Seminaria dyplomowe/magisterskie

Kierunek Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Barbara Danowska-Prokop, Prof UE

Problematyka na seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, w tym teoria państwa i ewolucja jego roli w polityce gospodarczej, polityka gospodarcza; z historii ekonomii, z historii myśli ekonomicznej, w tym ekonomii przedklasycznej, ekonomii klasycznej, ekonomii neoklasycznej i współczesnej ekonomii oraz historii gospodarczej powiązanej z ewolucją procesu gospodarowania i zmianą warunków podejmowania decyzji przez jednostki gospodarującej; propozycje studentów

Przykładowe tytuły prac:

 1. Leasing i jego specyfika
 2. Leasing jako źródło finasowania dzielności przedsiębiorstwa
 3. Aspekty teoretyczne funkcjonowania przedsiębiorstwa/przedsiębiorcy
 4. Teoretyczna koncepcja przedsiębiorcy
 5. Procesy migracyjne a zmiany demograficzne w Polsce
 6. Bogactwo i ubóstwo jako problem ekonomiczny – ujęcie retrospektywne
 7. System emerytalny i jego ewolucja
 8. Państwo we współczesnej myśli ekonomicznej (zmiany w postrzeganiu roli państwa)
 9. Budżet obywatelski
 10. Własność, wolność i gospodarowanie
 11. Problemy ekonomiczne II Rzeczypospolitej oraz Górnego Śląska 
 
dr Artur Grabowski

Problematyka: współczesne funkcjonowanie sports industry (przemysłu sportu) w warunkach wzmożonej konkurencji i ryzyka. Zagadnienia szczegółowe dotyczą: a) opisu (np. jak finansowane są kluby),  b) analiz porównawczych (np. modeli sportu w Europie i USA),  c) rozwoju i zmian (np. umiędzynarodowienia sportu), d) ujęć teoretycznych (np. na czym polega organizacja atrakcyjnej imprezy sportowej), e) efektów i konsekwencji działań ekonomicznych (np. wpływ klubów na ochronę środowiska naturalnego. Problemy mikroekonomiczne obejmują: rynek sportu (uczestnicy rynku, kryterium kontroli, zasięg geograficzny), czynniki wpływające na popyt i podaż na tymże rynku, modele rynku sportowego, ceny i wartość, źródła finansowania działalności klubów sportowych, dywersyfikacja działalności podmiotów sportowych i konsument na rynku sportu.  Ponadto z perspektywy makroekonomicznej podejmujemy analizy wpływu profesjonalizacji, komercjalizacji i globalizacji na rynek sportu, a także ingerencji państwa na rynek sportu. 

 

Wybrane tytuły prac:

 1. Rozwój międzynarodowego rynku sportu w XXI wieku.
 2. Źródła finansowania działalności klubów sportowych na przykładzie angielskiej Premier League.
 3. Finansowanie sportu profesjonalnego we Francji.
 4. Działania marketingowe klubów z Speedway Ekstraligi.
 5. Społeczna odpowiedzialność biznesu w sporcie na przykładzie działalności klubów piłki siatkowej w Polsce.
 6. Strategie działania przedsiębiorstw (klubów) piłkarskich notowanych na giełdzie.
 7. Działania sponsorskie PKN Orlen w obszarze sportu w Polsce.
 8. Przegląd modeli biznesowych na przykładzie wiodących lig piłkarskich w Europie.
 9. Strategia rozwoju sportu w Chinach w latach 2000-2030.
 10. Manchester City – formy ekspansji na rynki zagraniczne.
 11. Oddziaływanie ekonomiczno-społeczne GKS Katowice na lokalny rynek.
 12. Zaangażowanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Śląskiego we wsparcie sportu profesjonalnego.
 13. Wpływ EURO 2012 na gospodarkę Polski – wymiar ekonomiczny i społeczny.
 14. Modele finansowania stadionów sportowych w Polsce.
 15. Zjawisko ryzyka w działalności profesjonalnych podmiotów z rynku sportowego.
 16. Sports Industry – trendy i nowe globalne zjawiska.
 17. Analiza modeli sportu amerykańskiego vs. europejskiego.
 18. Interwencje państwa w rozwój sektora sportu w Polsce.
 19. Zrównoważony rozwój a funkcjonowanie  współczesnego sportu.
 20. Typologia konsumentów widowiska sportowego na przykładzie piłki siatkowej.
 
dr hab. Izabela Ostoj, Prof UE

Problematyka: Zagadnienia mikroekonomiczne, w tym analiza konkretnych rynków dóbr i rynków czynników produkcji, zwłaszcza rynku pracy w Polsce i innych krajach; problemy platformizacji pracy; kapitał ludzki w przedsiębiorstwie; Problemy makroekonomiczne (a zwłaszcza: zatrudnienie, bezrobocie, wynagrodzenia w gospodarce, płaca minimalna, nierówności ekonomiczne); Propozycje studentów – po uzgodnieniu.

