Polsce na tle innych krajów w latach …….

dr Jolanta Pasionek

Zakres tematyczny:

 • Analiza fundamentalna
 • Analiza techniczna
 • Giełda papierów wartościowych
 • Globalny rynek walutowy (Forex)
 • Instrumenty pochodne
 • Międzyrynkowa analiza kursów walutowych
 • Rynek kontraktów CFD
 • Rynek metali szlachetnych
 • Rynek surowcowy

Proponowane tematy prac:

 1. Kontrakty CFD w praktyce rynkowej
 2. Metody zawierania transakcji na rynku Forex
 3. Reakcja kursu walutowego na publikowane dane makroekonomiczne
 4. Rozwój globalnego rynku walutowego
 5. Safe Haven na rynkach finansowych
 6. Strategie inwestycyjne na rynku akcji  (towarów, walut)
 7. Wpływ ceny ropy naftowej na rynek walutowy
 8. Wpływ surowcowego cyklu na rynek walutowy
 9. Zastosowanie analizy technicznej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku Forex
 10. Zastosowanie danych makroekonomicznych z amerykańskiej i europejskiej gospodarki w inwestycjach na rynku Forex
 11. Zastosowanie instrumentów pochodnych w inwestycjach
 12. Zastosowanie liczb Fibonacciego w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku Forex

dr hab. Renata Pęciak, prof. UE

Zakres tematyczny:

Problemy rozwojowe, np: dylematy rozwoju współczesnych gospodarek: problem ubóstwa, zrównoważony rozwój, rozwój w warunkach ograniczonych zasobów, nierówności społeczne, nierówności dochodowe; rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie wybranej gospodarki (gospodarki wysokorozwinięte, rozwijające się, w tym rynki wschodzące)system gospodarczy, uwarunkowania instytucjonalne rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie wybranej gospodarki; grupa BRIC(S) – koncepcja, potencjał, perspektywa współpracy

Zagadnienia makroekonomiczne, np.: polityka gospodarcza państwa (fiskalna i monetarna),rola państwa we współczesnych gospodarkach (ujęcie teoretyczne i empiryczne),uwarunkowania instytucjonalne rozwoju społeczno-gospodarczego ,inflacja, rynek pracy, kryzysy gospodarcze w wybranych gospodarkach

Zagadnienia mikroekonomiczne, np. dotyczące przedsiębiorstwa: strategie firmy, finansowanie działalności na przykładzie firmy X, uwarunkowania działalności firm na wybranych rynkach.

 

Przykładowe tematy prac:

 1. Strategia rozwoju gospodarczego tygrysów azjatyckich I generacji
 2. Starzenie się społeczeństw na przykładzie krajów azjatyckich
 3. Demografia Chin: potencjał czy zagrożenie?
 4. Protekcjonizm w handlu zagranicznym na przykładzie polityki handlowej Chińskiej Republiki Ludowej w XXI wieku
 5. Wybrane kryzysy w gospodarkach wschodzących
 6. Problem ubóstwa w krajach rozwijających się
 7. Nierówności dochodowe w krajach wysokorozwiniętych 
 8. Fleksybilne formy zatrudnienia w gospodarce
 9. Idea państwa dobrobytu na przykładzie krajów skandynawskich
 10. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej
 11. Uwarunkowania prowadzenia działalności przedsiębiorstw w wybranej gospodarce (gospodarki europejskie, gospodarki na rynkach wschodzących)
 12. Znaczenie sektora MSP w krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza
 13. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X
 14. Kredyt jako forma finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 15. Strategia przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X

dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE

Zakres tematyczny:

 • Ekonomia rynków finansowych a zwłaszcza rynek walutowy,
 • Pieniądz i jego przyszłość, w tym płatności elektroniczne, trendy dotyczące wykorzystania gotówki
 • Polityka pieniężna banku centralnego,
 • Niepewność w gospodarce
 • Integracja europejska,
 • Źródła wzrostu gospodarczego, w tym innowacje i postęp techniczny.

 

Przykładowe tematy prac:

 1. Postrzeganie płatności mobilnych przez młodych konsumentów
 2. Postrzeganie ryzyka płatności elektronicznych
 3. Transakcje bezgotówkowe i ich ryzyko
 4. Rola pieniądza gotówkowego w kontekście rozwoju płatności elektronicznych
 5. Czynniki determinujące wybór płatności w transakcjach internetowych
 6. Postrzeganie płatności P2P przez młodych konsumentów
 7. Reakcja kursu EUR/PLN na publikację danych makroekonomicznych
 8. Nowa infrastruktura stóp procentowych na rynku pieniężnym
 9. Wskaźniki wyprzedzające koniunktury w warunkach polskiej gospodarki
 10. Konsekwencje COVID 19 dla płatności elektronicznych
 11. Polityka pieniężna banków centralnych w okresie pandemii COVID-19
 12. Źródła wzrostu gospodarczego w Chinach

dr Magdalena Tusińska

Zakres tematyczny:

 • Problematyka nierówności społecznych, ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym finansowego i cyfrowego
 • Wpływ postępu technicznego oraz AI na rynek pracy i nierówności
 • Zagadnienia związane  z pracą platformową
 • Problemy makroekonomiczne (polityka gospodarcza państwa, współczesna rola państwa w gospodarce, wzrost i rozwój gospodarczy, inflacja, rynek pracy, wahania koniunktury, dług publiczny)
 • Gig economy w Polsce i na świecie
 • Konkurencyjność i innowacyjność gospodarek
 • Globalizacja, problemy globalne, integracja międzynarodowa
 • Zagadnienia dotyczące systemów gospodarczych krajów
 • Analiza rynku określonych produktów/usług
 • Rozwój/cele przedsiębiorstw a współczesne teorie przedsiębiorstw

 

Przykładowe tematy prac:

 1. Problematyka nierówności dochodowych w modelu (np. anglosaskim).
 2. Wybrane zagadnienia polityki makroekonomicznej w realiach współczesnej.. (nazwa kraju)
 3. Różnice płci na rynku pracy w Polsce/innym kraju
 4. Robotyzacja/Zastosowanie AI a zmiany na rynku pracy w krajach wysoko rozwiniętych.
 5. Pozycja Polski w rankingach konkurencyjności/gospodarki cyfrowej/innowacyjności.
 6. Problem wykluczenia cyfrowego w krajach europejskich
 7. Inflacja – przyczyny, przebieg oraz polityka inflacyjna na przykładzie (nazwa kraju).
 8. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w (nazwa kraju).
 9. Nierówności szans w obszarze (np. edukacji) w krajach rozwiniętych.
 10. Rozwój pracy platformowej (w Polsce/w krajach rozwijających się).
 11. Rozwój firmy X w świetle innowacyjnej teorii przedsiębiorstwa.
 12. Model biznesowy firmy X.

prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta

Zakres tematyczny:

 • Współczesne problemy gospodarki światowej
 • Polityka gospodarcza Polski od początku transformacji
 • Teoretyczne problemy makroekonomiczne i ich związek z praktyką gospodarczą
 • Zagadnienia gospodarcze i teorie ekonomiczne II RP
 • Polityka rynku pracy
 • Problematyka z zakresu historii myśli ekonomicznej
 • Systemy gospodarcze państw
 • Propozycje studentów

 

Przykładowe tematy prac:

 1. Ekonomiczny wymiar inwestowania w nieruchomości na przykładzie Katowic i Krakowa,
 2. Problemy gospodarcze Niemiec w XXI wieku,
 3. Wielki kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w latach 1929-1933,
 4. Gospodarka Niemiec po II wojnie światowej,
 5. Przemiany polityczno-gospodarcze w Chinach podczas rządów komunistycznych oraz Wielkiego Skoku Naprzód,
 6. Gospodarka Polski w latach 70. XX wieku,
 7. Rozwój czeskiej gospodarki po 1989 roku,
 8. Rozwój gospodarki Polski w dobie ostatnich Jagiellonów,
 9. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca