Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Finanse i rachunkowość / Analityk finansowy 2.0/ Rachunkowość i podatki

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Joanna Błach, prof. UE

Problematyka:

 • Strategie finansowa przedsiębiorstwa (struktura kapitału, zarządzanie kapitałem obrotowym, determinanty wartości przedsiębiorstwa, polityka dywidendy przedsiębiorstwa, implementacja celów zrównoważonego rozwoju do strategii finansowej przedsiębiorstwa, zastosowanie innowacji w strategii finansowej przedsiębiorstwa)
 • Wyniki finansowe przedsiębiorstwa a efektywność ESG
 • Mechanizmy ładu korporacyjnego i relacje inwestorskie przedsiębiorstwa (w tym raportowanie niefinansowe i raportowanie zintegrowane)
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i raportowanie ryzyka
 • Instrumenty i rynki finansowe (innowacje finansowe, finansowanie zrównoważonego rozwoju, inwestycje odpowiedzialne społecznie, indeksy i ratingi ESG, emisja akcji, emisja obligacji)
 • Finansowanie zrównoważonego rozwoju
 • Finansowanie organizacji non-profit 
 • Crowdfunding jako źródło finansowania start-upów

Przykładowe tematy prac:

 • Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 
 • Private equity jako źródło finansowania MSP
 • Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
 • Rozwój rynku obligacji zielonych
 • Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w praktyce polskich przedsiębiorstw
 • Czynniki kreacji wartości przedsiębiorstwa
 • Znaczenie polityki dywidendy dla wartości przedsiębiorstwa 
 • Zmiana sytuacji finansowej przedsiębiorstw w warunkach kryzysu
 • Skuteczność systemów wczesnego ostrzegania przed upadłością
 • Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstwa 
 
dr Maria Gorczyńska, prof. UE

Problematyka:

 • Finansowanie działalności gospodarczej
 • Optymalizacja struktury kapitału – strategie finansowania
 • Zarządzanie płynnością finansową - narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową
 • Zarządzanie majątkiem obrotowym w aspekcie zwiększania efektywności działalności
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie benchmarkingu finansowego w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Sytuacje kryzysogenne w przedsiębiorstwie – ocena i analiza

Przykładowe tematy prac:

 • Analiza rynku usług leasingowych w finansowaniu działalności gospodarczej – stan obecny perspektywa rozwoju
 • Finansowanie działalności gospodarczej dłużnymi papierami wartościowymi
 • Analiza i ocena struktury kapitału w przedsiębiorstwie
 • Kształtowanie płynności finansowej a strategie zarządzania kapitałem obrotowym
 • Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie zapasami w kontekście utrzymywania płynności finansowej
 • Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa – instrumenty
 • Zarządzanie polityką kredytu kupieckiego w aspekcie ograniczania ryzyka operacyjnego przedsiębiorstwa
 • Rola informacyjna sprawozdania finansowego w ocenie sytuacji finansowo -majątkowej przedsiębiorstwa
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu benchmarkingu finansowego
 • Analiza i ocena sytuacji kryzysogennych w działalności podmiotu gospodarczego w oparciu o modele zagrożenia upadłością
 • Parametry i modele wykorzystywane w ocenie sytuacji kryzysogennych przedsiębiorstwa   
 
dr Danuta Kozłowska-Makóś

Problematyka:

 • Fuzje i przejęcia
 • Ceny transferowe
 • Powiązania finansowe w grupach kapitałowych
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi w świetle rozwiązań podatkowych i celów CSR
 • Źródła finansowania przedsiębiorstw, w tym koszt kapitału
 • Płynność finansowa
 • Analiza finansowa jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Dźwignia operacyjna i finansowa
 • Optymalizacja podatkowa

 

Przykładowe tematy prac:

 • Raje podatkowe jako sposób optymalizacji podatkowej
 • Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa
 • Zastosowanie analizy technicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na przykładzie GPW w Warszawie
 • Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na płynność finansową przedsiębiorstwa
 • Użyteczność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym
 • Różnice kursowe jako czynnik wpływający na wynik finansowy firmy importowej
 
dr Małgorzata Lipowicz

Problematyka:

 • Pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorstwa
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Instrumenty i rynki finansowe – innowacyjne instrumenty finansowania przedsiębiorstw, finansowanie zrównoważonego rozwoju, zielone obligacje
 • Mechanizmy ładu korporacyjnego i relacje inwestorskie przedsiębiorstwa

Przykładowe tematy prac:

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w percepcji mieszkańców powiatu X 
 • Finansowanie projektów proekologicznych w przedsiębiorstwie xyz
 • Wykorzystanie obligacji w finansowaniu przedsiębiorstw.
 • Zielone obligacje jako innowacyjny instrument w pozyskiwaniu kapitału przez firmy. Emisje zielonych obligacji przez polskie przedsiębiorstwa 
 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki ABC
 

dr inż. Iwona Gorzeń- Mitka

Problematyka:

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa
 • Kultura zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (enterprise risk management - ERM) (zastosowanie ERM do ryzyk ESG) 
 • Zarządzanie ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach 
 • Standardy i metodyki zarządzania ryzykiem 
 • Ryzyko w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa

Przykładowe tematy prac:

 • Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie wybranych podmiotów
 • Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania inwestycji przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach działających na rynku X na przykładzie X
 • Kultura zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie na przykładzie X
 • Zarządzanie ryzykiem w spółkach giełdowych działających na rynku X w świetle informacji z raportów rocznych
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej spółki
 • Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie X 
 • Zarzadzanie ryzykiem w spółce X w świetle wybranych wskaźników ryzyka inwestycyjnego
 • Pozycja spółki X wśród giełdowych spółek indeksu X w świetle wybranych wskaźników analizy finansowej
 
dr Rafał Zachorowski

Problematyka:

 •  

Przykładowe tematy prac:

 •  
 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca