Publikacje pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Szczegółowy wykaz publikacji pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych dostępny jest w uczelnianym serwisie bibliograficznym Expertus (http://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/bib/).

 

 

Podmioty i powiązania w gospodarce światowej w obliczu pandemii COVID-19

Autorzy: Małgorzata Dziembała, Sylwia Talar

Celem monografii jest diagnoza sytuacji i ocena krótkookresowych efektów pandemii COVID-19 dla gospodarki światowej. Horyzont czasowy analizy obejmuje głównie 2020 r. W prowadzonych badaniach zawartych w poszczególnych częściach publikacji wykorzystano najbardziej aktualne dostępne dane statystyczne i informacje, które częściowo obejmują też pierwszą połowę 2021 r. oraz okres bezpośrednio poprzedzający wybuch pandemii. W monografii dokonano przeglądu najnowszej literatury przedmiotu, dokumentów, raportów i wyników badań organizacji międzynarodowych. Do analizy wybrano natomiast najważniejsze zagadnienia, a w szczególności dotyczące ogólnej sytuacji w gospodarce światowej, funkcjonowania przedsiębiorstw jako podstawowych jej podmiotów, zmian w samym procesie globalizacji, przekształceń w międzynarodowych powiązaniach handlowych, rozwoju e-commerce i ogólnej cyfryzacji handlu, funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz rynku usług transportowych i światowego rynku energetycznego.

ISBN 978-83-7875-753-5  Liczba stron 184. Rok wydania 2021.

 

 

 

Inkluzywna gospodarka światowa – szanse i wyzwania

 

Autorzy: Iwona Pawlas, Sylwia Talar, Małgorzata Dziembała, Katarzyna Czech

"(...) to pierwsza na polskim ekonomicznym rynku piśmienniczym publikacja naukowa poświęcona w tak kompleksowy, wieloaspektowy, wszechstronny i pogłębiony sposób problematyce wyzwań inkluzywnego rozwoju gospodarki światowej. (…) Monografia sygnalizuje jedne z największych, o ile nie najważniejsze wyzwania stojące przed światowym systemem gospodarczym w XXI wieku, z którymi wszystkie podmioty gospodarki światowej, bez względu na swój poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, muszą się zmierzyć. Wskazuje to na jej unikatowość i nowatorstwo. (…) Książka w sposób naukowy i jednocześnie przystępny oraz przejrzysty przedstawia problem inkluzywnego rozwoju gospodarki światowej i będzie pełnić też rolę popularyzatorską tego ważnego i ważkiego problemu. Ma wszelkie atrybuty, by znaleźć czytelników wśród naukowców, studentów, praktyków i decydentów gospodarczych”.

Z recenzji dr hab. Krystyny Żołądkiewicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

ISBN: 978-83-208-2383-7 Liczba stron: 180 Rok wydania: 2020 Miejsce wydania: Warszawa Wydanie: I

 

 

Wybrane problemy globalne w gospodarce światowej w drugiej dekadzie XXI wieku

Autorzy: Anna Czech, Małgorzata Fronczek, Rafał Świtała

Monografia zawiera aktualne wyniki badań dotyczących wybranych globalnych wyzwań stojących przed światową gospodarką i poszczególnymi państwami. Poruszono w niej kwestie gospodarczego wymiaru międzynarodowego terroryzmu, problemów demograficznych i prób poszukiwania ich rozwiązania oraz zapewnienia dostaw energii w kontekście konieczności ochrony środowiska naturalnego. Wszystkie zagadnienia łączy to, że choć nie we wszystkich państwach dane zjawisko pojawia się w tym samym wymiarze czy natężeniu, to jego skutki oddziałują na wszystkie kraje, a rozwiązanie problematyki przekracza możliwości pojedynczych państw, wymuszając przyjęcie globalnej perspektywy.

ISBN 978-83-7875-651-4 Liczba stron 82 Rok wydania 2020

 

 

Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery – udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej

Autorzy: Tadeusz Sporek, Małgorzata Dziembała, Joanna Kos-Łabędowicz

Monografia prezentuje zagadnienia dotyczące państw Ameryki Łacińskiej i ich powiązań z gospodarką światową. W jej ramach przedstawiono rozwój społeczno-ekonomiczny państw rozwijających się zachodniej hemisfery oraz zwrócono szczególną uwagę na różne aspekty realizowanej w nich polityki gospodarczej na przestrzeni ostatnich lat, zwłaszcza na założenia wdrażanych programów i podejmowanych inicjatyw. Autorzy omówili sytuację w handlu zagranicznym, udział krajów w światowych przepływach kapitału, pozycję regionu na światowym rynku e-commerce, realizowane przezeń polityki na rzecz innowacji oraz uwarunkowania geopolityki surowcowej państw Ameryki Łacińskiej.

ISBN 978-83-7875-577-7 Liczba stron 216 Rok wydania 2019

 

 

Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Autorzy: Małgorzata Dziembała, Joanna Kos-Łabędowicz, Sylwia Talar

Monografia składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu. W pierwszym rozdziale przedstawiono kierunki zmian zachodzących w polityce handlowo-inwestycyjnej Stanów Zjednoczonych. Pozycja i powiązania handlowe USA są przedmiotem analizy w rozdziale drugim. Podstawowym okresem badania są lata 2005-2017. Celem rozdziału trzeciego jest ocena pozycji USA na światowym rynku e-commerce. Rozdział czwarty opisuje przepływy kapitałowe w formie bezpośrednich inwestycji, w które zaangażowane są albo amerykańskie przedsiębiorstwa lokujące swój kapitał poza granicami kraju, albo zagraniczni inwestorzy prowadzący interesy w Stanach Zjednoczonych. W rozdziale piątym skoncentrowano się na roli i znaczeniu amerykańskich korporacji amerykańskich w gospodarce światowej. Przedstawiono etapy rozwoju korporacji amerykańskich, następnie wskazano największe korporacje amerykańskie na tle przedsiębiorstw o globalnym zasięgu działania ujęte w Światowym raporcie inwestycyjnym. Omówiono znaczenie przedsiębiorstw międzynarodowych dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, analizując także realizowaną przez nie wymianę handlową, w tym z filiami zagranicznymi. W rozdziale szóstym podjęto rozważania dotyczące umiędzynarodowienia działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej w USA, w którym to procesie aktywnie uczestniczą korporacje amerykańskie.

ISBN 978-83-7875-491-6 Liczba stron 160 Rok wydania 2018