Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych dostępny jest w uczelnianym serwisie bibliograficznym Expertus (http://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/bib/).

 

"Gospodarka światowa w XXI wieku – niestabilność i adaptacja"

Monografia "Gospodarka światowa w XXI wieku – niestabilność i adaptacja" została opublikowana w Repozytorium Śląskiej Biblioteki Cyfrowej w ramach otwartego dostępu na licencji CC BY 4.0. Monografia jest dostępna pod adresem:

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/739675/edition/696347

Zmiany w gospodarce światowej wywołane pandemią COVID-19 (monografia, e-book)

Cel rozważań podjętych w ramach niniejszej monografii koncentruje się na zidentyfikowaniu oraz ocenie długookresowych skutków pandemii dla gospodarki światowej. W szczególności przedmiotem analizy uczyniono działania i procesy neutralizujące negatywne skutki pandemii w czasie jej trwania oraz dostosowujące podmioty do nowych warunków po jej zakończeniu. Do analizy wybrano kilka obszarów, które mają szczególnie istotne znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarki światowej. Należą do nich działania w sferze polityki ogólnogospodarczej i polityk sektorowych (handlowej, innowacyjnej, energetycznej) realizowane przez główne gospodarki świata lub odpowiednio na szczeblu globalnym, a także dostosowania związane z cyfryzacją oraz w ważnym dla handlu międzynarodowego sektorze transportowym.  W przeprowadzonych badaniach zastosowano metody studiów literaturowych, analizy danych zastanych, interpretacji, syntezy i wnioskowania. Skoncentrowano się na najbardziej aktualnych danych i źródłach informacji. Niniejsza monografia jest wynikiem badań realizowanych w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Publikację skierowano do badaczy podejmujących problematykę międzynarodowych stosunków gospodarczych, studentów, praktyków gospodarczych i tych wszystkich osób, które są zainteresowane aktualnie dokonującymi się przemianami w gospodarce światowej.

Autor: Małgorzata Dziembała, Sylwia Talar (red.
ISBN 978-83-7875-820-4
Liczba stron 158
Format PDF
Rok wydania 2022
Otwarty dostęp na licencji CC BY 4.0
Link: pełna wersja do pobrania

Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej w XXI w. (monografia)

Niniejsza monografia jest efektem cyklicznie organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach konferencji „Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej”, która odbyła się w październiku 2021 r. W ramach rozważań zaprezentowano aktualne wyniki badań nad internacjonalizacją, m.in. w zakresie wymiany handlowej, międzynarodowej konkurencyjności, umiędzynarodowienia sektora usług oraz działalności badawczo-rozwojowej. Wśród poruszanej problematyki znalazły się zagadnienia: umiędzynarodowienia sektora usług, roli internacjonalizacji w działalności przedsiębiorstw w gospodarce, konkurencyjności i wartości dodanej w eksporcie wybranych państw Azji Centralnej, pozycji USA i Chin w światowym handlu produktami high-tech na początku XXI w., handlu pomiędzy krajami Wspólnoty Niepodległych Państw, znaczenia systemu corporate governance w kształtowaniu klimatu inwestycyjnego kraju, znaczenia badań naukowych dla rozwoju korporacji transnarodowych, internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, zjawiska shared mobility w obliczu wyzwań klimatycznych. W swoich pracach autorzy wykorzystali różnorodne metody badawcze, głównie: metody wnioskowania, studia literaturowe, analiza statystyczna danych źródłowych oraz badania bezpośrednie w formie wywiadów i ankiet. Publikacja jest adresowana do osób zainteresowanych problematyką gospodarki światowej, a szczególnie procesów internacjonalizacji, jakie w niej zachodzą.

Autor Małgorzata FronczekRafał Świtała (red.)
ISBN 978-83-7875-802-0
Liczba stron 146
Format 170 x 140 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2022

Podmioty gospodarki światowej wobec pandemii COVID-19 (monografia)

Celem niniejszej monografii jest zbadanie wybranych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarki światowej w pierwszym okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w obszarze handlu międzynarodowego, międzynarodowego transferu kapitału w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich, rynku kapitałowego, działań antykryzysowych, zarządzania ryzykiem systemowym. Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów, które łączą wymiar poznawczy z aplikacyjnym. Wśród zagadnień poruszanych w rozważaniach wyróżniają się analizy wpływu pandemii COVID-19 na: polskie firmy działające na arenie międzynarodowej, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, sytuację na giełdach w krajach BRIC, międzynarodowe powiązania handlowe, pomoc publiczną ze strony państwa, ryzyko systemowe i zarządzanie nim, funkcjonowanie krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Autor Iwona PawlasAnna Czech (red.)
ISBN 978-83-7875-793-1
Liczba stron 132
Format 170 x 140 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2022

Podmioty i powiązania w gospodarce światowej w obliczu pandemii COVID-19

Autorzy: Małgorzata Dziembała, Sylwia Talar

Celem monografii jest diagnoza sytuacji i ocena krótkookresowych efektów pandemii COVID-19 dla gospodarki światowej. Horyzont czasowy analizy obejmuje głównie 2020 r. W prowadzonych badaniach zawartych w poszczególnych częściach publikacji wykorzystano najbardziej aktualne dostępne dane statystyczne i informacje, które częściowo obejmują też pierwszą połowę 2021 r. oraz okres bezpośrednio poprzedzający wybuch pandemii. W monografii dokonano przeglądu najnowszej literatury przedmiotu, dokumentów, raportów i wyników badań organizacji międzynarodowych. Do analizy wybrano natomiast najważniejsze zagadnienia, a w szczególności dotyczące ogólnej sytuacji w gospodarce światowej, funkcjonowania przedsiębiorstw jako podstawowych jej podmiotów, zmian w samym procesie globalizacji, przekształceń w międzynarodowych powiązaniach handlowych, rozwoju e-commerce i ogólnej cyfryzacji handlu, funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz rynku usług transportowych i światowego rynku energetycznego.

ISBN 978-83-7875-753-5  Liczba stron 184. Rok wydania 2021.

 

 

Inkluzywna gospodarka światowa – szanse i wyzwania

 

Autorzy: Iwona Pawlas, Sylwia Talar, Małgorzata Dziembała, Katarzyna Czech

"(...) to pierwsza na polskim ekonomicznym rynku piśmienniczym publikacja naukowa poświęcona w tak kompleksowy, wieloaspektowy, wszechstronny i pogłębiony sposób problematyce wyzwań inkluzywnego rozwoju gospodarki światowej. (…) Monografia sygnalizuje jedne z największych, o ile nie najważniejsze wyzwania stojące przed światowym systemem gospodarczym w XXI wieku, z którymi wszystkie podmioty gospodarki światowej, bez względu na swój poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, muszą się zmierzyć. Wskazuje to na jej unikatowość i nowatorstwo. (…) Książka w sposób naukowy i jednocześnie przystępny oraz przejrzysty przedstawia problem inkluzywnego rozwoju gospodarki światowej i będzie pełnić też rolę popularyzatorską tego ważnego i ważkiego problemu. Ma wszelkie atrybuty, by znaleźć czytelników wśród naukowców, studentów, praktyków i decydentów gospodarczych”.

Z recenzji dr hab. Krystyny Żołądkiewicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

ISBN: 978-83-208-2383-7 Liczba stron: 180 Rok wydania: 2020 Miejsce wydania: Warszawa Wydanie: I

 

Wybrane problemy globalne w gospodarce światowej w drugiej dekadzie XXI wieku

Autorzy: Anna Czech, Małgorzata Fronczek, Rafał Świtała

Monografia zawiera aktualne wyniki badań dotyczących wybranych globalnych wyzwań stojących przed światową gospodarką i poszczególnymi państwami. Poruszono w niej kwestie gospodarczego wymiaru międzynarodowego terroryzmu, problemów demograficznych i prób poszukiwania ich rozwiązania oraz zapewnienia dostaw energii w kontekście konieczności ochrony środowiska naturalnego. Wszystkie zagadnienia łączy to, że choć nie we wszystkich państwach dane zjawisko pojawia się w tym samym wymiarze czy natężeniu, to jego skutki oddziałują na wszystkie kraje, a rozwiązanie problematyki przekracza możliwości pojedynczych państw, wymuszając przyjęcie globalnej perspektywy.

ISBN 978-83-7875-651-4 Liczba stron 82 Rok wydania 2020

 

Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery – udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej

Autorzy: Tadeusz Sporek, Małgorzata Dziembała, Joanna Kos-Łabędowicz

Monografia prezentuje zagadnienia dotyczące państw Ameryki Łacińskiej i ich powiązań z gospodarką światową. W jej ramach przedstawiono rozwój społeczno-ekonomiczny państw rozwijających się zachodniej hemisfery oraz zwrócono szczególną uwagę na różne aspekty realizowanej w nich polityki gospodarczej na przestrzeni ostatnich lat, zwłaszcza na założenia wdrażanych programów i podejmowanych inicjatyw. Autorzy omówili sytuację w handlu zagranicznym, udział krajów w światowych przepływach kapitału, pozycję regionu na światowym rynku e-commerce, realizowane przezeń polityki na rzecz innowacji oraz uwarunkowania geopolityki surowcowej państw Ameryki Łacińskiej.

ISBN 978-83-7875-577-7 Liczba stron 216 Rok wydania 2019

 

Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Autorzy: Małgorzata Dziembała, Joanna Kos-Łabędowicz, Sylwia Talar

Monografia składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu. W pierwszym rozdziale przedstawiono kierunki zmian zachodzących w polityce handlowo-inwestycyjnej Stanów Zjednoczonych. Pozycja i powiązania handlowe USA są przedmiotem analizy w rozdziale drugim. Podstawowym okresem badania są lata 2005-2017. Celem rozdziału trzeciego jest ocena pozycji USA na światowym rynku e-commerce. Rozdział czwarty opisuje przepływy kapitałowe w formie bezpośrednich inwestycji, w które zaangażowane są albo amerykańskie przedsiębiorstwa lokujące swój kapitał poza granicami kraju, albo zagraniczni inwestorzy prowadzący interesy w Stanach Zjednoczonych. W rozdziale piątym skoncentrowano się na roli i znaczeniu amerykańskich korporacji amerykańskich w gospodarce światowej. Przedstawiono etapy rozwoju korporacji amerykańskich, następnie wskazano największe korporacje amerykańskie na tle przedsiębiorstw o globalnym zasięgu działania ujęte w Światowym raporcie inwestycyjnym. Omówiono znaczenie przedsiębiorstw międzynarodowych dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, analizując także realizowaną przez nie wymianę handlową, w tym z filiami zagranicznymi. W rozdziale szóstym podjęto rozważania dotyczące umiędzynarodowienia działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej w USA, w którym to procesie aktywnie uczestniczą korporacje amerykańskie.

ISBN 978-83-7875-491-6 Liczba stron 160 Rok wydania 2018

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3