 

Wybrane tytuły prac:

 1. Analiza zmian na wybranych rynkach (np. na światowym rynku złota, ropy naftowej, węgla kamiennego, metali kolorowych i inne ….)
 2. Rozwój gig economy online/offline
 3. Idea spójności społecznej i  jej realizacja w Unii Europejskiej
 4. Nowoczesne/innowacyjne formy organizacji pracy w przedsiębiorstwie (telepraca, inne formy)
 5. Zatrudnienie i bezrobocie w gospodarkach opartych na wiedzy na przykładzie krajów UE
 6. Wykluczenie cyfrowe jako przesłanka bezrobocia
 7. Kapitał ludzki i jego wykorzystanie na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 8. Ewolucja form zatrudnienia we współczesnym przedsiębiorstwie
 9. Płace w Polsce – zmiany poziomu / zróżnicowanie
 10. Analiza lokalnego rynku pracy na przykładzie wybranego powiatu
 11. Płaca minimalna i jej oddziaływanie na rynek pracy
 12. Rozwój wspólnego rynku pracy w UE
 13. Wykształcenie a pozycja pracobiorcy na rynku pracy
 14. Łączenie studiów z pracą (przyczyny/skutki)
 15. Innowacje we współczesnym przedsiębiorstwie na przykładzie …..
 16. Rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie na przykładzie ……

Studentów zainteresowanych wyborem mojego seminarium zapraszam do wcześniejszego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej

dr hab. Jacek Pietrucha, Prof. UE 

Problematyka: Rynki finansowe (zwłaszcza rynek walutowy i pieniężny), Ekonomia rynków finansowych, Płatności elektroniczne, Pieniądz i polityka pieniężna, Koniunktura gospodarcza, Wzrost gospodarczy, Międzynarodowy system walutowy, Integracja europejska (w tym walutowa), Innowacje i postęp technologiczny.


Wybrane tytuły prac:

1. Reakcja kursu EUR/PLN na publikację danych makroekonomicznych

2. Nowe benchmarki na tynku pieniężnym

3. Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na tle UE

4. Innowacyjność gospodarek europejskich w świetle rankingów innowacyjności

5. Struktura handlu zagranicznego Polski po przystąpieniu do UE

6. Wskaźniki wyprzedzające koniunktury w warunkach polskiej gospodarki

7. Zmiana strategii rozwoju gospodarczego Chin

8. Brexit i jego konsekwencje dla Unii Europejskiej

9. Polityka luzowania ilościowego. Przyczyny i skutki

10. Płatności elektroniczne i ich ryzyko

dr Magdalena Tusińska

Problematyka: studia przypadków dotyczące konkretnych przedsiębiorstw/rynków (na których te przedsiębiorstwa funkcjonują), współczesne problemy gospodarcze, nierówności ekonomiczne (różne rodzaje i przekroje), analiza systemów gospodarczych krajów, makroekonomia i ekonomia międzynarodowa, zagadnienia dotyczące integracji europejskiej, propozycje własne Studentów (zgodne z kierunkiem).

 

Przykładowe tematy prac:

 1. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie...
 2. Innowacje w przedsiębiorstwie na przykładzie …
 3. Rynek ... (np. informacji, samochodów itd.) w Polsce/Unii Europejskiej/...
 4. Konkurencyjność/innowacyjność gospodarki na przykładzie ...
 5. Problem wykluczenia cyfrowego w ... (np. krajach europejskich)
 6. Wykluczenie społeczne i metody walki z tym zjawiskiem na przykładzie...
 7. Nierówności dochodowe w krajach ...
 8. Problem luki cyfrowej między kobietami a mężczyznami w...
 9. Nierówności szans w obszarze (np. edukacji) w krajach ...
 10. Sytuacja ... (np. kobiet) na ... (np. rynku pracy) - problem nierówności szans.
 11. System gospodarczy ...(np. Niemiec, Szwecji itd.)
 12. Znaczenie polityki gospodarczej ... (np. Irlandii, USA itd.) w latach ... /w czasie kryzysu ...
dr hab. Renata Pęciak  

Problematyka: zagadnienia makroekonomiczne, polityka gospodarcza i rola państwa w gospodarce (ujęcie teoretyczne i empiryczne), uwarunkowania instytucjonalne rozwoju społeczno-gospodarczego, problemy gospodarki światowej w XX i XXI wieku, ekonomia rozwoju (teorie rozwoju; dylematy rozwojowe krajów na średnim i niskim poziomie rozwoju), potencjał rozwojowy gospodarek wschodzących, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarek azjatyckich, uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w gospodarkach wschodzących, finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw, współczesne teorie ekonomiczne; ekonomia heterodoksyjna (szczególnie nurt instytucjonalny); ekonomia neoliberalna, doktryny ekonomiczne i historia myśli ekonomicznej.

 

Wybrane tematy prac:

 1. Problemy rozwojowe współczesnego świata
 2. Megatrendy we współczesnej gospodarce globalnej
 3. Dylematy zrównoważonego rozwoju
 4. Potencjał rozwojowy wybranych gospodarek wschodzących
 5. Perspektywa współpracy grupy BRICS
 6. Rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie gospodarki (np.) Chin  (wybrane gospodarki wysokorozwinięte i rozwijające się)
 7. System gospodarczy na przykładzie wybranej gospodarki (gospodarek europejskich, azjatyckich, latynoamerykańskich)
 8. Rola państwa we współczesnych gospodarkach
 9. Rozwój sektora MSP w Polsce
 10. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X 
prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta

Problematyka: współczesne problemy gospodarki światowej, systemy gospodarcze państw, polityka gospodarcza Polski od początku transformacji, w tym polityka fiskalna, monetarna, dochodowa, zagadnienia gospodarcze II Rzeczypospolitej, Górny Śląsk w okresie międzywojennym- problemy gospodarcze, teoretyczne problemy makroekonomiczne i ich związek z praktyką gospodarczą, polityka rynku pracy, problematyka z zakresu historii myśli ekonomicznej, propozycje studentów.


Wybrane tytuły prac:

 1. Skutki restrukturyzacji górnictwa na Górnym Śląsku
 2. Rozwój gospodarki Polski w dobie ostatnich Jagiellonów
 3. Nowojorska giełda papierów wartościowych a giełda papierów wartościowych w Warszawie - porównanie
 4. Kapitał finansowy we współczesnej gospodarce
 5. Ekonomiczny wymiar inwestowania w nieruchomości
 6. Gospodarka Chorwacji po rozpadzie Jugosławii
 7. Gospodarka i polityka w Związku Radzieckim w latach 1917-1945
 8. Przemysł górnośląski od końca XIX w. do wybuchu II wojny światowej
 9. Hiperinflacja w Republice Weimarskiej po zakończeniu I wojny światowej
 10. Kraje rozwijające się w procesie globalizacji
 11. Historia pieniądza w Polsce przedmerkantylistycznej
 12. Stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomości mieszkalne na przykłądzie Warszawy i Krakowa – analiza porównawcza
dr hab. Rafał Żelazny

Problematyka: Ekonomika informacji i wiedzy, Gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo wiedzy (aspekty makro, mezo i mikroekonomiczne), Strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (poziom lokalny, regionalny, krajowy), Innowacje, transfer i komercjalizacja technologii, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), Koniunktura gospodarcza, wzrost i rozwój gospodarczy, inteligentny wzrost (smart growth).


Wybrane tytuły prac:

 1. Społeczeństwo informacyjne w wybranym mieście - aspekty teoretyczne i praktyczne 
 2. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na przykładzie wybranego miasta 
 3. Determinanty rozwoju e-administracji w wybranych miastach  
 4. Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy w rozwoju wybranego miasta 
 5. Koncepcja inteligentnego miasta - case studies  
 6. Inteligentne miasto we wzroście gospodarczym opartym na wiedzy i innowacjach      
 7. Specyfika systemu wsparcia przedsiębiorczości, innowacyjności i transferu technologii w wybranych miastach