Seminaria dyplomowe / magisterskie

Finanse i rachunkowość

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Danuta Kozłowska-Makóś

Problematyka: Fuzje i przejęcia, Ceny transferowe, Powiązania finansowe w grupach kapitałowych, Źródła finansowania przedsiębiorstw, w tym koszt kapitału, Płynność finansowa, Analiza finansowa jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dźwignia operacyjna i finansowa, Optymalizacja podatkowa

 

Wybrane tytuły prac:

 • Raje podatkowe jako sposób optymalizacji podatkowej
 • Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa
 • Zastosowanie analizy technicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na przykładzie GPW w Warszawie
 • Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na płynność finansową przedsiębiorstwa
 • Użyteczność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym
 • Różnice kursowe jako czynnik wpływający na wynik finansowy firmy importowej
dr hab. Artur Walasik, prof. UE

Problematyka: Koszt kapitału – modele szacowania, Dźwignia operacyjna i finansowa, Ekonomika opodatkowania przedsiębiorstw, Optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwach, Zarządzanie kapitałem obrotowym, Społeczne determinanty kosztu kapitału w przedsiębiorstwie

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ sezonowości przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej na płynność przedsiębiorstw branży energetycznej w latach 2012-2018
 • E-commerce w polskim systemie podatkowym
 • Struktura finansowania przedsiębiorstw po kryzysie gospodarczym w 2008 roku
dr Maria Gorczyńska, prof. UE

Problematyka: Optymalizacja struktury kapitału – strategie finansowe. Ryzyko działalności gospodarczej a planowanie finansowe. Zarządzanie płynnością finansową. Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Sytuacje kryzysogenne w przedsiębiorstwie – ocena i analiza. Wpływ kryzysu na działalność finansową przedsiębiorstwa. Skutki uwarunkowań pandemicznych na zarządzanie ryzykiem operacyjnym, finansowym i płynności.

Przykładowe tematy:

1.    Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

2.    Optymalizacja struktury kapitału przedsiębiorstwa

3.    Wpływ pandemii na ryzyko płynności finansowej w oparciu o badania ankietowe

4.    Wpływ pandemii na ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

5.    Zarządzanie zapasami w kontekście utrzymywania płynności finansowej

6.    Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa – instrumenty

7.    Zarządzanie polityką kredytu kupieckiego w aspekcie ograniczania ryzyka operacyjnego przedsiębiorstwa

8.    Rola informacyjna sprawozdania finansowego w ocenie sytuacji finansowo -majątkowej przedsiębiorstwa

9.     Analiza i ocena sytuacji kryzysogennych w działalności podmiotu gospodarczego w oparciu o modele zagrożenia upadłością

Rola analizy finansowej w ocenie sytuacji kryzysogennych przedsiębiorstwa    

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Artur Walasik, prof. UE 

Problematyka: Finansowanie ochrony zdrowia, Finanse jednostek ochrony zdrowia, Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia w aspekcie ekonomiki dobrobytu

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza porównawcza systemu ochrony zdrowia w Polsce i wybranych krajach
 • Analiza wskaźnikowa SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich
 • Organizacja i finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce