Przejdź do menu Przejdź do treści

Statut

STATUT KOŁA NAUKOWEGO "HR-owców"

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Koło nosi nazwę: Koła Naukowe "HR-owców", zwane dalej Kołem.

§ 2.
Koło działa przy Katedrze Zarządzania Organizacjami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwanej dalej Katedrą.

§ 3.
Koło ma prawo do korzystania z własnego logo, pieczęci, godła Uczelni oraz serwera Uczelni.

§ 4.
Koło jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem.

§ 5.
Koło działa zgodnie ze Statutem Koła, Uchwałami Organów Koła i innymi przepisami prawa.

Rozdział II
Cele Koła i metody działania

Cele Koła

§ 6.
Celem Koła jest:

1.Zdobywanie wiedzy merytorycznej oraz praktycznej ze wszelkich dziedzin nauki i życia związanych z gospodarowaniem kapitałem ludzkim w organizacjach,
2.Podnoszenie świadomości studentów w zakresie działań podejmowanych w obszarze gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
3.Integracja środowiska studenckiego zainteresowanego tematyką gospodarowania kapitałem ludzkim,
4.Organizowanie spotkań merytorycznych poświęconych zagadnieniom gospodarowania kapitałem ludzkim,
5.Rozwój aktywności naukowej i społecznej Członków Koła,
6.Publikowanie wyników przeprowadzonych przez Koło i jego Członków badań i analiz,
7.Propagowanie nabytej wiedzy oraz pomoc merytoryczna dla zainteresowanych osób,
8.Doskonalenie umiejętności organizacyjnych i pracy zespołowej,
9.Promowanie dobrego imienia Uniwersytetu Ekonomicznego, Katedry oraz Koła i jego Członków.


Metody działania

§ 7.
Koło realizuje cele poprzez:

1.Uczestnictwo we własnych badaniach naukowych oraz w badaniach prowadzonych przez Katedrę,
2.Realizację projektów badawczych i edukacyjnych zarówno o charakterze teoretycznym, jak i powiązanym z praktyką,
3.Współpracę z organizacjami i kołami naukowymi zajmującymi się zagadnieniami gospodarowania kapitałem ludzkim, również zagranicznymi,
4.Uczestnictwo w konferencjach, seminariach i szkoleniach z zakresu gospodarowania kapitałem ludzkim,
5.Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów i obozów naukowych dla Członków Koła oraz studentów,
6.Współpracę z instytucjami związanymi z gospodarowania kapitałem ludzkim,
7.Organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o gospodarowaniu kapitałem ludzkim.


Rozdział III
Członkowie Koła

Nabycie członkostwa

§ 8.
Członkiem Koła może stać się każdy student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który:

1.Interesuje się tematyką związaną z gospodarowaniem kapitałem ludzkim,
2.Złoży pisemną aplikację (załącznik nr 1),
3.Bierze aktywny udział w działaniach Koła.


§ 9.
Istnieje możliwość przyznania Członkostwa Honorowego, przez Zarząd Koła po konsultacji z Opiekunem Naukowym, osobom lub instytucjom, które znacznie przyczyniły się do rozwoju działalności Koła. Członek Honorowy wchodzi w przywileje Członka Koła, jednak bez możliwości głosowania.

§ 10.
Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła.

Prawa członka

§ 11.

Członek Koła ma prawo:

1.Udziału we wszystkich działaniach będących przedmiotem pracy Koła,
2.Korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której funkcjonuje Koło,
3.Udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła,
4.Czynnego i biernego prawa wyborczego do Organów Koła.


§ 12.
Członek Koła ma obowiązek:

1.Przestrzegać postanowień Statutu i innych uchwał Organów Koła,
2.Terminowo wywiązywać się z powierzonych prac i dążyć do realizacji celów Koła,
3.Aktywnie brać udział w działaniach Koła,
4.Realizować program Koła,
5.Dbać o dobre imię Uczelni i Koła.


Utrata Członkostwa

§ 13.

Członkostwo w Kole ustaje z chwilą:

1.Wykluczenia w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Koła w przypadku nie przestrzegania Statutu,
2.Wykreślenia dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez Członka Koła statusu studenta Uniwersytetu Ekonomicznego lub na pisemny wniosek samego Członka.§ 14.

W przypadku wykluczenia z Koła Członek traci wszelkie prawa wynikające z tytułu członkostwa.

Rozdział IV
Organy Koła

§ 15.
Organami Koła są:

1.Walne Zgromadzenie Członków Koła
2.Zarząd Koła
3.Opiekun Koła


Walne Zgromadzenie Członków Koła

§ 16.

Walne Zgromadzenie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.

§ 17.

Walne Zgromadzenie Członków Koła zwołuje Przewodniczący Zarządu Koła bądź jego Zastępca, nie rzadziej niż dwa razy w roku akademickim:

1.Z inicjatywy własnej,
2.Z inicjatywy Opiekuna Koła,
3.Z inicjatywy co najmniej 50% Członków,
4.W nadzwyczajnych sytuacjach.


§ 18.
Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Koła musi być podana co najmniej 7 dni przed jego terminem.

§ 19.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Koła należy w szczególności:

1.Uchwalanie Statutu oraz ich nowelizacji,
2.Wybór Członków Zarządu Koła,
3.Ustalenie i zatwierdzenie planu działania Koła na bieżący okres rozrachunkowy (rok akademicki),
4.Rozpatrywanie sprawozdań rocznych z działalności Zarządu Koła oraz udzielenie absolutorium.


§ 20.
Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła przewodniczy Przewodniczący Koła.

§ 21.
Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawionych do głosowania.

§ 22.
Każdemu Członkowi przysługuje 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła. Członek ma prawo wstrzymać się od głosu.

§ 23.
Głosowania Walnego Zgromadzenia Członków Koła są tajne i odbywają się w formie pisemnej. Głosy podlicza Przewodniczący.

§ 24.
W przypadku równości głosów decyzja należy do Opiekuna Koła.

Zarząd Koła

§ 25.
Zarząd jest władzą wykonawczą Koła.

§ 26.
W skład Zarządu Koła wchodzą:

1.Przewodniczący Koła,
2.Wiceprzewodniczący Koła,
3.Skarbnik.


§ 27.
Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków Koła na okres 1 roku akademickiego.

§ 28.
Do kompetencji Zarządu Koła należy w szczególności:

1.Organizowanie i zarządzanie pracą Koła we współpracy z Opiekunem Koła,
2.Reprezentowanie Koła wobec Uczelni,
3.Reprezentowanie Koła w kraju i za granicą,
4.Wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Koła,
5.Prowadzenie gospodarki finansowej Koła,
6.Składanie rocznego sprawozdania z działalności Koła.


§ 29.
Opiekunem Koła jest pracownik naukowy Uczelni.

§ 30.
Do obowiązków Opiekuna Koła należy:

1.Wspieranie Koła w jego statutowej działalności,
2.Zatwierdzenie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji,
3.Sprawowanie merytorycznej kontroli nad zgromadzeniami będącymi przedmiotem pracy Koła,
4.Reprezentowanie Koła na Uczelni i poza nią.


Rozdział V
Środki Finansowe

§ 31.
Środki finansowe Koła obejmują:

1.Środki oddane do dyspozycji Koła przez Uczelnię,
2.Dotacje Ministerstwa właściwego ds. edukacji,
3.Darowizny osób prawnych i fizycznych,
4.Środki uzyskane w wyniku działalności Koła i przekazane na konto Uniwersytetu Ekonomicznego na podstawie umów zawieranych przez Uniwersytet Ekonomiczny z innymi podmiotami.


§ 32.
Koło zobowiązane jest do rozliczania się z Uczelnią ze środków finansowych. W imieniu Koła gospodarkę finansową prowadzi Skarbnik.

Rozdział VI
Postanowienia Końcowe

§ 33.
Praca organów Koła ma charakter społeczny.

§ 34.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła obowiązują do momentu podjęcia nowej uchwały w danej sprawie.

§ 35.
Sprawy nie uregulowane Statutem będą rozwiązane podczas Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

§ 36.
Zmiana Statutu może nastąpić na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 37.
Zmiany Statutu przyjmuje się w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy pełnoprawnych Członków Koła.

§ 38.
Dla ważności uchwalonych przez Walne Zgromadzenie zmian Statutu wymagana jest akceptacja Rektora Uczelni.

§ 39.
Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy pełnoprawnych Członków Koła.

§ 40.
Podejmując w/w decyzje Walne Zgromadzenie Członków Koła podejmuje decyzję odnośnie przeznaczenia środków finansowych Koła. Decyzja ta następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 41.
Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Rejestrze Kół Naukowych przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach po wcześniejszym jego uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie Członków Koła i akceptacji Opiekuna.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca