Sprawozdanie z konferencji pt. "Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej" z 19 października 2022

19 października 2022 r. odbyła się XIX Konferencja Naukowa z cyklu "Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej". Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych (MSE).

Otwarcia konferencji dokonała dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE - kierownik Katedry MSE wraz z dr hab. Izabelą Ostoj, prof. UE - dziekan Wydziału Ekonomii oraz dr hab. Robertem Wolnym, prof.  UE - prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem. Otwierający konferencję wskazali na duże znaczenie i aktualność problematyki, wokół której koncentrowały się tematy dyskutowane podczas obrad konferencyjnych, w szczególności implikacji pandemii COVID-19 oraz wojny na Ukrainie dla gospodarki światowej i procesów w niej zachodzących.

Sesję plenarną poprowadził dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W programie tej sesji wzięło udział czterech prelegentów. Dr hab. Piotr Trąpczyński, prof. UEP z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawił wyniki badań prowadzonych z prof. dr hab. Marianem Gorynią, które dotyczyły internacjonalizacji polskich eksporterów prowadzących działalność w warunkach pandemii COVID-19. Międzynarodową wymianę handlową towarami w latach 1995-2020 omówiła dr Eva Kovářová z VŠB - Technical University of Ostrava. Problematyka technologii informatycznych i ich znaczenia dla kreowania innowacji w sektorze usług została przedstawiona przez prof. dr hab. Marzennę Weresę ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i dr Magdalenę Marczewską z Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast dr hab. Paweł Folfas, prof. SGH zaprezentował wybrane aspekty pomiaru handlu za pomocą wartości dodanej i globalnych łańcuchów wartość w latach 2019-2021. W trakcie obrad tej sesji odbyła się także dyskusja nad prezentowanymi zagadnieniami.

Następnie odbyły się równolegle dwie sesje panelowe dotyczące wybranych zagadnień dotyczących procesów i zjawisk zachodzących w gospodarce światowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nowych technologii. Pierwszą sesję panelową poprowadziła dr hab. Alina Grynia reprezentująca filię Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie.

Tematyka tej części obrad dotyczyła odporności wymiany handlowej w zakresie usług opartych na wiedzy w UE, ekosystemów smart city w Polsce, uwarunkowań innowacyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pomocy publicznej na badania i rozwój udzielanej w Polsce po akcesji do UE oraz cyfryzacji w kontekście zrównoważonego rozwoju państw członkowskich UE. Równoległej sesji panelowej przewodniczyła dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE. Referaty prezentowane w tej części dotyczyły m.in. skutków pandemii COVID-19, opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem od wartości dodanej w Unii Europejskiej na przykładzie Niemiec, zagranicznych inwestycji bezpośrednich dokonywanych przez polskie firmy w Niemczech. W obu sesjach wystąpieniom towarzyszyły dyskusje zainspirowany pytaniami, które pojawiły się ze strony uczestników konferencji.

Ostatnią sesję poprowadził dr hab. Paweł Śliwiński, prof. UEP. Tematyka wystąpień w tej części dotyczyła współpracy gospodarczej Polski i Czech w dobie pandemii COVID-19, stabilności sektora finansowego w UE, inflacji w UE, działań podejmowanych przez Europejski Bank Centralny w sytuacjach kryzysowych, czynników determinujących pozycję geoekonomiczną Rosji w odniesieniu do regionu Europy Środkowej i Wschodniej. W trakcie obrad w tej sesji także pojawiły się pytania do prelegentów i wymiana poglądów na omawiane zagadnienia.

Podsumowania i zamknięcia konferencji dokonała dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE, dziękując wszystkim za udział w konferencji, w tym ciekawe prezentacje i inspirujące dyskusje. 

Partnerami konferencji było Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej – PECSA i Przegląd Europejski.