Informacja o Katedrze

 

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej została utworzona w wyniku zarządzenia J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dniem 1 października 2016 roku. Główną przesłanką tego aktu była bezdyskusyjna, w warunkach wszechobecnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i postępującej globalizacji, konieczność integracji badań nad systemami informacji ekonomicznej.

Misją Katedry jest prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz kształcenie młodej kadry naukowej i studentów w zakresie systemów rachunkowości i ich międzynarodowych standardów oraz  systemów i technologii informatycznych do wsparcia oraz doskonalenia biznesu i administracji publicznej.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Ewa Ziemba. W Katedrze funkcjonują dwa Zakłady: Zakład Informatyki Gospodarczej kierowany przez prof. dr hab. Ewę Ziembę i Zakład Rachunkowości Międzynarodowej kierowany przez prof. zw. dr hab. Halinę Buk. Pracownikami Katedry są bardzo dobrzy teoretycy i dydaktycy informatyki gospodarczej i rachunkowości międzynarodowej. Mocnym atutem jest to, że Zespół ma duże doświadczenie w biznesie, pełniąc funkcje nadzorcze, menedżerskie, konsultingowe i projektowe.

Dorobek naukowo-badawczy pracowników obejmujący ponad 700 pozycji został opublikowany w renomowanych krajowych i zagranicznych wydawnictwach. Wyniki prac naukowo-badawczych prezentowane są na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Pracownicy odbywają staże naukowe i wizyty studyjne na uczelniach i w firmach polskich i zagranicznych. Współpracujemy z wieloma uczelniami w Polsce i za granicą.                                                                                                               

W pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej naszemu Zespołowi zawsze przyświeca filozofia K.R. Poppera:

...Im więcej dowiadujemy się o świecie, im głębsza nasza wiedza, tym lepiej i dokładniej zdajemy sobie sprawę z tego, czego nie wiemy, tym pełniejsza będzie wiedza o własnej ignorancji...

K.R. Popper, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 55.