Seminaria dyplomowe/magisterskie

Kierunek Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Barbara Danowska-Prokop, Prof UE

Problematyka na seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, w tym teoria państwa i ewolucja jego roli w polityce gospodarczej, polityka gospodarcza; z historii ekonomii, z historii myśli ekonomicznej, w tym ekonomii przedklasycznej, ekonomii klasycznej, ekonomii neoklasycznej i współczesnej ekonomii oraz historii gospodarczej powiązanej z ewolucją procesu gospodarowania i zmianą warunków podejmowania decyzji przez jednostki gospodarującej; propozycje studentów.

Przykładowe tematy:

 1. Leasing i jego specyfika
 2. Leasing jako źródło finasowania dzielności przedsiębiorstwa
 3. Aspekty teoretyczne funkcjonowania przedsiębiorstwa/przedsiębiorcy
 4. Teoretyczna koncepcja przedsiębiorcy
 5. Procesy migracyjne a zmiany demograficzne w Polsce
 6. Bogactwo i ubóstwo jako problem ekonomiczny – ujęcie retrospektywne
 7. System emerytalny i jego ewolucja
 8. Państwo we współczesnej myśli ekonomicznej (zmiany w postrzeganiu roli państwa)
 9. Od liberalizmu do populizmu
 10. Budżet obywatelski
 11. Pieniądz w doktrynie merkantylizmu
 12. Historia pieniądza
 13. Własność, wolność i gospodarowanie
 14. Problemy ekonomiczne II Rzeczypospolitej oraz Górnego Śląska 

 

dr hab. Jacek Pietrucha, Prof. UE 

Zakres tematyczny

 • Rynki finansowe (zwłaszcza rynek walutowy i pieniężny),
 • Ekonomia rynków finansowych,
 • Płatności elektroniczne, Pieniądz i polityka pieniężna,
 • Koniunktura gospodarcza,
 • Wzrost gospodarczy,
 • Międzynarodowy system walutowy,
 • Integracja europejska (w tym walutowa),
 • Innowacje i postęp technologiczny.


Przykładowe tematy prac:

 1. Woja w Ukrainie i jej konsekwencje dla gospodarki
 2. Polityka luzowania ilościowego w okresie pandemii. Przyczyny i skutki
 3. Płatności elektroniczne i ich ryzyko
 4. Reakcja kursu EUR/PLN na publikację danych makroekonomicznych
 5. Nowe benchmarki na tynku pieniężnym
 6. Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na tle UE
 7. Innowacyjność gospodarek europejskich w świetle rankingów innowacyjności
 8. Struktura handlu zagranicznego Polski po przystąpieniu do UE
 9. Wskaźniki wyprzedzające koniunktury w warunkach polskiej gospodarki
 10. Zmiana strategii rozwoju gospodarczego Chin

 

Prof. dr hab. Stanisław Bogusław SwadźbaZakres tematyczny:
 • Współczesna gospodarka światowa.
 • Systemy gospodarcze i ich ewolucja.

Oczywiście studenci mogliby pisać na inne tematy mieszczące się w ramach makroekonomii i ekonomii międzynarodowej.

Przykładowe tematy prac:

 1. Wpływ COVID-19 na procesy globalizacji w gospodarce światowej,
 2. Wpływ COVID-19 na procesy integracji europejskiej,
 3. Wpływ COVID-19 na poziom wolności gospodarczej na świecie,
 4. Wpływ COVID-19 na rozwój chińskiej gospodarki,
 5. Wpływ COVID-19 na zmiany w handlu międzynarodowym,
 6. Wojna na Ukrainie a zmiany w handlu międzynarodowym,
 7. Wojna na Ukrainie a sytuacja na światowym rynku paliw,
 8. Wojna na Ukrainie a sytuacja na światowym rynku produktów rolnych.
dr hab. Renata Pęciak, Prof. UE  

Zakres tematyczny:

 • Problemy rozwojowe współczesnego świata, np.
  • megatrendy we współczesnej gospodarce globalnej
  • dylematy rozwoju: problem ubóstwa, zrównoważony rozwój, rozwój w warunkach ograniczonych zasobów, nierówności społeczne, nierówności dochodowe;
  • rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie wybranej gospodarki (wybrane gospodarki wysokorozwinięte i rozwijające się)
  • system gospodarczy na przykładzie wybranej gospodarki (gospodarek europejskich, azjatyckich, latynoamerykańskich)
  • uwarunkowania instytucjonalne rozwoju społeczno-gospodarczego w wybranych gospodarkach,
  • grupa BRIC(S) – koncepcja, potencjał, perspektywa współpracy
 • Zagadnienia makroekonomiczne, np.:
  • polityka gospodarcza państwa (fiskalna i monetarna),
  • rola państwa we współczesnych gospodarkach (ujęcie teoretyczne i empiryczne),
  • uwarunkowania instytucjonalne rozwoju społeczno-gospodarczego,
  • inflacja, rynek pracy, kryzysy gospodarcze w wybranych gospodarkach
 • Zagadnienia mikroekonomiczne, np.:
  • dotyczące przedsiębiorstwa: strategie firmy, finansowanie działalności na przykładzie firmy X, uwarunkowania działalności firm na wybranych rynkach,
 • Teorie ekonomiczne, np:
  • współczesne teorie ekonomiczne,
  • ekonomia heterodoksyjna (szczególnie nurt instytucjonalny, ekonomia behawioralna, ekonomia rozwoju),
  • ekonomia neoliberalna.

Propozycje temat prac dyplomowych (lista otwarta):

 1. Rozwój społeczno-gospodarczy Chin
 2. Idea państwa dobrobytu na przykładzie krajów skandynawskich
 3. Konkurencyjność gospodarki Szwajcarii
 4. Wybrane kryzysy w gospodarkach wschodzących
 5. Problem ubóstwa w krajach rozwijających się
 6. Nierówności dochodowe w krajach wysokorozwiniętych 
 7. Rozwój sektora MSP w Polsce
 8. Znaczenie sektora MSP w krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza
 9. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X
 10. Kredyt jako forma finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 11. Uwarunkowania prowadzenia działalności przedsiębiorstw w wybranej gospodarce (gospodarki europejskie, gospodarki na rynkach wschodzących)
 12. Strategia przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X
 13. Fleksybilne formy zatrudnienia w gospodarce
 14. Konkurencyjność przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X

 

prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta
Zakres tematyczny:
 • Współczesne problemy gospodarki światowej
 • Polityka gospodarcza Polski od początku transformacji
 • Teoretyczne problemy makroekonomiczne i ich związek z praktyką gospodarczą
 • Zagadnienia gospodarcze i teorie ekonomiczne II RP
 • Polityka rynku pracy
 • Problematyka z zakresu historii myśli ekonomicznej
 • Systemy gospodarcze państw
 • Propozycje studentów

Przykładowe tematy prac:
 1. Ewolucja znaczenia polityki społecznej oraz jej przyszłość i zagrożenia,
 2. Problemy gospodarcze Niemiec w XXI wieku,
 3. Wielki kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w latach 1929-1933,
 4. Gospodarka Niemiec po II wojnie światowej,
 5. Finansowanie profesjonalnych klubów sportowych na przykładzie KKS Lecha Poznań i RTS Widzewa Łódź,
 6. Przemiany polityczno-gospodarcze w Chinach podczas rządów komunistycznych oraz Wielkiego Skoku Naprzód,
 7. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy,
 8. Rozwój i bezpieczeństwo gospodarki elektronicznej na świecie i w Polsce,
 9. Rozwój gospodarki Polski w dobie ostatnich Jagiellonów,
 10. Historia pieniądza w Polsce przedmerkantylistycznej.
dr hab. Rafał Żelazny, Prof. UE

Zakres tematyczny:

 •    - innowacje, innowacyjność, konkurencyjność
 •    - transfer i komercjalizacja technologii ze szczególnym uwzględnieniem ICT
 •    - proces cyfryzacji w działalności podmiotów gospodarczych
 •    - przemysł 4.0
 •    - atrakcyjność inwestycyjna

Przykładowe tematy prac:

 1. Stymulanty i bariery innowacyjności na przykładzie,
 2. Wybranego przedsiębiorstwa, instytucji lub branży,
 3. Transfer i komercjalizacja technologii na przykładzie wybranego,
 4. Przedsiębiorstwa lub branży,
 5. Ekonomiczne aspekty cyfryzacji na przykładzie wybranego,
 6. Przedsiębiorstwa, instytucji, konsumenta lub branży,
 7. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach koncepcji przemysłu 4.0,
 8. Atrakcyjność inwestycyjna jako determinanta decyzji menedżerskich.