Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Finanse i rachunkowość

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Joanna Błach, prof. UE

Problematyka:

 • Strategie finansowa przedsiębiorstwa (struktura kapitału, zarządzanie kapitałem obrotowym, determinanty wartości przedsiębiorstwa, polityka dywidendy przedsiębiorstwa, implementacja celów zrównoważonego rozwoju do strategii finansowej przedsiębiorstwa, zastosowanie innowacji w strategii finansowej przedsiębiorstwa)
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Mechanizmy ładu korporacyjnego i relacje inwestorskie przedsiębiorstwa (w tym raportowanie niefinansowe i raportowanie zintegrowane)
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i raportowanie ryzyka
 • Instrumenty i rynki finansowe (innowacje finansowe, finansowanie zrównoważonego rozwoju, inwestycje odpowiedzialne społecznie, indeksy i ratingi ESG)
 • Finansowanie organizacji non-profit 

Przykładowe tematy prac:

 • Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na  przykładzie wybranych podmiotów
 • Private equity jako źródło finansowania MSP
 • Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
 • Rozwój rynku obligacji zielonych
 • Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w praktyce polskich przedsiębiorstw
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa na przykładzie spółki xxx
 • Znaczenie polityki dywidendy dla wartości przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych spółek giełdowych
 • Wpływ kryzysu finansowego na polskie przedsiębiorstwa
 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej spółki 
 • Metody oceny wyniku finansowego przedsiębiorstwa
 • Skuteczność systemów wczesnego ostrzegania przed upadłością
 • Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie 
 
dr hab. Anna Doś, prof. UE Problematyka:
 • Aspekty finansowe społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju
 • Inwestycje społecznie odpowiedzialne
 • Ład korporacyjny
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa
 • Struktura kapitału, pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorstwa
 • Crowdfunding
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym

Przykładowe tematy prac:
 • Wycena przedsiębiorstw w procesach przejęć na przykładzie grupy Lotos S.A.
 • Konflikt interesów między audytorem a przedsiębiorstwem w świetle badań ankietowych
 • Zarządzanie ryzykiem w procesach fuzji i przejęć na przykładzie Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A.
 • Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na rentowność przedsiębiorstw
 • Usieciowienie jako czynnik budowania wiedzy finansowej MŚP w warunkach lokalnych
 • Zjawisko asymetrii informacji w kontekście pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo
 • Zjawisko nadpłynności przedsiębiorstw - pomiar i przesłanki
 • Wzorce sektorowe w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym netto w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Zróżnicowanie ofertowe na rynku usług konsultingu finansowego
 • Analiza efektywnej stopy opodatkowania w Specjalnych Stefach Ekonomicznych w Polsce w latach 2015 – 2017
 • Opracowanie procedury wsparcia wdrożenia budżetu zadaniowego w jednostce sektora finansów publicznych w obszarze selekcji mierników stopnia realizacji celów
 • Użyteczność modeli predykcji bankructwa dla oceny kondycji finansowej spółek sektora ochrony zdrowia w Polsce
 
dr Maria Gorczyńska, prof. UE

Problematyka:

 • Optymalizacja struktury kapitału – strategie finansowe
 • Ryzyko działalności gospodarczej a planowanie finansowe
 • Zarządzanie płynnością finansową - narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Sytuacje kryzysogenne w przedsiębiorstwie – ocena i analiza
 • Wpływ kryzysu na działalność finansową przedsiębiorstwa
 • Skutki uwarunkowań pandemicznych na zarządzanie ryzykiem operacyjnym, finansowym i płynności

Przykładowe tematy prac:

 • Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
 • Optymalizacja struktury kapitału przedsiębiorstwa
 • Wpływ pandemii na ryzyko płynności finansowej w oparciu o badania ankietowe
 • Wpływ pandemii na ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
 • Zarządzanie zapasami w kontekście utrzymywania płynności finansowej
 • Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa – instrumenty
 • Zarządzanie polityką kredytu kupieckiego w aspekcie ograniczania ryzyka operacyjnego przedsiębiorstwa
 • Rola informacyjna sprawozdania finansowego w ocenie sytuacji finansowo -majątkowej przedsiębiorstwa
 • Analiza i ocena sytuacji kryzysogennych w działalności podmiotu gospodarczego w oparciu o modele zagrożenia upadłością
 • Rola analizy finansowej w ocenie sytuacji kryzysogennych przedsiębiorstwa   
 
dr Danuta Kozłowska-Makóś

Problematyka:

 • Fuzje i przejęcia
 • Ceny transferowe
 • Powiązania finansowe w grupach kapitałowych
 • Źródła finansowania przedsiębiorstw, w tym koszt kapitału
 • Płynność finansowa
 • Analiza finansowa jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Dźwignia operacyjna i finansowa
 • Optymalizacja podatkowa

 

Przykładowe tematy prac:

 • Raje podatkowe jako sposób optymalizacji podatkowej
 • Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa
 • Zastosowanie analizy technicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na przykładzie GPW w Warszawie
 • Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na płynność finansową przedsiębiorstwa
 • Użyteczność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym
 • Różnice kursowe jako czynnik wpływający na wynik finansowy firmy importowej
 
dr Małgorzata Lipowicz

Problematyka:

 • Pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorstwa
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Instrumenty i rynki finansowe – innowacyjne instrumenty finansowania przedsiębiorstw, finansowanie zrównoważonego rozwoju, zielone obligacje
 • Mechanizmy ładu korporacyjnego i relacje inwestorskie przedsiębiorstwa

Przykładowe tematy prac:

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w percepcji mieszkańców powiatu X 
 • Finansowanie projektów proekologicznych w przedsiębiorstwie xyz
 • Wykorzystanie obligacji w finansowaniu przedsiębiorstw.
 • Zielone obligacje jako innowacyjny instrument w pozyskiwaniu kapitału przez firmy. Emisje zielonych obligacji przez polskie przedsiębiorstwa 
 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki ABC
Dołącz do nas

Nasi partnerzy