Seminaria dyplomowe / magisterskie

Finanse i rachunkowość

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Joanna Błach, prof. UE 

Problematyka: Strategia finansowa przedsiębiorstwa (struktura kapitału, zarządzanie kapitałem obrotowym, determinanty wartości przedsiębiorstwa) Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Ład korporacyjny I relacje inwestorskie; Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa; Polityka dywidendy przedsiębiorstwa; Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie; Rynki i instrumenty finansowe; Zarządzanie ryzykiem i raportowanie ryzyka w działalności przedsiębiorstwa

 

Wybrane tytuły prac: 

 • Wykorzystanie środków z funduszy unijnych w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa
 • Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie wybranych podmiotów
 • Private equity jako źródło finansowania MSP
 • Crowdfunding jako innowacyjna forma finansowania działalności gospodarczej
 • Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
 • Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki xxx
 • Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w praktyce polskich przedsiębiorstw
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa na przykładzie spółki xxx
 • Znaczenie polityki dywidendy dla wartości przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych spółek giełdowych
 • Wpływ kryzysu finansowego na polskie przedsiębiorstwa
 • Metody wyceny przedsiębiorstw na przykładzie spółki xxx
 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki xxx
 • Wpływ podatku dochodowego na wynik finansowy ze względu na formę prawną przedsiębiorstwa
 • Metody oceny wyniku finansowego przedsiębiorstwa
 • Skuteczność systemów wczesnego ostrzegania przed upadłością
 • Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki xxx
dr Danuta Kozłowska-Makóś

Problematyka: Fuzje i przejęcia, Ceny transferowe, Powiązania finansowe w grupach kapitałowych, Źródła finansowania przedsiębiorstw, w tym koszt kapitału, Płynność finansowa, Analiza finansowa jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dźwignia operacyjna i finansowa, Optymalizacja podatkowa

 

Wybrane tytuły prac:

 • Raje podatkowe jako sposób optymalizacji podatkowej
 • Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa
 • Zastosowanie analizy technicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na przykładzie GPW w Warszawie
 • Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na płynność finansową przedsiębiorstwa
 • Użyteczność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym
 • Różnice kursowe jako czynnik wpływający na wynik finansowy firmy importowej
dr Jacek Nowak

Problematyka: Decyzje inwestycyjne, Prognozowanie finansowe, Finanse przedsiębiorstw, Wycena przedsiębiorstw Bankructwa

Wybrane tytuły prac:

Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa z branży gier komputerowych na przykładzie grupy kapitałowej CD PROJEKT 

Metody oszczędzania wspólnego na przykładzie Pracowniczych Programów Kapitałowych na podstawie badań ankietowych

 

dr hab. Artur Walasik, ptof. UE

Problematyka: Koszt kapitału – modele szacowania, Dźwignia operacyjna i finansowa, Ekonomika opodatkowania przedsiębiorstw, Optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwach, Zarządzanie kapitałem obrotowym, Społeczne determinanty kosztu kapitału w przedsiębiorstwie

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ sezonowości przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej na płynność przedsiębiorstw branży energetycznej w latach 2012-2018
 • E-commerce w polskim systemie podatkowym
 • Struktura finansowania przedsiębiorstw po kryzysie gospodarczym w 2008 roku

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Artur Walasik, prof. UE 

Problematyka: Finansowanie ochrony zdrowia, Finanse jednostek ochrony zdrowia, Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia w aspekcie ekonomiki dobrobytu

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza porównawcza systemu ochrony zdrowia w Polsce i wybranych krajach
 • Analiza wskaźnikowa SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich
 • Organizacja i finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce