Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek (Finanse i Rachunkowość)

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Ewa Ziemba

Problematyka: Komputerowe wsparcie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, Analiza finansowa z wykorzystaniem systemów Business Intelligence, Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizach finansowych i sprawozdawczości, Controlling i audyt z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych, Mechanizmy uszczelniania podatku VAT Elektroniczne rozliczanie podatków, Kontrola podatkowa z użyciem narzędzi informatycznych, „Pranie brudnych pieniędzy”, Bankowość elektroniczna, internetowa i mobilna oraz elektroniczne instrumenty płatnicze.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Bilans jako podstawa oceny sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa
 • Raje podatkowe. Porównanie systemów podatkowych Szwajcarii i Liechtenstein
 • Granica między rachunkowością kreatywną a fałszowaniem sprawozdań finansowych
 • Wpływ programu „Rodzina 500+” na kondycję finansową gospodarstw domowych w Polsce
 • Uproszczone formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw
 • Elektronizacja sprawozdań finansowych na przykładzie średniego przedsiębiorstwa
 • Analiza i ocena rentowności kryptowalut
 • Bankowość mobilna w ocenie klientów indywidualnych
 • Analiza rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z wykorzystaniem narzędzi informatyki
 
Halina Buk

Problematyka: Rachunkowość finansowa jednostek biznesowych i budżetowych, Funkcjonowanie podatków dochodowych, VAT i podatków lokalnych, Sprawozdawczość finansowa według regulacji krajowych oraz MSR/MSSF, Sporządzanie oraz analiza okresowych i rocznych raportów jednostek i grup kapitałowych, Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych, Instrumenty controllingu finansowego i rachunkowości zarządczej, Dochody i wydatki jednostek sektora finansów publicznych, Audyt, kontrola wewnętrzna i rewizja finansowa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.


Wybrane tytuły prac:

 • Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny sytuacji finansowej spółki giełdowej
 • Dokumentacja i rozliczanie podatku od towarów i usług w transakcjach krajowych i wewnątrzwspólnotowych
 • Ubezpieczenie kredytów bankowych jako narzędzie zarządzania ryzykiem kredytodawców
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa za pomocą metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych w operacjach fuzji i przejęć przedsiębiorstw
 • Funkcjonowanie podatku od spadków i darowizn
 • Idea i metody ustalania cen transferowych w świetle prawa podatkowego
 • Analiza sytuacji majątkowo-finansowej spółki Tauron Polska Energia S.A. na tle rynku energii elektrycznej w Polsce
 • Ocena ujawnianych informacji niefinansowych przez spółki giełdowe branży odzieżowej
 • Amortyzacja środków trwałych w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz prawa podatkowego
 
Ewa Wanda Maruszewska

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, Raportowanie niefinansowe, Rachunkowość zarządcza, w tym narzędzia controllingu oraz zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych rachunków kosztów, Etyka w rachunkowości Zagadnienia behawioralne w rachunkowości, Rachunkowość jednostek w specjalnych strefach ekonomicznych, Księgowość śledcza, w tym zagadnienia prania brudnych pieniędzy, Unikanie i uchylanie się od opodatkowania, Zagadnienia podatkowe w rachunkowości


Wybrane tytuły prac:

 • Identyfikacja ryzyka badania i jego wykorzystanie przez biegłych rewidentów w procesie badania sprawozdań finansowych na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Dostosowanie procesu budżetowania do rachunku kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • Wpływ odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy wybranych spółek polskiego sektora hutniczego w latach 2016- 2018
 • Analiza struktury kosztów w przedsiębiorstwie budowlanym
 • Źródła finansowania wybranych przedsięwzięć w zakresie produkcji energii z zasobów odnawialnych w Polsce
 • Relacja między rentownością a okresem konwersji gotówki na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Znaczenie etyki zawodowej księgowych w przeciwdziałaniu zniekształceniom informacji finansowych
 • Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna – różnice w wykorzystywanych technikach oraz odbiorze profesjonalistów
 • Zadłużenie przedsiębiorstwa a wzrost aktywów ogółem i przychodów ze sprzedaży w sektorze hutniczym
 • Wpływ rezerw na wynik finansowy spółek z branży energetycznej
 
Jolanta Wartini-Twardowska

Problematyka: Analiza i sprawozdawczość finansowa z wykorzystaniem systemów informatycznych, Budżetowanie strategiczne, operacyjne i kapitałowe, Optymalizacja podatkowa, Organizacja systemu rachunkowości, Połączenia ekonomiczne i prawne przedsiębiorstw, Raportowanie niefinansowe, odpowiedzialności społecznej i zintegrowane, Rewizja sprawozdań finansowych i audyt wewnętrzny, Skonsolidowana sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości

