Publikacja naszych pracowników w wysoko punktowanym czasopiśmie

W czasopiśmie "European Research Studies Journal" (100 pkt. na liście Ministra w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości) opublikowany został artykuł prof. dr hab. Teresy Famulskiej, dr. Jana Kaczmarzyka, mgr Małgorzaty Grząby (2-Years Impact Factor: 1,57).

Artykuł zatytułowany jest "The Relationship between the Structure of Tax Revenues and the Structure of Public Expenditure in the Member States of the European Union".

W artykule zidentyfikowano przy wykorzystaniu metod i narządzi statystycznych relację pomiędzy strukturą dochodów podatkowych a strukturą wydatków publicznych w państwach członkowskich Unii Europejskich. Wyniki badania są istotne z punktu widzenia realizacji polityki fiskalnej w państwach członkowskich UE, w tym konieczności kształtowania systemów podatkowych, nie tylko zapewniających dochody niezbędne do pokrywania wydatków publicznych, ale uwzględniających również sprawiedliwość podatkową.

Treść artykułu jest dostępna na stronie internetowej czasopisma.