Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE

Problematyka: Unia Europejska, międzynarodowe procesy integracyjne w Europie i na świecie, współpraca gospodarcza Polski, polityka spójności UE, inne polityki UE, wykorzystanie funduszy UE w Polsce (w tym przez miasto, gminę, województwo), procesy internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa na przykładzie X, międzynarodowe przepływy kapitału, międzynarodowe procesy migracyjne, w tym w UE, podmioty gospodarki światowej, w tym korporacje, wybrane problemy gospodarki światowej

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Procesy internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw na przykładzie firmy X
 • Wspieranie rozwoju MSP w ramach polityki spójności
 • Znaczenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla rozwoju gminy X/miasta x
 • Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez gminę x
 • Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do wybranej branży
 • Strategie korporacji wielonarodowych na przykładzie korporacji X
 • Współpraca gospodarcza Polski z wybranym krajem (np. Niemcami, USA, Chinami)
 
dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE

Problematyka: Handel międzynarodowy; Międzynarodowy transfer kapitału; Międzynarodowa integracja gospodarcza; Wdrażanie unijnych polityk w Polsce; Internacjonalizacja działalności gospodarczej


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Międzynarodowa ekspansja polskich przedsiębiorstw na przykładzie firmy X
 • Brexit i jego skutki dla Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii
 • Relacje handlowe Polski Unią Europejską w okresie 2004-2020
 • Fundusz Spójności jako instrument wsparcia rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce na przykładzie X
 • Miasto X jako beneficjent funduszy UE
 • Przedsiębiorstwo X jako beneficjent funduszy UE
 • Rola i miejsce Chin w gospodarce światowej we współczesnej gospodarce światowej
 • Rozwój zrównoważony w praktyce integracji europejskiej
 • Znaczenie napływu kapitału zagranicznego w formie inwestycji
  bezpośrednich dla rozwoju branży X w Polsce
dr hab. Małgorzata Fronczek, prof. UE

Problematyka: handel zagraniczny Polski; handel międzynarodowy; migracje ludności; międzynarodowy przepływ kapitału; korporacje międzynarodowe i BIZ; badanie rynku; integracja gospodarcza i ugrupowania integracyjne; transakcje w handlu zagranicznym

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Globalizacja i jej wpływ na polską gospodarkę
 • Fuzje i przejęcia w sektorze motoryzacyjnym
 • Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „Mokate”
 • Strategie konkurencyjne korporacji transnarodowych na przykładzie Wawrzaszek ISS
 • Polityka gospodarcza wybranych krajów europejskich po drugiej wojnie światowej
dr Sylwia Talar

Problematyka: Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw (np. strategie, przebieg, uwarunkowania, przyczyny, skutki internacjonalizacji); Unia Europejska i integracja gospodarcza na świecie; Transgraniczny handel internetowy; Gospodarka cyfrowa (np. prawa i zasady działania, przedsiębiorczość cyfrowa, modele działania – np. sharing economy, crowdsourcing); Międzynarodowe przepływy i współpraca gospodarcza (handel międzynarodowy, inwestycje zagraniczne, przepływ technologii, migracje); Technika i organizacja handlu zagranicznego; Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek i przedsiębiorstw; Gospodarka światowa (np. podmioty, zmiany strukturalne, globalizacja i problemy globalne); Polityka handlowa i międzynarodowa polityka gospodarcza; Strategie działania przedsiębiorstw

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Wpływ pandemii COVID-19 na proces globalizacji
 • Konkurencja na światowym rynku diamentów
 • Stosunki handlowe Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi w latach2008-2021
 • Wpływ programu Erasmus+ na umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu INTERREG
 • Zróżnicowanie kulturowe jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi korporacji międzynarodowej
 • Ekspansja CD Projekt na światowym rynku gier
dr Joanna Kos-Łabędowicz

Problematyka: Międzynarodowe stosunki gospodarcze i gospodarka światowa; Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw; Korporacje międzynarodowe, Międzynarodowe przepływy i współpraca gospodarcza (handel międzynarodowy, inwestycje zagraniczne, przepływ technologii,migracje), Obsługa transportowa handlu zagranicznego

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Wpływ długu publicznego Stanów Zjednoczonych na gospodarkę światową
 • Migracja Polaków do Niemiec, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
 • Dostosowywanie oferty do potrzeb klientów na danym rynku usług streamingowych na przykładzie Netflix
 • Przemyt wyrobów tytoniowych z Białorusi do Polski
 • Nowy Szlak Jedwabny w transporcie kolejowym – korzyści i koszty dla Polski
dr Katarzyna Czech

Problematyka: Handel międzynarodowy i międzynarodowy transfer kapitału; Zrównoważony rozwój i jego praktyczna realizacja w gospodarce światowej; Negocjacje w warunkach zróżnicowania kulturowego; Różnice kulturowe i ich znaczenie dla współpracy międzynarodowej; Uwarunkowania współpracy w ramach regionalnych ugrupowań integracyjnych

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Znaczenie różnic kulturowych w lokalnych działaniach globalnych korporacji na wybranych przykładach
 • Znaczenie idei sprawiedliwego handlu dla ograniczenia dysproporcji rozwojowych we współczesnej gospodarce i jej realizacja na polskim rynku
 • Mocarstwowość w globalnej gospodarce na przykładzie stanów zjednoczonych i chińskiej republiki ludowej
 • Skutki kryzysu migracyjnego początku XXI wieku dla unii europejskiej na przykładzie Niemiec
 • Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na przykładzie firmy Inglot i rynku ZEA

Kierunek Ekonomia - stacjonarne

Promotor
Problematyka i przykładowe tematy prac
dr Rafał Świtała

Problematyka: Międzynarodowe przepływy i współpraca gospodarcza (handel międzynarodowy, inwestycje zagraniczne, przepływ technologii); Gospodarka światowa (np. podmioty, zmiany strukturalne, globalizacja); Integracja gospodarcza i ugrupowania integracyjne; Międzynarodowe procesy migracyjne; Korporacje transnarodowe; Wybrane problemy gospodarki światowej


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Motywy, cele i sposoby wejścia firmy na rynki zagraniczne. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Śnieżka
 • Korzyści i zagrożenia wynikające z outsourcingu na arenie międzynarodowej

 • Systemy emerytalne w wybranych krajach UE

 • Perspektywa międzynarodowej sprzedaży internetowej w dobie COVID-19

Kierunek Ekonomia - niestacjonarne

Promotor

Problematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Małgorzata Fronczek, prof. UE

Problematyka: handel zagraniczny Polski; handel międzynarodowy; migracje ludności; międzynarodowy przepływ kapitału; korporacje międzynarodowe i BIZ; badanie rynku; integracja gospodarcza i ugrupowania integracyjne; transakcje w handlu zagranicznym, internacjonalizacja działalności gospodarczej, gospodarka światowa, gospodarka Polski

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

• Globalizacja i jej wpływ na polską gospodarkę

• Fuzje i przejęcia w sektorze motoryzacyjnym

• Umowa o współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z Kanadą (CETA) i jej znaczenie dla Polski

• Stosunki handlowe Polski z Federacją Rosyjską po 2004 roku

• Integracja regionalna w Ameryce Północnej i Południowej na przykładzie NAFTA i MERCOSUR

• Franczyza jako strategia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa przykładzie francuskiej sieci handlowej Carrefour

• Migracja Polaków do Stanów Zjednoczonych – na przykładzie Polonii w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej

• Internacjonalizacja przedsiębiorstwa w obszarze handlu na przykładzie spółki Tesko Steel

dr Sylwia Talar

Problematyka: Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw (np. strategie, przebieg, uwarunkowania, przyczyny, skutki internacjonalizacji); Unia Europejska i integracja gospodarcza na świecie; Transgraniczny handel internetowy; Gospodarka cyfrowa (np. prawa i zasady działania, przedsiębiorczość cyfrowa, modele działania – np. sharing economy, crowdsourcing); Międzynarodowe przepływy i współpraca gospodarcza (handel międzynarodowy, inwestycje zagraniczne, przepływ technologii, migracje); Technika i organizacja handlu zagranicznego; Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek i przedsiębiorstw; Gospodarka światowa (np. podmioty, zmiany strukturalne, globalizacja i problemy globalne); Polityka handlowa i międzynarodowa polityka gospodarcza; Strategie działania przedsiębiorstw

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Wpływ pandemii COVID-19 na proces globalizacji
 • Konkurencja na światowym rynku diamentów
 • Stosunki handlowe Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi w latach2008-2021
 • Wpływ programu Erasmus+ na umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu INTERREG
 • Zróżnicowanie kulturowe jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi korporacji międzynarodowej
 • Ekspansja CD Projekt na światowym rynku gier
dr Anna Czech

Problematyka: Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne; Polityka energetyczna na poziomie UE oraz wybranych krajów; Odnawialne źródła energii; Procesy integracyjne na świecie; Wybrane problemy gospodarki światowej w dobie globalizacji.

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Polityka energetyczna w Polsce wobec odnawialnych źródeł energii
 • Polityka środowiskowa Unii Europejskiej a globalna emisja dwutlenku węgla
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu we współczesnej gospodarce na przykładzie branży energetycznej
 • Wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozwój infrastruktury transportowej w województwie śląskim
 • Kluby piłkarskie jako przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych zespołów grających w Primera División oraz Premier League
 • Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej – stanowisko Polski
 • Przyczyny migracji Polaków do Wielkiej Brytanii
 • Międzynarodowy przepływ siły roboczej biorąc pod uwagę migracje między Polską a Ukrainą
 • Bariery transgranicznego handlu elektronicznego na Jednolitym Rynku Europejskim