Seminaria dyplomowe / magisterskie

Finanse i rachunkowość

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr Danuta Kozłowska-Makóś

Problematyka: Fuzje i przejęcia, Ceny transferowe, Powiązania finansowe w grupach kapitałowych, Źródła finansowania przedsiębiorstw, w tym koszt kapitału, Płynność finansowa, Analiza finansowa jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dźwignia operacyjna i finansowa, Optymalizacja podatkowa

 

Wybrane tytuły prac:

 • Raje podatkowe jako sposób optymalizacji podatkowej
 • Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa
 • Zastosowanie analizy technicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na przykładzie GPW w Warszawie
 • Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na płynność finansową przedsiębiorstwa
 • Użyteczność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym
 • Różnice kursowe jako czynnik wpływający na wynik finansowy firmy importowej
dr hab. Artur Walasik, prof. UE

Problematyka: Koszt kapitału – modele szacowania, Dźwignia operacyjna i finansowa, Ekonomika opodatkowania przedsiębiorstw, Optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwach, Zarządzanie kapitałem obrotowym, Społeczne determinanty kosztu kapitału w przedsiębiorstwie

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ sezonowości przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej na płynność przedsiębiorstw branży energetycznej w latach 2012-2018
 • E-commerce w polskim systemie podatkowym
 • Struktura finansowania przedsiębiorstw po kryzysie gospodarczym w 2008 roku
dr Maria Gorczyńska, prof. UE

Problematyka: Optymalizacja struktury kapitału – strategie finansowe. Ryzyko działalności gospodarczej a planowanie finansowe. Zarządzanie płynnością finansową. Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Sytuacje kryzysogenne w przedsiębiorstwie – ocena i analiza. Wpływ kryzysu na działalność finansową przedsiębiorstwa. Skutki uwarunkowań pandemicznych na zarządzanie ryzykiem operacyjnym, finansowym i płynności.

Przykładowe tematy:

1.    Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

2.    Optymalizacja struktury kapitału przedsiębiorstwa

3.    Wpływ pandemii na ryzyko płynności finansowej w oparciu o badania ankietowe

4.    Wpływ pandemii na ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

5.    Zarządzanie zapasami w kontekście utrzymywania płynności finansowej

6.    Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa – instrumenty

7.    Zarządzanie polityką kredytu kupieckiego w aspekcie ograniczania ryzyka operacyjnego przedsiębiorstwa

8.    Rola informacyjna sprawozdania finansowego w ocenie sytuacji finansowo -majątkowej przedsiębiorstwa

9.     Analiza i ocena sytuacji kryzysogennych w działalności podmiotu gospodarczego w oparciu o modele zagrożenia upadłością

Rola analizy finansowej w ocenie sytuacji kryzysogennych przedsiębiorstwa    
dr hab. Anna Doś, prof. UE

 

Problematyka:
Aspekty finansowe społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, Inwestycje społecznie odpowiedzialne, Ład korporacyjny, Finanse przedsiębiorstw, Analiza finansowa, Struktura kapitału, Pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorstwa, Crowdfunding, Zarządzanie kapitałem obrotowym

Wybrane tytuły prac:
•    Wycena przedsiębiorstw w procesach przejęć na przykładzie grupy Lotos S.A.
•    Konflikt interesów między audytorem a przedsiębiorstwem w świetle badań ankietowych
•    Zarządzanie ryzykiem w procesach fuzji i przejęć na przykładzie Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A.
•    Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na rentowność przedsiębiorstw
•    Usieciowienie jako czynnik budowania wiedzy finansowej MŚP w warunkach lokalnych
•    Zjawisko asymetrii informacji w kontekście pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo
•    Zjawisko nadpłynności przedsiębiorstw - pomiar i przesłanki
•    Wzorce sektorowe w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym netto w małych i średnich przedsiębiorstwach
•    Zróżnicowanie ofertowe na rynku usług konsultingu finansowego
•    Analiza efektywnej stopy opodatkowania w Specjalnych Stefach Ekonomicznych w Polsce w latach 2015 – 2017
•    Opracowanie procedury wsparcia wdrożenia budżetu zadaniowego w jednostce sektora finansów publicznych w obszarze selekcji mierników stopnia realizacji celów
•    Użyteczność modeli predykcji bankructwa dla oceny kondycji finansowej spółek sektora ochrony zdrowia w Polsce  

dr hab. Joanna Błach, prof. UE

 

Tematyka:

Strategie finansowa przedsiębiorstwa (struktura kapitału, zarządzanie kapitałem obrotowym, determinanty wartości przedsiębiorstwa, polityka dywidendy przedsiębiorstwa, implementacja celów zrównoważonego rozwoju do strategii finansowej przedsiębiorstwa, zastosowanie innowacji w strategii finansowej przedsiębiorstwa)

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Mechanizmy ładu korporacyjnego i relacje inwestorskie przedsiębiorstwa (w tym raportowanie niefinansowe i raportowanie zintegrowane)

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i raportowanie ryzyka

Instrumenty i rynki finansowe (innowacje finansowe, finansowanie zrównoważonego rozwoju, inwestycje odpowiedzialne społecznie, indeksy i ratingi ESG)

Finansowanie organizacji non-profit 

PRZYKŁADOWE TYTUŁY PRAC DYPLOMOWYCH:

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na  przykładzie wybranych podmiotów

Private equity jako źródło finansowania MSP

Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstwa

Rozwój rynku obligacji zielonych

Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w praktyce polskich przedsiębiorstw

Wycena wartości przedsiębiorstwa na przykładzie spółki xxx

Znaczenie polityki dywidendy dla wartości przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych spółek giełdowych

Wpływ kryzysu finansowego na polskie przedsiębiorstwa

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki xxx

Metody oceny wyniku finansowego przedsiębiorstwa

Skuteczność systemów wczesnego ostrzegania przed upadłością

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki xxx

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Artur Walasik, prof. UE 

Problematyka: Finansowanie ochrony zdrowia, Finanse jednostek ochrony zdrowia, Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia w aspekcie ekonomiki dobrobytu

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza porównawcza systemu ochrony zdrowia w Polsce i wybranych krajach
 • Analiza wskaźnikowa SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich
 • Organizacja i finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce