Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Kornelia Batko

NAJWAŻNIEJSZE ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH (w języku polskim)

 1. Batko K., Bartuś K., Lorek P. (2017): Business Intelligence Systems: Barriers during Implementation. [W:] Strategic Performance Management. New Concept and Contemporary Trends, Jabłoński M. (red.), Nova Science Publishers, New York, ISBN 978-1-53612-681-5, ISBN 978-1-53612-682-2 (ebook), str. 299-327.

 2. Batko K. (2014): Informatyka dla organizacji ochrony zdrowia. W: C. M. Olszak (red.), Informatyka dla biznesu. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice, s. 274-316.

 3. Olszówka K. (2011): Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod redakcją C. M. Olszak. Wydawnictwo ŚWSZ, Katowice.

 4. Olszówka K. (2011): Przewodnik do obsługi platformy e-learningowej. Praca zbiorowa pod redakcją C. M. Olszak., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

 5. Olszówka K. (2007): Personalizacja portali internetowych. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Praca pod redakcją C. M. Olszak i E. Ziemby. PWN, Warszawa, s. 376-398.

 6. Olszówka K. (2007): Kształtowane wizerunku firmy w Internecie. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Praca pod redakcją C. M. Olszak i E. Ziemby. PWN, Warszawa, s. 74-96.

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY (w języku angielskim)

 1. Batko K. (2017): Relation between Dynamic Analytical Capabilities and Competitive Advantage- theoretical approach, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law”, Volume 16 Issue 3

 2. Batko K., Ślęzak-Prochazka I., Grzegorczyn S., Ślęzak A. (2016): Membrane transport in concentration polarization conditions: network thermodynamics model equations, Journal of Porous Media 17. IF 0.467, JCR.

 3. Batko K., Ślęzak-Prochazka I., Ślęzak A. (2015): Network Hybrid Form of the Kedem–Katchalsky Equations for Non-homogenous Binary Non-electrolyte Solutions: Evaluation of Pij Peusner’s Tensor Coefficients, Transport in Porous Media 106 (1) (2015). IF 1.460, JCR.

 4. Batko K., Ślęzak-Prochazka I., Grzegorczyn S., Ślęzak A. (2014):  Membrane transport in concentration polarization conditions: network thermodynamics model equations, Journal of Porous Media 17 (JCR, IF. 0, 707).

 5. Batko K., Ślęzak-Prochazka I., Ślęzak A. (2013): Evaluation the reflection coefficient of polymeric membrane in diffusive and convective conditions. Polimery w Medycynie 43(1) s.11-19.

 6. Batko K., Olszak C.M. (2012): The Use of Business Intelligence Systems in Healthcare Organizations in Poland, Federated Conference on Computer Science and Information Systems, pp. 997–1004.

 7. Batko K., Ślęzak A., Grzegorczyn S. (2012): Resistance Coefficients of Polymer Membrane with Concentration Polarization, Transport in Porous Media, Vol. 95, Nr. 1 pp. 151-170.

 8. Olszówka K., Jasik-Ślęzak J., Ślęzak A. (2011): Estimation of thickness of concentration boundary layers by osmotic volume flux determination, General Physiology and Biophysics, 30(2) s. 186-195.

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY (w języku polskim)

 1. Bartuś K., Batko K., Lorek P. (2018): Wykorzystanie rozwiązań Business Intelligence, Competitive Intelligence i Big Data w przedsiębiorstwach województwa śląskiego, Przegląd Organizacji Nr 2/2018, s. 33-39, ISSN: 0137-7221

 2. Batko K. (2017): Możliwości wykorzystania systemów analitycznych w usprawnianiu opieki zdrowotnej, „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 316,  s. 18-28.

 3. Batko K. (2017): Zarys koncepcji dynamicznych zdolności analitycznych organizacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej”, „Informatyka Ekonomiczna” 1(43).

 4. Bartuś K., Batko K., Lorek P. (2017): Diagnoza wykorzystania Big data w organizacjach. „Informatyka ekonomiczna” („Business Informatics”) Wydawnictwo UE Wrocław, ISSN 1507-3858 – 2017 w recenzji.

 5. Batko K. (2016): Możliwości wykorzystania Big Data w ochronie zdrowia, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" nr 42, redakcja naukowa Andrzej Kobyliński i Andrzej Sobczak.

 6. Batko K. (2015): Tworzenie portali korporacyjnych dla organizacji z sektora ochrony zdrowia, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, Nr 232, s. 7-22, ISSN 2083-8611.

 7. Batko K., Billewicz G. (2015): Dynamiczne zdolności analityczne organizacji czynnikiem kreowania przedsiębiorczości, „Przegląd Organizacji”, Nr 8, s. 15-22, ISSN 0137-7221.

 8. Batko K. (2014): Wizerunek organizacji z sektora ochrony zdrowia w opinii pacjentów i ekspertów– wyniki badań bezpośrednich. W: B. Kos (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych. Studia Ekonomiczne nr 187. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

 9. Batko K., Ślęzak-Prochazka I., A. Ślęzak (2014): Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 8. Ocena współczynników Peusnera Pij membrany polimerowej. Polimery w Medycynie 44(2), s. 89-107.

 10. Batko K., Ślęzak-Prochazka I., A. Ślęzak (2014):  Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 7. Ocena współczynników Peusnera Sij membrany polimerowej, Polimery w Medycynie 44(1) (2014).s. 39-49.

 11. Batko K., Ślęzak-Prochazka I., A. Ślęzak (2013): Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 6. Ocena współczynników Peusnera Kij membrany polimerowej, Polimery w Medycynie 43(4) (2013). s. 277–295.

 12. Batko K., Olszak C.M (2013): Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesowe w placówkach medycznych. W: Sobczak A. (red.), Zeszyt 29. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, Warszawa, s.701-717.

 13. Batko K., Billewicz G. (2013): E- usługi w biznesie i administracji publicznej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 136. B. Kos (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 47-64.

 14. Batko K., Ślęzak-Prochazka I., A. Ślęzak (2013): Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 1. Ocena współczynników Peusnera Rij membrany polimerowej, Polimery w Medycynie 43(2)  93-102.

 15. Batko K., Ślęzak-Prochazka I., A. Ślęzak (2013): Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 2. Ocena współczynników Peusnera Lij membrany polimerowej, Polimery w Medycynie 43(2)  103-109.

 16. Batko K., Ślęzak-Prochazka I., A. Ślęzak (2013): Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 3. Ocena współczynników Peusnera Hij membrany polimerowej, Polimery w Medycynie 43(2)  111-118.

 17. Batko K., Ślęzak-Prochazka I., A. Ślęzak (2013):  Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 4. Ocena współczynników Peusnera Wij membrany polimerowej, Polimery w Medycynie 43(4), s. 241-256.

 18. Batko K., Ślęzak-Prochazka I., A. Ślęzak (2013): Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 5. Ocena współczynników Peusnera Nij membrany polimerowej, Polimery w Medycynie 43(4) , s. 277-295.

 19. Batko K., Ślęzak-Prochazka I., A. Ślęzak (2013): Sieciowa postać równań Kedem-Katchalsky’ego dla ternarnych roztworów nieelektrolitów. 6. Ocena współczynników Peusnera Kij membrany polimerowej, Polimery w Medycynie 43(4).

 20. Batko K. (2012): Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w transformacji organizacji z sektora ochrony zdrowia- koncepcja e-zdrowie. W: Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki. Studia Ekonomiczne nr 100. Zeszyty Naukowe Wydziałowe. C. M. Olszak,  E. Ziemba (red.). Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

 21. Batko K., Olszak C. M. (2012): Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - na przykładzie AE Katowice e-Learning System. W: E-learning- narzędzia i praktyka. M. Dąbrowski, M. Zając (red.). Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

 22. Batko K., Billewicz G. (2012): E- usługi w biznesie i administracji publicznej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe. B. Kos (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice , s. 47-63.

 23. Batko K., Olszak C. M. (2011): Realizacja Koncepcji e- zdrowie w Polsce- studium przypadku. W: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań nauk ekonomicznych. Studia Ekonomiczne. Praca pod redakcją B. Kos. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.

 24. Olszówka K., Jasik-Ślęzak J., Ślęzak A. (2011): Ocena wartości współczynnika osmotycznego van’t Hoffa w warunkach polaryzacji stężeniowej układu membranowego. Polimery w Medycynie 41(2).

 25. Olszówka K., Jasik-Ślęzak J., Ślęzak A. (2010): Ocena wartości różnicy stężeń determinującej transport membranowy w warunkach polaryzacji stężeniowej. Polimery w Medycynie, T. 40, Nr 3, 54-61.

 26. Olszówka K., Jasik-Ślęzak J., Ślęzak A. (2010): Analiza transportu membranowego przy pomocy transformowanych równań Kedem-Katchalskyego. Polimery w Medycynie, T. 40, Nr 3, 47-53.

 27. Olszówka K. (2010): Personalizacja portali korporacyjnych, czyli dostosowanie portalu do preferencji zidentyfikowanego użytkownika. W: Informatyka Ekonomiczna. Informatyka w zarządzaniu. Praca pod redakcją J. Sobieskiej-Karpińskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

 28. Olszówka K., Ślęzak A. (2010): Uwarunkowania tworzenia e-społeczności w otoczeniu placówki medycznej. W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Praca pod redakcją J. Gołuchowskiego, A. Frączkiewicz-Wronki. Wydawnictwo AE, Katowice.

 29. Olszówka K. (2010): Technologie i systemy informatyczne w kreowaniu wizerunku organizacji opartych na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca zbiorowa pod redakcją C. M. Olszak i E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

 30. Olszówka K., Adamczewski T. (2009): Technologia portalowa w ochronie zdrowia.W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Praca pod redakcją J. Gołuchowskiego, A. Frączkiewicz-Wronki. Wydawnictwo AE, Katowice.

 31. Olszówka K., Adamczewski T., Olszak C. (2009): Struktury klastrowe w gospodarce elektronicznej. W: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Praca pod redakcją R. Knosali. OW PTZP, Opole, T1, s. 7-13.

 32. Olszówka K. (2009): Informatycznie wspomagane kreowanie wizerunku placówek ochrony zdrowia. W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym’09. Konwersja wiedzy. Praca pod redakcją J. Gołuchowskiego, A. Frączkiewicz-Wronki. Wydawnictwo AE, Katowice, s. 197-206.

 33. Olszówka K., Olszak C. M., Adamczewski T. (2008): Analiza możliwości wykorzystani wnioskowania przez przypadki w: Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą. Praca pod redakcją L. Kiełtyki. Wydawnictwo. Difin, Warszawa.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3