Wykorzystanie języków programowania Python i R w  zarządzaniu przedsiębiorstwem,

Użycie metod statystycznych w analizach ekonomicznych przedsiębiorstwa  

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ceny transferowe w planowaniu podatkowym przedsiębiorstw międzynarodowych
 • Instrumenty finansowe według MSSF 9 i ich znaczenie w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych
 • Inwestycje na rynku Forex – szanse i zagrożenia
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Opracowanie zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania średnim przedsiębiorstwem usługowym
 • Organizacja rachunkowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Prezentacja skutków transakcji wewnątrzgrupowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jako wyzwanie dla tradycyjnej rachunkowości
 • Raportowanie zintegrowane i jego użyteczność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
 • Ujawnienia niefinansowe w zakresie działalności rozwojowej
 • Wpływ rezerw na sytuację dochodową spółek z branży ICT
 • Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym spółek akcyjnych
 • Automatyzacja w księgowości
 • Analiza sytuacji dochodowej z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych
 • Informatyczne systemy wspomagania skonsolidowanego raportowania 

 

Dariusz Grabara

Problematyka: Python i AI (Sztuczna Inteligencja) w systemach wspomagania decyzji finansowych (w tym e-commerce oraz platformy aukcyjne), AI generatywna, trenowanie modeli finansowych, oraz aplikacje Business Intelligence w zarządzaniu i controllingu, Metody statystyczne do analizy e-sprzedaży, Informatyczne systemy zarządzania w e-commerce, Wykorzystanie języków C# i VBA dla zarządzania i controllingu, Bankowość mobilna i elektroniczna

 

Wybrane tytuły prac:

 

 • Modele AI w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Różnice i podobieństwa w językach Python i VBA w analizie finansowej
 • Wykorzystanie aplikacji Power BI w przedsiębiorstwie handlowym
 • Budowa i funkcjonowanie aplikacji do analizy e-sprzedaży na przykładzie spółki produkcyjnej
 • Wpływ analityki biznesowej (BI) na rozwój firmy
 • Analiza finansowa spółki operującej w przemyśle motoryzacyjnym
 • Statystyczne metody analizy sprzedaży w przedsiębiorstwie e-commerce
 • Wykorzystanie i perspektywy bankowości elektroniczna i mobilnej przez pokolenie Y
 
Monika Eisenbardt

Problematyka: IT w finansach. Korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorstw wynikające ze współpracy z konsumentami. Badanie sektora finansów. E-finanse. Kryptowaluty.


Tytuły prac:

 • Korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora finansów wynikające z zaangażowania konsumentów we własną działalność. 
 • Blockchain i jego zastosowanie w branży finansowej.
 • Współpraca konsumenci-przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych w kontekście wsparcia działalności przedsiębiorstw.
 
Anna Karmańska

Problematyka: Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, Rewizja sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta Prawo podatkowe w działalności gospodarczej, Rachunkowość wynagrodzeń i ubezpieczenia społeczne, Komputerowe wsparcie rachunkowości finansowej, podatkowej i sprawozdawczości, Analityka biznesowa w zarządzaniu finansami, Informatyczne wsparcie systemu zarządzania finansami i zasobami ludzkimi


Wybrane tytuły prac:

 • Badanie wiedzy o rynku Forex
 • Porównanie systemów podatkowych Polski i Norwegii
 • Ewidencja, funkcjonowanie oraz rozliczanie podatku VAT na podstawie firmy handlowej
 • Wpływ rewizji finansowej na wzrost wiarygodności sprawozdania finansowego
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jako jedna z uproszczonych form ewidencji podatkowych na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Modele oceny zagrożenia upadłości przedsiębiorstwa
 • VAT w transakcjach międzynarodowych na przykładzie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów
 • Analiza finansowa jako ocena sytuacji przedsiębiorstwa   
 
Olga Grzybek

Problematyka:  Badania rynkowe rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, Raportowanie niefinansowe, Raportowanie zintegrowane , Raportowanie informacji niefinansowych, Wycena i raportowanie niematerialnych zasobów przedsiębiorstw, Analiza finansowa, Wykorzystanie metod ilościowych w badaniach rachunkowości, Analiza bibliometryczna, Pomiar jakości informacji sprawozdawczych

Przykładowe tematy prac:

 • Strukturyzowany przegląd literatury w wybranym obszarze rachunkowości
 • Terminowość raportowania polskich spółek giełdowych
 • Analiza finansowa wybranego przedsiębiorstwa na tle branży
 • Sezonowość działalności w analizie finansowej podmiotu
 • Analiza finansowa z uwzględnieniem wpływu inflacji i nietypowych zdarzeń (połączenia, przejęcia, przekształcenia podmiotów)
 • Reakcja rynku kapitałowego na wybrane informacje z raportów bieżących i okresowych
 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3