Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Anna Czech

 • A. Czech, (2020) Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla nośników konwecyjnych (W:) Wybrane problem globalne w gospodarce światowej w drugiej dekadzie XXI wieku. Prac. Nauk. A. Czech, M. Fonczek, R. Światła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonimczego w Katowicach , 2020, w druku
 • A. Czech, (2020)  Bezpieczeństwo energetyczne Polski – analiza wybranych wskaźników ekonomicznych. (w:) Innowacyjny rozwój. Inteligentne organizacje. Red. C. Olszak,. R. Wolny, Wydawnictwo Uniwersytetu w Katowicach 2020, w druku
 • A. Czech, (2020) Środowiskowy aspekt bezpieczeństwa energetycznego Polski w świetle zasady zrównoważonego rozwoju, (w:) W kierunku nowej polityki energetycznejj. T.1, Red. P. Kwiatkiewicz, Poznań, Ziellona Góra, 2020, s. 79-92. ISBN 978-83-64541-42-1
 • A. Czech, S. Czech, (2020) Nowe trendy w ekonomii w prerspektywie instytucjonalizamu. (w:) Instytucje w teorii I praktyce. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Red. nauk. H. Pondel, S. Kuźmar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2020, s. 38-47.
 • A. Czech. (2019) Wyczerpywanie się surowców a bezpieczeństwo energetyczne,(w:) Sporek T., Czech A., Fronczek M., Kos-Łabędowicz J., Pomiędzy polityką a ideologią – globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 63-86.
 • A. Czech (2019): Geopolityka energetyczna państw Ameryki Łacińskiej. (w:) Kraje rozwijające się zachodniej hemisfey – udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki świawtowej. Red. nauk. T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2019, s. 175-184, ISBN 978-83-7875-577-7.
 • T. Sporek., A. Czech, Red. Naukowa : Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018., ISBN 978-83-7875-483-1.
 • A. Czech. (2018) Analiza wybranych wskaźników bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście zrównoważonego rozwoju. “Gospodarka regionalna I międzynarodowa”, Studia i Prace WNEIZ US nr 53/2, Wydział Nauk Ekonomicznych I Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński 2018, s.23-35, DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-0
 • A. Czech. (2018) Ekonomiczny wymiar bezpieczestwa ekonomicznego Polski. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 523, Uniwersytet Wrocławski 2018,  s. 105- 119, DOI: 10.15611/pn.2018.523.09
 • A. Czech. (2018) Strategiczny wymiar potencjału energetycznego Stanów Zjednoczonych. (w:) Atrybuty mocartowości Stanów Zjednoczonych. Red. Nauk. T. Sporek, I.Pawlas, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 68-87, ISBN 987-83-7875-479-4.
 • Red. nauk. T. Sporek, A. Czech: Zjawiska I procesy w globalnej gospodarce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018. ISBN: 978-83-7875-483-1.
 • A. Czech: Energy crises in contemporary world. In: V. Pavlat, O. Schlossberger (ed.), Proceedings of the 8th International Conference on „Financial Markets: Current State & Future Perspectives”. Prague: Vysoka skola financni a spravni, 2017, p.31-36, ISBN 978-80-7408-159-0.
 • A. Czech: Economic dimension of Polish energy security. Oeconomia Copernicana 2017, vol. 8 issue 3, September, p-ISSN 2083-1277, e-ISNN 2353-1827. s. 383 – 399. doi: 10.24136/oc.v8i3.24
 • A. Czech: Zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. (w:) Unia Europejska wobec wybranych zewnętrznych wyzwań XXI wieku. Red. Nauk. T. Sporek, M. Fronczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s.152-178, ISBN 978-83-7875-386-5.
 • A. Czech: Uwarunkowania polskiej polityki energetycznej w kontekście postulatu zrównoważonego rozwoju. „Studia Ekonomiczne” nr 269, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s.50-61, ISSN 2083-8611.
 • A. Czech: Współpraca Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego z wybranymi państwami. „Studia Ekonomiczne” nr 228, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 22-36, ISNN 2083-8611.
 • A. Czech: Sytuacja energetyczna państw BRICS. (w:) Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej. Red. Nauk. T. Sporek, K. Czech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 156-173, ISBN 978-83-7875-261-5.
 • A. Czech, Stanowisko Unii Europejskiej wobec paliw kopalnianych. „Studia Ekonomiczne” nr 184, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 39-53, ISNN 2083-8611.
 • A. Czech: Miejsce Polski w polityce energetycznej Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Nr 756 – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 57/2013, Miejsce Polski w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, Red. Halina Nakonieczna-Kisiel, s. 91-101, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842.
 • A. Czech: Kryzysy energetyczne we współczesnym świecie. (w:) Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. Tom 1. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 315, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s.167-174, ISSN 1899-3192.
 • A. Czech: Bezpieczeństwo energetyczne Polski a odnawialne źródła energii. (w:) Polityka ekonomiczna,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 307 "Polityka ekonomiczna" red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s.92-99, ISSN 1899-3192.
 • A. Czech: Regionalna współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. „Studia Ekonomiczne” nr 172, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 81-94, ISNN 2083-8611.
 • A. Czech: Znaczenie surowców energetycznych w gospodarce światowej (w:) Gospodarka światowa w XXI wieku – mechanizmy i sprzężenia, pr. zb. Pod red. T. Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s.127-147. ISBN 978-83-7875-159-5.
 • A. Czech, J. Kos-Łabędowicz: Wpływ nowoczesnych technologii na decentralizację sieci energetycznych i bezpieczeństwo energetyczne Danii. Przegląd Zachodniopomorski, kwartalnik, Szczecin 2013, Zeszyt 3, Vol. 2, Wyd. naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s.95-108. ISNN 0552-4245. Numer indeksu 37136X.
 • A. Czech: Azjatycka współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. (w:) Współpraca gospodarcza w regionie Azji – stan obecny i perspektywy rozwoju, pr. zb. pod red. T. Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s.181-206. ISBN 978-83-7875-051-2.
 • A. Czech: Zarys ewolucji Wspólnego Rynku Energii w Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne, (w:) Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – Integracja regionalna w Europie i na świecie. red. T. Sporka, „Studia Ekonomiczne” nr 123, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 251-262,ISBN 978-83-78-75-059-8.
 • A. Czech, Rozwój gospodarczy Bułgarii i Rumunii w pierwszej dekadzie XXI wieku w kontekście procesów integracyjnych. (w:) Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pr. zb. pod red. T. Sporka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 145-165, ISBN 978-83-7246-720-1.
 • A. Czech, Polityczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego kraju. (w:) Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – wybrane zagadnienia. red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne” nr 85, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s.75-82, ISBN 978-83-7246-736-2, ISSN 2083-8611.
 • A. Czech, J. Kos-Łabędowicz, Bezpieczeństwo energetyczne a odnawialne źródła energii. (w:) Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – wybrane zagadnienia. red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne” nr 85, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 83-93, ISBN 978-83-7246-736-2, ISSN 2083-8611.
 • A. Czech: The challenges of EU's energy security in the globalized world. (w:) Globalization – Social and Economics Impacts’11, Elektronicny zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckiej konferencje, Zilina 2011, s. 61-66.
 • A. Czech: Wyzwania polskiego rynku energii elektrycznej i gazu na podstawie procesu unbundlingu. (w:) Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 166, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s.142-151, ISSN 1899-3192. 9.
 • A. Całek, M. Jaśniok, K. Kasperek, M. Piłat, ks. G. Polok, Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, pr. zb. , Wydanie II, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2011, rozdziały: 1.3,1.4; 2.1; 2.2; 4.2, ISBN 978-83-7246-508-5.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca