Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE

 • M. Dziembała, chapter 12: Catching up: a case for cohesion policy and regional development in Poland, (ed.) Visvizi, A., Matysek-Jędrych, A., Mroczek-Dąbrowska, K., Poland in the Single Market. London: Routledge 2021, doi.org/10.4324/9780429285301.
 • M. Dziembała, Does EU cohesion policy promote innovativeness of the less developed regions? The case of Polish voivodeships, w:   The impact of EU structural and investment funds on Greece (1981-2019). Successes, failures, lessons learned and comparisons with other EU members / ed. Nikos Apostolopoulos, Manos Papazoglou, Athens : Jean Monnet Centre of Excellence Governance, University of the Peloponnese, 2020, s. 213-237.
 • M. Dziembała, The role of EU cohesion policy in promoting smart and sustainable competitiveness in the regions of the Visegrad countries,  Journal of Science and Technology Policy Management 2020, vol. 11, iss. 3 s. 325-341.
 • I. Pawlas, S. Talar, M. Dziembała, Katarzyna Czech, Inkluzywna gospodarka światowa. Szanse i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020, ss. 179
 • M. Dziembała, Cohesion policy in Poland and in the Czech Republic challenges and prospects, “Studia Europejskie” 2019, nr 1 s. 133-156 DOI: 10.33067/SE.1.2019.08
 • M. Dziembała, Innowacyjność gospodarek Ameryki Łacińskiej, w:  Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery - udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej, red. nauk. T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019
 • M. Dziembała, Smart city as a steering center of the region's sustainable development and competitiveness,  in:  Smart Cities: Issues and Challenges. Mapping Political, Social and Economic Risks and Threats, ed. Anna Visvizi, Miltiadis D. Lytras, Amsterdam : Elsevier, 2019, s. 149-169
 • M. Dziembała,  Innovation policy for promoting inclusive growth and competitiveness in the EU and in Asian countries, Studia Europejskie 2018, nr 4 s. 199-211.
 • M. Dziembała, Do cross-border cooperation programmes contribute to competitiveness and cohesion? The case of the Polish-Czech borderland, Yearbook of the Institute of East –Central Europe: Central Europe’s economy: trends, issues, policies, eds. A.Visvizi, Vol. 16 (2018), Issue 3, pp. 39-67. ISSN 1732-1395.
 • M. Dziembała, Do EU cross-border cooperation programmes contribute to competitiveness and cohesion? The case of the Polish-Czech borderland, w: Yearbook of the Institute of East-Central Europe (Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej), Vol. 16 (2018), issue 3, ed. Anna Visvizi, Lublin 2018, s. 39- 67. ISSN 1732-1395.
 • M. Dziembała, J.Kos-Łabędowicz, S.Talar, Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, s. 158. ISBN 978-83-7875-491-6. M.Dziembała, rozdz.V: Rola i znaczenie amerykańskich korporacji transnarodowych, s.  94-115; M.Dziembała, rozdz. VI: Umiędzynarodowienie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej w Stanach Zjednoczonych, s. 116-140.
 • M. Dziembała, Social cohesion of Polish regions in the light of the EU membership / Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. ICEI 2018. May 17-18, 2018 Ostrava, Czech Republic / eds. Michaela Stanickova, Lukas Melecky, Eva Kovarova, Katerina Dvorokova, Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2018, s. 254-265.  Web of Science Core Collection.
 • M. Dziembała, Społeczny wymiar polityki spójności i jej efekty, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 537, Wrocław 2018, s. 9-22. DOI: 10.15611/pn.2018.537.01 ISSN 1899-3192; e-ISSN 2392-0041.
 • M. Dziembała, The economic and social cohesion of the NAFTA countries – selected aspects and policy recommendations, w: International Business and Global Economy 2018, no. 37, pp. 493-505, Institute of International Business, University of Gdańsk. ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496. DOI 10.4467/23539496IB.18.036.9409.
 • M. Dziembała, Wspieranie innowacji społecznych na rzecz zapewnienia spójności – doświadczenia wybranych krajów, w: „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 55 (3/2018), s. 149-161. DOI: 10.15584/nsawg.2018.3.9, ISSN 1890-5084.
 • M. Dziembała, Wspieranie innowacyjności regionów w Unii Europejskiej poprzez rozwój inteligentnych specjalizacji na przykładzie województwa śląskiego, Studia Oeconomica Posnaniensia 2018, vol. 6, no. 1 s. 115-134. DOI: 10.18559/SOEP.2018.1.7
 • M. Dziembała, Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw w USA – wnioski dla krajów Unii Europejskiej, w: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej, red. K. Wach, A. Marjański, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Łódź-Warszawa 2018, T. XIX, zeszyt 2, część I, s. 277-289. Wydawnictwo San. ISSN 2543-8190. 
 • M. Dziembała, Wymierny rezultat europejskiej solidarności – fundusze Unii Europejskiej, w: Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania, red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2018, ss. 259-281. ISBN 978-7556-928-5.
 • T. Sporek, M. Dziembała, J. Kos-Łabędowicz, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek USA, Chin i Unii Europejskiej w okresie 2006-2016, w: Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie, red. C.M. Olszak, G. Głód, Wyd. UE Katowice, Katowice 2018, s. 215-237. ISBN 978-83-78-75-449-7; e-ISBN 978-83-7875-450-3.
 • M. Dziembała, Rola innowacji w osiąganiu spójności społecznej, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, red. M. G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2016, Zeszyt 46 (2/2016), s. 191-201. ISSN 1898-5084.
 • M. Dziembała, Proximity and cohesion within the European Territorial Cooperation Programmes 2014-2020, in: (eds). E. Kovářová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková, Proceedings of the 3rd International conference on European Integration 2016, VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2016, s. 173-181. ISBN 978-80-248-3911-0.
 • M. Dziembała, Rozwój transgranicznych systemów innowacji w dobie globalizacji -  przykład regionu Venlo-Niederrhein, w: Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim, red. J. Borowiec, G. Wolska, B. Baran, s. 53-64. Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 416, Wydawnictwo UE we Wrocławiu 2016. ISSN 1899-3192 (e-ISSN 2392-0041).
 • M. Dziembała, Spójność społeczna regionów krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, red. E. Molendowski, J. Garlińska-Bielawska, Studia i Materiały, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, „Miscellanea Oeconomicae” 2016, nr 3 , t. I, Kielce 2016, s.215-222. ISSN 2081-2345.
 • M. Dziembała, Rola innowacji w osiąganiu spójności społecznej, w: „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Zeszyt 46, 2016/2, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Mikroekonomii, s. 191-201. ISSN 1898-5084.
 • M. Dziembała, Wyzwania dla polityki spójności realizowanej w Polsce w perspektywie 2014-2020, w: Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach nr 270, Katowice 2016, s. 69-76. ISSN 2083-8611.
 • M. Dziembała, Europejska polityka innowacji w perspektywie 2020, : Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Ekonomia 2016 (5), nr 272, s. 44-56. ISSN 2083-8611. ISSN 2449-5603.
 • M. Dziembała, Spójność ekonomiczno-społeczna w poszerzonej Unii Europejskiej, w: K. Czech, M. Dziembała, M. Fronczek, J. Kos-Łabędowicz, I. Pawlas, T. Sporek, S. Talar, Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2016, s. 35-60. ISBN 978-83-7875-306-3.
 • M. Dziembała, D. Czyżewska-Misztal, Wspieranie współpracy nauki i biznesu w polskich regionach na przykładzie województwa śląskiego i wielkopolskiego, w: Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością, red. M. Kosala, M. Urbaniec, A. Żur, UE w Krakowie, Kraków 2016 („Przedsiębiorczość międzynarodowa” 2 (1) 2016, s. 165-185. ISBN 978-83-65262-07-3.
 • M. Dziembała, The significance of social innovation in promoting inclusive growth in Asian countries, w: Dimensions of Regional Processes in the Asia-Pacific Region, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 413, eds. B. Drelich-Skulska, A. H. Jankowiak, Sz. Mazurek, s. 160-171. ISBN 978-83-7695-569-8.
 • M. Dziembała, Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw na świecie poprzez rozwój klastrów, w: Gospodarka światowa w XXI wieku – kierunki przemian, red. T. Sporek, UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 137-165. ISBN 978-83-7875-239-4.
 • M. Dziembała, Wspieranie inteligentnych specjalizacji regionów w Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, w: Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, red. E. Pancer-Cybulska, E. Szostak, Prace Naukowe nr 380, UE we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 279-288. ISBN 978-83-7695-439-4 (ISSN 1899-3192).
 • M. Dziembała, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Unii Europejskiej  i bariery jej rozwoju, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, red. E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2015, s. 178-191. ISBN 978-83-7417-859-4.
 • M. Dziembała, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej jako instrument wspierający ponadnarodową współpracę regionów, w: Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich, red. E. Małuszyńska, I. Musiałkowska, G. Mazur, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2015, s. 270-288. ISBN 978-83-7417-843-3.
 • M. Dziembała, Potencjał innowacyjny krajów BRICS, w:  Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, K. Czech, UE Katowice, Katowice 2015, s. 96-121. ISBN 978-83-7875-261-5.
 • M. Dziembała, Polityka spójności w latach 2014-2020, w:  Integracja europejska. Główne obszary badawcze, red. K. A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 327-339. ISBN: 978-83-63183-80-6.
 • M. Dziembała, Some reflections on the of the EU cohesion policy in supporting smart, sustainable and inclusive growth, In: ed. Vladislav Pavlát,  Otakar Schlossberger, Proceedings of the 7th International Conference on “Financial markets within the Globalization of World Economy”, Prague: VŠFS EUPRESS, 2015,  s. 66-75. ISBN 978-80-7408-135-4.
 • M. Dziembała, Polityka na rzecz wspierania innowacyjności w krajach BRICS na przykładzie Republiki Południowej Afryki, w:  Prace Naukowe nr nr 406 Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem?, red. M. Domiter, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, UE we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 174-185. ISSN 1899-3192 (e- ISSN 2392-0041).
 • M. Dziembała, Wyzwania dla polityki spójności realizowanej w Polsce w perspektywie 2014-2020 (po pozytywnej recenzji, będzie opublikowane w Studiach Ekonomicznych, Konferencja wydziałowa 2015).
 • M.Dziembała, Polityka spójności UE wobec współczesnych wyzwań rozwojowych, w: Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach, red. T. Sporek, S. Talar, UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 91-102. ISBN 978-83-7875-188-5.
 • M. Dziembała, Prospects for the development of economic cooperation between China and African countries, w: Redefinition of the role of Asia-Pacific region in the global economy, eds. B. Drelich-Skulska, A.H. Jankowiak, Sz. Mazurek, Research Papers no 370, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014, s.294-304. ISBN 978-83-7695-494-3 (ISSN 1899-3192).
 • M.Dziembała, Spójność ekonomiczno-społeczna i konkurencyjność regionów w polityce Unii Europejskiej, Praca Naukowa, UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 480. ISBN 978-83-7875-129-8.
 • M.Dziembała, Innowacyjność krajów i regionów w gospodarce światowej, w: Gospodarka światowa w XXI wieku – mechanizmy i sprzężenia, red. T. Sporek, UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 148-173. ISBN 978-83-7875-159-5. 
 • M.Dziembała, Potencjał innowacyjny Polski na tle krajów UE – wnioski dla polityki gospodarczej, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego, red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne” – Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach nr 172, Katowice 2013, s. 107-122.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca