Prof. UE dr hab. Aleksander Lipski

 1. Ukryty program wychowania w systemie edukacji społeczeństwa rynkowego, (w:) Wychowanie w środowisku akademickim, red. G. Polok, Wyd. AE, Katowice 2010.
 2. Emigracja jako problem lokalny i globalny, red. Aleksander Lipski, Wiesława Walkowska, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Mysłowice 2010.
 3. Zarządzanie w warunkach kultury ubóstwa. Teoretyczne i praktyczne dylematy pomocy społecznej, w: Specyfika zarządzania w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej - aspekty psychospołeczne i pedagogiczne, red. M. Czapka, Mysłowice 2010.
 4. Społeczeństwo rynkowe: racjonalny porządek bez zbędnej ideologii? O ukrytym programie aksjologii „naturalnej”, w: „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, PAN, 13-14/2010.
 5. Założenia polityki edukacyjnej i kulturalnej województwa śląskiego, w: „Studia Ekonomiczne” 61/2011.
 6. Sprzeczności idei państwa socjalnego. Na marginesie koncepcji kolonizacji świata życia J. Habermasa, w: Wyzwania w zarządzaniu pomocą społeczną i opieką medyczną. Aspekty psychospołeczne i pedagogiczne, red. M. Czapka, GWSP, Mysłowice 2011.
 7. Hasła: „Społeczeństwo obywatelskie” i „Wykluczenie społeczne”, w: Europeistyka. Leksykon, red. W. Stankowski, PWN, Warszawa 2011.
 8. R. Maćkowska, A. Lipski, P. Kocoń, Public relations w kształtowaniu warunków partycypacji społecznej, w: Public relations w jednostce samorządu terytorialnego, red. A. Adamus- Matuszyńska, A. Austen, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 9. Kultura obywatelska jako przedmiot edukacji szkolnej, w: Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, red. E. Augustyniak, AG-H, Kraków 2011. 
 10. Metody badań społecznych, Wyd. UE, Katowice 2012, ss. 149.
 11. Aksjologia w czasach kultury młodości – szkic do portretu (współ. M. Kapias, G. Polok), Wyd. UE, Katowice 2012, ss. 236.
 12. Interdyscyplinarna charakterystyka problemu starości. Podstawowe wiadomości o aspektach socjologiczno-ekonomicznych. W: Teoretyczne i metodyczne aspekty pracy socjalnej w środowisku, red. M. Czapka, M. Wójcik, GWSP Mysłowice, 2012.
 13. Alienacja kultury jako zjawisko społeczne i kategoria opisowo-normatywna, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013, 500, ISBN 978-83-7875-113-7.
 14. O kłopotach teoretyczno-metodologicznego pogranicza w naukach społecznych, w: „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 22/2013, Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz  Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, s. 19, ISSN 1640-1808.
 15. Problem odpowiedzialności w warunkach wielowymiarowej deregulacji. Na marginesie etyki radykalnego racjonalizmu Leszka Kołakowskiego, w: Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. nauk.  Ireneusz Celary, Grzegorz Polok, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013, s. 17, ISBN 978-83-7875-123-6.
 16. O anachronizmach kulturowych  w społeczeństwie racjonalnej organizacji i zarządzania, w: Tradycje i współczesność edukacji mysłowickiej, red. Mirosław Wójcik, Wyd. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2013, ss. 34, ISBN 978-83-89032-73-7.
 17. Homo economicus: powszechne prawo naturalne czy lokalna doktryna ideologiczna?, w: Homo economicus w pastoralno-społecznej przestrzeni, red. nauk.  Ireneusz Celary, Grzegorz Polok, Wyd. Księgarnia św. Jacka, s. 14, ISBN 978-83-7030-911-4.
 18. O związkach między zrównoważonym rozwojem a obywatelskim społeczeństwem, w: E. Górnikowska-Zwolak (red.), W. Walkowska, Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i GWSP w Mysłowicach, Katowice-Mysłowice 2015, s. 143-170, ISBN 978-83-8012-834-7.
 19. Problem prawomocnego modelu pracy w warunkach gospodarki informacyjnej, w: I. Celary, G. Polok (red.), Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, ISBN 978-837875-243-1.
 20. Między filozofią nędzy a nędzą filozofii. Z chrześcijańskiej polityki społecznej, w: Dzieło prymasa ze Śląska. Troska i nauczanie, Wydawnictwo GWSP w Mysłowicach i Akademii Ignatianum w Krakowie, Mysłowice-Kraków 2016, s. 97-114, ISBN 978-83-89032-88-1.
 21. Cichy heroizm, czyli kultura pracy i powściągliwości w warunkach dominującej ideologii społeczeństwa nowoczesnego, w: Dzieło prymasa ze Śląska, Troska i nauczanie, Wydawnictwo GWSP w Mysłowicach i Akademii Ignatianum w Krakowie, Mysłowice-Kraków 2016, s. 115-134, ISBN 978-83-89032-88-1.
 22. Gospodarka u podstaw. Na marginesie V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w: Nasze Kontakty. Regiony Europy i Świata 1/2016, s. 22-32
 23. Dlaczego warto wracać do nauk starych mistrzów? O pożytkach płynących z historii, w: Dzieło prymasa ze Śląska, Troska i nauczanie, Wydawnictwo GWSP w Mysłowicach i Akademii Ignatianum w Krakowie, Mysłowice - Kraków, s. 261-278, ISBN 978-83-89032-88-1 
 24. Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich: studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego, red. A. Lorek, A. Rączaszek [autorzy rozdziałów: Andrzej Barteczek, Sławomir Kantyka, Wiesław Koczur, Aleksander Lipski, Agnieszka Lorek, Arkadiusz Przybyłka, Andrzej
  Rączaszek, Sylwia Słupik, Grzegorz Węgrzyn], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2016.
 25. Ekonomizacja rewitalizacji i jej ukryte wymiary, w: „Synthesis: publication of humanities and social sciences”, 3/2016.
 26. Podmiotowe samostanowienie czy syndrom paternalizmu? Na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku, w: Osoba starsza w perspektywie społeczno-pastoralnej, red. G. Polok, I. Celary, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2017.
 27. Polityka a moralność w kontekście idei społeczeństwa obywatelskiego, w: Kardynał August Hlond Prymas Polski na nowo odczytany, red. W. Królikowski, G. Paprotna, Wyd. Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2017.
 28. Ekonomia a kultura: ewolucja wzajemnych relacji, w: Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie, red. C. Olszak, G. Głód, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2018.
 29. Kultura jako problem teorii i praktyki polityki społecznej w perspektywie socjoekonomicznej, w: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 2.
 30. Ekonomia społeczna kardynała Augusta Hlonda. Nauczyciel i Szkoła, 2, 2019, s. 91-122.
 31. Ekonomia doświadczeń w warunkach estetyzacji rzeczywistości, w: „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2019, t. 52, z. 2.
 32. Doktryna aktywizmu a gospodarka senioralna, w: Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej, red. A. Organiściak-Krzykowska, M. Wysocka, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2020