Publikacje mgr Karoliny Szymaniec-Mlickiej

2012
1.    A. Frączkiewicz-Wronka, K. Szymaniec: Resource based view and resource dependence theory in decision making process of public organisation : research findings. Management / University of Zielona Góra. Faculty of Economics and Management. - Vol 16 (2012), nr 2, s. 16-29.
2.    K. Szymaniec, K. Dyaczyńska: Analiza interesariuszy oraz podejście zasobowe w zarządzaniu projektami : perspektywa organizacji publicznych [w:] Zarządzanie operacyjne : zarządzanie projektami i jakością w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych. L.Kowalczyk, L. Mroczko (red.), Wydaw. WWSZiP (Prace Naukowe / Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ; T. 20). Wałbrzych 2012, s. 117-130.
3.    A. Frączkiewicz-Wronka, K. Szymaniec: Model interesariuszy w zarządzaniu zmianą w szpitalach  [w:] Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce [w:] Ł. Sułkowski, R. Seliga (red.), Difin, Warszawa 2012. s. 215-247.
4.    K. Dyaczyńska, K. Szymaniec: Jednostki ochrony zdrowia jako organizacje uczące się : badania pilotażowe [w:] I. Rudawska, E. Urbańczyk (red.), Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne, Difin, Warszawa 2012. s. 287-302.
5.    K. Szymaniec: Orientacja zasobowa w zarządzaniu organizacją publiczną - identyfikacja strategicznych zasobów organizacji ochrony zdrowia [w:] I. Rudawska, E. Urbańczyk (red.),  Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne,  Difin, Warszawa 2012.
6.    K. Szymaniec: Analiza interesariuszy w procesie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego [w:] E. Nojszewska (red.), Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012. s. 172-192.
7.    K. Dyaczyńska, K. Szymaniec: Powiązania public relations organizacji uczącej sie i społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście analizy interesariuszy. Doświadczenia publicznego sektora ochrony zdrowia [w:]  A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska (red.), Public relations: doskonalenie procesu komunikowania, Wydaw. UE, Katowice 2012, s. 211-231.

2011    
8.    K. Szymaniec: Multilevel approach w badaniach efektywności systemu ochrony zdrowia, Problemy Zarządzania vol. 9 nr 3/2011, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 169 – 181.
9.    K. Szymaniec, A. Austen: Resource dependence theory in public management,  Visnik Nacional'nogo Universitetu "L'vivs'ka Politehnika". - Nr 720 (2011) : Menedzment ta pidriemnictvo v Ukraini : etapi stanovlenna i problemi rozvitku / [Ministerstvo Osviti i Nauki, Molodi ta Sportu Ukraini, Nacional'nii Universitet "L'vivs'ka Politehnika", s. 77-83.
10.    A. Frączkiewicz-Wronka, K. Dyaczyńska, P. Kotowski, K. Szymaniec: The impact and importance of stakeholders of the health units to the managerial decision-making process [w:] I. Rudawska (ed.), Challenges for healthcare reform in Europe, Foundation of International Studies, Centre of Sociological Research, Kijów 2011, s. 148 – 166.
11.    K. Szymaniec: Próba konceptualizacji pomiaru efektywności system ochrony zdrowia [w:] J. Harasim (red.), Warsztaty Doktoranckie 2010. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 390 – 402.  
12.    K. Dyaczyńska, M. Kotas, K. Szymaniec: Rola procesu komunikowania w budowaniu relacji z interesariuszami jednostek ochrony zdrowia. Badania sondażowe [w:] A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska (red.), Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 185 – 201.
13.    K. Szymaniec: Podejmowanie decyzji menedżerskich: interesariusze, zasoby [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach, TNOiK, Katowice 2011, s. 324 – 337.

2010    
14.     A. Frączkiewicz-Wronka, K. Dyaczyńska, K. Szymaniec: Wpływ i znaczenie interesariuszy jednostki ochrony zdrowia na proces podejmowania decyzji menedżerskich [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, TNOiK, Katowice 2010, s. 309 – 322.
15.    K. Dyaczyńska, M. Kotas, K. Szymaniec: Strategia komunikowania się z interesariuszami w działalności operacyjnej organizacji ochrony zdrowia. Badania sondażowe [w:] L. Kowalczyk, F. Mroczko (red.), Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie, Wałbrzych 2010, s. 211 – 225.