Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE

Problematyka: Unia Europejska, międzynarodowe procesy integracyjne w Europie i na świecie, współpraca gospodarcza Polski, polityka spójności UE, inne polityki UE, wykorzystanie funduszy UE w Polsce (w tym przez miasto, gminę, województwo), procesy internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa na przykładzie X, międzynarodowe przepływy kapitału, międzynarodowe procesy migracyjne, w tym w UE, podmioty gospodarki światowej, w tym korporacje, wybrane problemy gospodarki światowej

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Procesy internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw na przykładzie firmy X
 • Wspieranie rozwoju MSP w ramach polityki spójności
 • Znaczenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla rozwoju gminy X/miasta x
 • Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez gminę x
 • Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do wybranej branży
 • Strategie korporacji wielonarodowych na przykładzie korporacji X
 • Współpraca gospodarcza Polski z wybranym krajem (np. Niemcami, USA, Chinami)
 
dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE

Problematyka: Handel międzynarodowy; Międzynarodowy transfer kapitału; Międzynarodowa integracja gospodarcza; Wdrażanie unijnych polityk w Polsce; Internacjonalizacja działalności gospodarczej


Wybrane tytuły prac:

 • Międzynarodowa ekspansja polskich przedsiębiorstw na przykładzie firmy X
 • Brexit i jego skutki dla Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii
 • Relacje handlowe Polski Unią Europejską w okresie 2004-2020
 • Fundusz Spójności jako instrument wsparcia rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce na przykładzie X
 • Miasto X jako beneficjent funduszy UE
 • Przedsiębiorstwo X jako beneficjent funduszy UE
 • Rola i miejsce Chin w gospodarce światowej we współczesnej gospodarce światowej
 • Rozwój zrównoważony w praktyce integracji europejskiej
 • Znaczenie napływu kapitału zagranicznego w formie inwestycji
  bezpośrednich dla rozwoju branży X w Polsce
dr hab. Małgorzata Fronczek, prof. UE

Problematyka: handel zagraniczny Polski; handel międzynarodowy; migracje ludności; międzynarodowy przepływ kapitału; korporacje międzynarodowe i BIZ; badanie rynku; integracja gospodarcza i ugrupowania integracyjne; transakcje w handlu zagranicznym

Wybrane tytuły prac:

 • Globalizacja i jej wpływ na polską gospodarkę
 • Fuzje i przejęcia w sektorze motoryzacyjnym
 • Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „Mokate”
 • Strategie konkurencyjne korporacji transnarodowych na przykładzie Wawrzaszek ISS
 • Polityka gospodarcza wybranych krajów europejskich po drugiej wojnie światowej
dr Anna Czech

Problematyka: Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne; Polityka energetyczna na poziomie UE oraz wybranych krajów; Odnawialne źródła energii; Procesy integracyjne na świecie; Wybrane problemy gospodarki światowej w dobie globalizacji

Wybrane tytuły prac:

 • Polityka energetyczna w Polsce wobec odnawialnych źródeł energii
 • Polityka środowiskowa Unii Europejskiej a globalna emisja dwutlenku węgla
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu we współczesnej gospodarce na przykładzie branży energetycznej
 • Wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozwój infrastruktury transportowej w województwie śląskim
 • Kluby piłkarskie jako przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych zespołów grających w Primera División oraz Premier League
 • Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej – stanowisko Polski
 • Przyczyny migracji Polaków do Wielkiej Brytanii
 • Międzynarodowy przepływ siły roboczej biorąc pod uwagę migracje między Polską a Ukrainą
 • Bariery transgranicznego handlu elektronicznego na Jednolitym Rynku Europejskim

dr Sylwia Talar

Problematyka: Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw (np. strategie, przebieg, uwarunkowania, przyczyny, skutki internacjonalizacji); Unia Europejska i integracja gospodarcza na świecie; Transgraniczny handel internetowy; Gospodarka cyfrowa (np. prawa i zasady działania, przedsiębiorczość cyfrowa, modele działania – np. sharing economy, crowdsourcing); Międzynarodowe przepływy i współpraca gospodarcza (handel międzynarodowy, inwestycje zagraniczne, przepływ technologii, migracje); Technika i organizacja handlu zagranicznego; Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek i przedsiębiorstw; Gospodarka światowa (np. podmioty, zmiany strukturalne, globalizacja i problemy globalne); Polityka handlowa i międzynarodowa polityka gospodarcza; Strategie działania przedsiębiorstw

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Handel elektroniczny (e-commerce) jako nowy kanał wymiany międzynarodowej
 • Sposoby rozwiązywania globalnego problemu zanieczyszczania środowiska
 • Wpływ Internetu rzeczy na rozwój transgranicznego e-commerce na przykładzie przedsiębiorstwa Amazon
 • Emigracja Polaków do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • Wpływ efektu kraju pochodzenia na postrzeganie japońskiej marki PlayStation w dobie globalizacji
 • Wpływ pandemii COVID-19 na handel międzynarodowy
dr Joanna Kos-Łabędowicz

Problematyka: Międzynarodowe stosunki gospodarcze i gospodarka światowa;
Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw; Korporacje
międzynarodowe, BIZ; Handel zagraniczny; Zagraniczna polityka
ekonomiczna, Obsługa transportowa handlu zagranicznego

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Wpływ eksportu na działalność przedsiębiorstwa na przykładzie branży automotive
 • Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
  do kraju goszczącego na przykładzie Polski
 • Analiza polityki makrogospodarczej Polski przed i w trakcie pandemii COVID-19 oraz ocena jej skutków
 • Migracje Polaków do Wielkiej Brytanii po wejściu Polski do Unii
  Europejskiej
 • Przedsiębiorstwo Inglot jako przykład udanej internacjonalizacji
dr Katarzyna Czech

Problematyka: Handel międzynarodowy i międzynarodowy transfer kapitału; Zrównoważony rozwój i jego praktyczna realizacja w gospodarce światowej; Negocjacje w warunkach zróżnicowania kulturowego; Różnice kulturowe i ich znaczenie dla współpracy międzynarodowej; Uwarunkowania współpracy w ramach regionalnych ugrupowań integracyjnych

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Znaczenie różnic kulturowych w lokalnych działaniach globalnych korporacji na wybranych przykładach
 • Znaczenie idei sprawiedliwego handlu dla ograniczenia dysproporcji rozwojowych we współczesnej gospodarce i jej realizacja na polskim rynku
 • Mocarstwowość w globalnej gospodarce na przykładzie stanów zjednoczonych i chińskiej republiki ludowej
 • Skutki kryzysu migracyjnego początku XXI wieku dla unii europejskiej na przykładzie Niemiec
 • Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na przykładzie firmy Inglot i rynku ZEA
dr Rafał Świtała

Problematyka: Międzynarodowe przepływy i współpraca gospodarcza (handel międzynarodowy, inwestycje zagraniczne, przepływ technologii); Gospodarka światowa (np. podmioty, zmiany strukturalne, globalizacja); Integracja gospodarcza i ugrupowania integracyjne; Międzynarodowe procesy migracyjne; Korporacje transnarodowe; Wybrane problemy gospodarki światowej

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Wpływ imigracji zarobkowej z krajów Europy Wschodniej na rynek przewozów samochodowych w Polsce
 • Innowacyjność na rynku gier wideo

Kierunek Ekonomia

Promotor

Problematyka i przykładowe tematy prac
dr Anna Czech

Problematyka: Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne; Polityka energetyczna na poziomie UE oraz wybranych krajów; Odnawialne źródła energii; Procesy integracyjne na świecie; Wybrane problemy gospodarki światowej w dobie globalizacji.

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Polityka energetyczna w Polsce wobec odnawialnych źródeł energii
 • Polityka środowiskowa Unii Europejskiej a globalna emisja dwutlenku węgla
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu we współczesnej gospodarce na przykładzie branży energetycznej
 • Wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozwój infrastruktury transportowej w województwie śląskim
 • Kluby piłkarskie jako przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych zespołów grających w Primera División oraz Premier League
 • Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej – stanowisko Polski
 • Przyczyny migracji Polaków do Wielkiej Brytanii
 • Międzynarodowy przepływ siły roboczej biorąc pod uwagę migracje między Polską a Ukrainą
 • Bariery transgranicznego handlu elektronicznego na Jednolitym Rynku Europejskim